Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރު ‏ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ފައިޞަލް ނަޞީމް މިއަދު މާވެޔޮ މިސްކިތައް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ އެ މިސްކިތް ބައްލަވާލައްވައިފި

މާވެޔޮ މިސްކިތަކީ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް އަމިއްލަފަރާތަކުން އިމާރާތްކޮށްދީފައިވާ 6 ބުރީގެ މިސްކިތެއް މި މިސްކިތުގައި 1800 މީހުންނަށް އެއްފަހަރާ ނާމާދު ކުރެވޭނެ. އަދި މުޅި މިސްކިތްވަނީ އެސީކޮށްފަ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ ފަރާތުން
‏ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ފައިޞަލް ނަޞީމް މިއަދު މާވެޔޮ މިސްކިތައް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ އެ މިސްކިތް ބައްލަވާލައްވައިފި. މާވެޔޮ މިސްކިތަކީ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް އަމިއްލަފަރާތަކުން އިމާރާތްކޮށްދީފައިވާ 6 ބުރީގެ މިސްކިތެއް މި މިސްކިތުގައި 1800 މީހުންނަށް އެއްފަހަރާ ނާމާދު ކުރެވޭނެ. އަދި މުޅި މިސްކިތްވަނީ އެސީކޮށްފަ.