Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް


10 ޕޯސްޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ (ފިލްޓަރއިން ކަޑާލާ)
ކޮމަންވެލްތް ޔޫތް ޓެކް އެންޑް އޭ.އައި ލީޑަރސް ސަމިޓް ގައި މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލް ބައިވަރިވެވަޑައިގަންނަވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 12 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

ރާއްޖޭގެ ޕޯސްޓުގެ ޚިދުމަތަށް 114 އަހަރުފުރި މިއަދު މިފެށުނީ 115ވަނަ އަހަރު! ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 9 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގުޅާލެވޭ ސަބްމެރިން ކޭބަލްތަކުގެ ޑައިވަރސިޓީ އިތުރުކުރަންޖެހޭ ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 8 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެކްނޯލޮޖީގެ ސްޓާޓްއަޕް އީކޯސިސްޓަމް އެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި މައިކްރޯސޮފްޓް އާއި އެކު މަސައްކަތްކުރަނީ ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 2 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

‎ނ. މާފަރުގައި ބޯޑާ ކޮންޓްރޯލް ނިޒާމް ޤާއިމުކޮށް ފުރިހަމަކުރެވިއްޖެ ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 26 އޯގަސްޓު 2020

މިނިސްޓްރީގެ ފައިނޭންޝިއަލް އެގްޒެކަޓިވް އަދި މިނިސްޓްރީ، އެން.ސީ.އައި.ޓީގެ ފައިނޭންސް އާއި އެޗް.އާރ ޑިޕަރޓްމަންޓްގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނާއި މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލް ބައްދަލުކުރައްވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 26 އޯގަސްޓު 2020

ޑިޖިޓަލް ގަވަރމަންޓް ޓްރާންސްފޮމޭޝަން އާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލް ސަރުކާރުގެ އެކި މިނިސްޓްރީތަކުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއިންނާއި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 26 އޯގަސްޓު 2020

ޑިޖިޓަލް ގަވަރމަންޓް އެއް ހާސިލްކުރުމަށް އިތުރަށް އިންވެސްޓް ކުރަންޖެހޭ ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 20 އޯގަސްޓު 2020

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ކުޑަ ގައުމަކަށް ވިޔަސް މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގައި ގޮންޖެހުންތައް ވަރަށް ބޮޑު ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 19 އޯގަސްޓު 2020

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ދެމުންގެންދާ އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން ސުޕަރނެޓް ޚިދުމަތުގެ ސްޕީޑް މަތިކޮށް ޕެކޭޖުތަކުގެ އެލަވަންސް އިތުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 15 އޯގަސްޓު 2020