Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ނިންމުންތައް މޯލްޑިވްސް ފިޝަރީޒް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ 35 ވަނަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ބާއްވައިފި!

-

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިދާރާ
މޯލްޑިވްސް ފިޝަރީޒް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ 35 ވަނަ ބައްދަލުވުން މިއަދުވަނީ ބޭއްވިފައިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް އިތުރަށް، ކުރިއަރުވައި އަދި ޕްރޮމޯޓްކުރުން ކުރުމާބެހޭގޮތުންނެވެ