Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ތަމްރީން ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ނޭވަލް އެކެޑަމީ (ޔޫ.އެސް.ސީ.ޖީ.އޭ) ކްލާސް އޮފް 2025

2021 ޖޫން ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިދަންނަވާ ކޯހަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުން، ކޯހަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް ގެ ފަރާތުން


އިޢުލާން އެޓޭޗް ކުރެވިފައި

ލިޔެކިޔުން


އިޢުލާން (ޔޫއެސްސީޖީއޭ)

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 159.93 KB