Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ތަމްރީން ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ކޯސްޓްގާޑް އެކެޑަމީ (ޔޫ.އެސް.ސީ.ޖީ.އޭ) ކްލާސް އޮފް 2027

ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ކޯސްޓްގާޑް އެކެޑަމީ (ޔޫ.އެސް.ސީ.ޖީ.އޭ) ކްލާސް އޮފް 2027

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


އިޢުލާން އެޓޭޗް ކުރެވިފައި

ލިޔެކިޔުން


އިޢުލާން އެޓޭޗްކުރެވިފައި

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 685.88 KB