Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް


10 ޕޯސްޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ (ފިލްޓަރއިން ކަޑާލާ)
ވަރި ކައިވެނީގެ މައުލޫމާތު ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ، އެން.ސީ.އައި.ޓީ އަދި ޑީ.ޖޭ.އޭ މަޝްވަރާކޮށްފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 8 ޖުލައި 2020

އައިސީޓީ ދާއިރާގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ސެޕްގެ ސްޓްރެޓެޖީ 5.2 ގެ ދަށުން އަންހެނުން ކުރިއެރުވުމަށް އެކުލަވާލާ ޤައުމީ ވާރކިން ގްރޫޕްގެ އުސޫލަށް އާއްމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލުން ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 6 ޖުލައި 2020

ޚިޠާބް ތަޤްރީރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 18 މޭ 2020

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު އަންޞާރް އާއި ހައިޝަމް އަލީ "ޔޫތް ސްޓޭކްހޯލްޑަރސް ފޯރަމް 2020"ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 2 މާރިޗު 2020

މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލް އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 2 މާރިޗު 2020

މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑ.ރ. އައިޝަތު އަލީ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 2 މާރިޗު 2020

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ބޯޑު މެންބަރުން މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލް އަށް އިހްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 2 މާރިޗު 2020

މާލެ ސިޓީގައި އީ.ކައުންސިލްގެ "ގެމެން" މޮޑިއުލް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 26 ފެބްރުއަރީ 2020

މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލް އާރް.އޯ.އެލް އަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވައިލެއްވުން ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 20 ފެބްރުއަރީ 2020

މިނިސްޓްރީ އާއި އެން.ސީ.އައި.ޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް "ލީޑަރޝިޕް ސިމްޕޯސިއަމް" އެއް މިއަދު ބާއްވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 20 ފެބްރުއަރީ 2020