Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް


10 ޕޯސްޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ (ފިލްޓަރއިން ކަޑާލާ)
ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު އަންޞާރް އާއި ހައިޝަމް އަލީ "ޔޫތް ސްޓޭކްހޯލްޑަރސް ފޯރަމް 2020"ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 2 މާރިޗު 2020

މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލް އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 2 މާރިޗު 2020

މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑ.ރ. އައިޝަތު އަލީ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 2 މާރިޗު 2020

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ބޯޑު މެންބަރުން މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލް އަށް އިހްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 2 މާރިޗު 2020

މާލެ ސިޓީގައި އީ.ކައުންސިލްގެ "ގެމެން" މޮޑިއުލް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 26 ފެބްރުއަރީ 2020

މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލް އާރް.އޯ.އެލް އަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވައިލެއްވުން ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 20 ފެބްރުއަރީ 2020

މިނިސްޓްރީ އާއި އެން.ސީ.އައި.ޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް "ލީޑަރޝިޕް ސިމްޕޯސިއަމް" އެއް މިއަދު ބާއްވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 20 ފެބްރުއަރީ 2020

މުވައްޒިފުންގެ އަމިއްލަ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ކޯޕަރޭޓް އީމެއިލް އެޑްރެސް ބޭނުންނުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 19 ފެބްރުއަރީ 2020

ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންގެ ސައިންސްގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީއިން ހާއްސަ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަނެއް ބާއްވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 13 ފެބްރުއަރީ 2020

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ އިންޓަރންޝިޕްގެ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލައި، އިންޓަރންޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 2 ފެބްރުއަރީ 2020