Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރު ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްސީލް

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްސީލް (ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރ)

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިދާރާ


ނ. މިލަދޫ، އދ. މަހިބަދޫ، ވ. ކެޔޮދޫ އަދި ގދ. މަޑަވެލި ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ލިޔެކިޔުން


Gdh

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 654.64 KB

N

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 679.87 KB

V

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 671.61 KB

Adh

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 658.51 KB