Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރު ޞުލްހަވެރި މުޖުތަމައަކީ މީހުންނަށް އަދަބުދޭން ޖެހޭ މުޖުތަމައެއްނޫން - ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުالله

ރަނގަޅު ޞުލްހަވެރި މުޖުތަމައަކީ މިހުންނަށް އަދަބުދޭން ޖެހޭ މުޖުތަމައެއްނޫންކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުالله ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އިދާރާ
ރަނގަޅު ޞުލްހަވެރި މުޖުތަމައަކީ މިހުންނަށް އަދަބުދޭން ޖެހޭ މުޖުތަމައެއްނޫންކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުالله ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާން މިހެން ވިދާޅުވީ ނ.މާފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ރޭ އެރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ރަނގަޅު ޞުލްހަވެރި މުޖުތަމައަކީ މީހުން ބަންދުކުރަންޖެހޭ މުޖުތަމައެއްނޫންކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ޞުލްހަވެރި މުޖުތަމައަކީ ޖަލުތަކުގެ ފަހަތަށް ނުވަތަ ތޭރިތަކުގެ ފަހަތަށް އެމުޖުތަމައުގެ ބޮޑު އަދަދެއް ލައިގެން އެކަމަށްޓަކައި ބޮޑަތި ހޭދަތަކެއްކޮށް، މައިންބަފައިންނާއި ތިމާގެ މީހުން ކަރުނައަޅަންޖެހޭ ކަމެއްވެސްނޫންކަމަށެވެ.

"އެހިސާބަށް ނުގޮސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމައު ސަލާމަތްކުރެވޭނީ އަޅުގަނޑު ހިތުން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން. " މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މުޅި ރާއްޖޭގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމްކުރެއްވުމަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކަށްވެސް މިނިސްޓަރ މިރަސްމިއްޔާތުގައި އަލިއަޅުއްވާލެއްވިއެވެ. މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބުދުالله ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާފައިވާ އިރުޝާދަކީ ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމްކުރުމުގެ އިރުޝާދުކަމަށެވެ. އެއީ ވަރަށް ބޮޑު، އެކަމަށްޓަކައި ދައުލަތުން ވަރަށްބޮޑު ހޭދައެއްވެސް ކުރަންޖެހޭކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ހަމަޖެހުން ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ އިޖުތިމާއީ ގުޅުންތަކާއި، އިޤްތިޞާދު ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި މިއަދުގެ ހާލަތުގައި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާތީވެ، އެކަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންގެންދަވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މަހެއްހާދުވަހުގެތެރޭގައި މިހާރު މިޚިދުމަތްދެމުންދާ ނިޒާމަށް މުހިއްމު ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވާނެކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ 7 ޑިވިޝަންގެ ބަދަލުގައި 5 ރީޖަން ކަނޑައެޅި، އެރީޖަންތަކަށް ކޮމާންޑަރުން ލެވި، އެކޮމާންޑަރުންނަކީ އިތުރު ބާރާއި، ވަޞީލަތްތަކާއި، ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފަހިކުރެވިފައިވާ އިސްބޭފުޅުންކަމުގައި ހަމަޖެހިގެންދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދާނީ ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ފުލުހުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ފަސޭހަކަމާއި، އަވަސްކަމާއެކުގައި ނިންމަންޖެހޭ މުހިއްމު ނިންމުންތައް ނިންމުންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ނިންމުންތައް ނިންމާ ކުރިއަށްގެންދަންޖެހޭ މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކުގައި ރީޖަން ކޮމާންޑަރުން ވަރަށް ހުނަރުވެރިކަމާއި، ޤާބިލްކަމާއެކުގައި ކުރިއަށްދިއުމުގެ މަގު ތަނަވަސްވެގެންދާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. ހުރިހާކަމެއްގައި މައި އިދާރާގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެގެން ތިބުމުގެ ބަދަލުގައި ކަންކަން އަވަހަށް ނިންމުމުގައި ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެން ދާނެކަންވެސް މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

"މީގެ ހަޤީޤީ ނަތީޖާއަކަށްވާނީ ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުން އުއްމީދުކުރާ ހަޤީޤީ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިއުން." މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ރޭވެސް ވިދާޅުވީ އިންސާނީ މުޖުތަމައެއްގެ ސަލާމަތާއި، ރައްކާތެރިކަމާއި، މުޖުތަމައުގެ ހަމަޖެހުން ކަށަވަރުވެފައި އޮތުމުގެ އެންމެ މަތިވެރި ބަހާއަކީ އެމުޖުތަމައުގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއި، ބަދަހިކަންކަމަށެވެ. މުޖުތަމައެއްގައި ބަދަހިކަމާއި، އެކުވެރިކަމާއި، އޯގާވެރިކަން އޮވެއްޖެނަމަ އެމުޖުތަމައަކީ އަމާން ރައްކާތެރި ޞުލްހަވެރި މުޖުތަމައެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.