Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

59 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ޖޮއިންޓް އިންޓަރ އޭޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (ޖަޔޮކް) ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

މިސެންޓަރަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ޙަމަލާތައް ފަދަ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ޙާލަތްތަކުގައި ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާއެއް ގުޅުވައިދޭ މައި ހަބު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 7 ޑިސެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
އިންޑިއަން ނޭވަލް އެކެޑަމީގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ދެއްވި ތަޤްރީރު

މިއީ ބޭރުގެ ވަޒީރަކު އިންޑިއަން ނޭވަލް އެކެޑަމީގެ ޕާސިންގ އައުޓް ޕެރޭޑެއް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 1 ޑިސެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ އިންޑިއަން ނޭވަލް އެކެޑަމީގެ ޕާސިންގ އައުޓް ޕެރޭޑް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުން

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ ދަސްވެނިވި 231 މިޑްޝިޕްމަނުންނާއި ކެޑޭޓުންނަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެފައި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 27 ނޮވެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
"އެކްސަސައިޒް ދޯސްތީ" އިން ރަމްޒުކޮށްދެނީ ރާއްޖެ، އިންޑިޔާ އަދި ސްރީލަންކާގެ މެދުގައިވާ ޒަމާންވީ އެކުވެރިކަމުގެ ރޫޙު: މިނިސްޓަރ މާރިޔާ

މިނިސްޓަރ މާރިޔާވަނީ 15 ވަނަ "ޓްރައިލޭޓަރަލް ޖޮއިންޓް އެކްސަސައިޒް ދޯސްތީ"ގެ އިފްތިތާޙީ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާފައި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 ނޮވެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
އަސްކަރީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި

ރައީސް ޞާލިޙް ވެރިކަމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން އެމްއެންޑީއެފް އޮތީ ސިޔާސީ ނުފޫޒުން ގަޑުބަޑުވެފައި - މިނިސްޓަރ މާރިޔާ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 3 ނޮވެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
އުތުރު ތިލަފަޅު އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ޖަވާބުދާރީވުން

މިބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އާއި އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ބޭފުޅުންވަނީ ކޮމިޓީން އެދިވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް ތަފްޞީލީ މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 24 އޮކްޓޯބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކުރައްވާ ސުވާލުތަކަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ދެއްވާ ޖަވާބު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކުރައްވާ ސުވާލުތަކަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ދެއްވާ ޖަވާބު އެކުލެވޭ ޕީޑީއެފް ފައިލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 21 އޮކްޓޯބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ރާއްޖެއާއި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރެވޭނެ މަގުތައް ހޯދަންޖެހޭ - މިނިސްޓަރ މާރިޔާ

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ 91 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ޙަފްލާގައި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 28 ސެޕްޓެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮތުން ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގައި ސްޓްރެޓީޖިކް އިންޓެލިޖަންސްގެ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑު: މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ 14 ވަނަ އިންޑޯ-ޕެސިފިކް އިންޓެލިޖަންސް ޗީފްސް ކޮންފަރެންސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާފައި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 12 ސެޕްޓެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ދިވެހި ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރާއި އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އެކްސަރސައިޒް ލެންޓަރން މެޓަލް ސީރީޒްގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިނިންގ އެކްސަރސައިޒް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުން

އެކްސަރސައިޒް ލެންޓަރން މެޓަލް އަކީ ދިވެހިރާއްޖެއާއި އެމެރިކާޔާ ދެމެދު ޒަމާނުއްސުރެ އޮންނަ ގާތް އަދި ވަރުގަދަ އަސްކަރީ ގުޅުމުގެ މައްޗަށް އޮތް ހެއްކެއް - މިނިސްޓަރ މާރިޔާ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 6 ސެޕްޓެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް