Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރު އޮގަސްޓް މަހުގެ 2 އިން 4 އަށް ޓެމްޕަރަރީ ޔޫކޭ ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ސެންޓަރެއް ހުޅުވަނީ

އޮގަސްޓް މަހުގެ 2 އިން 4 އަށް ޓެމްޕަރަރީ ޔޫކޭ ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ސެންޓަރެއް ހުޅުވަނީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އިދާރާ
އިނގިރޭސިވިލާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ އެމްބަސީގެ ފަރާތުން ހިންގާ ޓެމްޕަރަރީ ޔޫކޭ ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ސެންޓަރެއް އަންނަ އޮގަސްޓްމަހުގެ 2 އިން 4 އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒްގައި ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

ޔޫކޭ ވިސާއަށް އެދި ހުށަހެޅުން ކުރިއަށްދާނީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައެވެ. ވިސާ އަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ބުކިންގ ހައްދަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ބުކިންގ ހެއްދޭނީ ތިރީގައި މިވާ ލިންކުންނެވެ:

https://www.vfsglobal.co.uk/lk/en

ޓެމްޕަރަރީ ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ޚިދުމަތަކީ އިނގިރޭސިވިލާތަށް މަތީތައުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ވިސާ ހޯދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ކުރިއަށްގެންދާ ޚިދުމަތެކެވެ.