Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ތަމްރީން ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ނޭވަލްއެކެޑަމީ (ޔޫ.އެސް.އެން.އޭ) ކްލާސް އޮފް 2028

ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ނޭވަލްއެކެޑަމީ (ޔޫ.އެސް.އެން.އޭ) ކްލާސް އޮފް 2028

ދިފާޢީ ވުޒާރާ އިދާރާ


އިޢުލާން އެޓޭޗް ކުރެވިފައި

ލިޔެކިޔުން


އިޢުލާން އެޓޭޗްކުރެވިފައި

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 632.47 KB