Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ތަމްރީން ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އެއަރފޯސް އެކެޑަމީ (ޔޫ.އެސް.އޭ.އެފް.އޭ) ކްލާސް އޮފް 2027

ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އެއަރފޯސް އެކެޑަމީ (ޔޫ.އެސް.އޭ.އެފް.އޭ) ކްލާސް އޮފް 2027

ދިފާޢީ ވުޒާރާ އިދާރާ


އިޢުލާން އެޓޭޗް ކުރެވިފައި

ލިޔެކިޔުން


އިޢުލާން އެޓޭޗްކުރެވިފައި

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 699.41 KB