Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

83 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ދުނިޔޭގެ އަމާންކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގައި އަންހެނުން ބާކީނުކޮށް، ޤައުމުތަކާ ގުޅިގެން، އިތުބާރާއި އެކުވެރިކަމުގެ ރޫޙެއްގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ – މިނިސްޓަރ މާރިޔާ

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ ކޮމަންވެލްތު ވިމެންސް ފޯރަމްގެ "ސެޝަން އޮން ވިމެންސް އެންގޭޖްމަންޓް އިން ޕީސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ"ގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 21 ޖޫން 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިފާޢަށް ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ ތަޞައްވުރާ ވަނީ ގުޅިލާމެހިފައި – މިނިސްޓަރ މާރިޔާ

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ އެޗް.އޭ.ޑީ.އާރު ވަރކްޝޮޕް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާފައި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 13 ޖޫން 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ރާއްޖެ ފަދަ ބިންތިރި، ޖަޒީރާ ޤައުމަކަށް ކްލައިމެޓް ސެކިއުރިޓީއަކީ ވަރަށް ޚާއްޞަ މައުޟޫޢެއް - މިނިސްޓަރ މާރިޔާ

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ ސިންގަޕޫރުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 19 ވަނަ އޭޝިޔާ ސެކިއުރިޓީ ސަމިޓްގެ "ސްޕެޝަލް ސެޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ގްރީން ޑިފެންސް" ގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 11 ޖޫން 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
"ދެމެހެއްޓެނިވި ހެޔޮ ބަދަލުގެ ސިއްރަކީ ހުއްޓާނުލައި ކެރިގެން ކުރިއަށް ދިޔުން" – މިނިސްޓަރ މާރިޔާ

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ އައިކޭންގެ 9 ވަނަ ވިމެން، ޕީސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ފޯރަމްގެ އިފްތިތާޙީ ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާފައި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 11 ޖޫން 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ އިންޑިޔާގެ ޗީފް އޮފް ނޭވީ ސްޓާފް އެޑްމިރަލް ހަރީ ކުމާރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގައި އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ދެފަރާތުންވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 19 އޭޕްރީލު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ބަނދަރުތަކުގައި އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ސްކްރީނިންގ ޕްރޮސެސްގައި ބޭނުންކުރަމުންގެންދާ އިކުއިޕްމަންޓުތައް ފޭސް އައުޓް ކުރުމާ ގުޅޭ ސަރކިއުލަރ

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 18 އޭޕްރީލު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޕާރޓްނަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމުން ރާއްޖޭގެ ދިފާޢީ ދާއިރާގެ ޤާބިލްކަމާއި ހުޝިޔާރުކަން އިތުރުކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ - މިނިސްޓަރ މާރިޔާ

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ މޮންޓޭނާ ނެޝަނަލް ގާޑް ސްޓޭޓް ޕާރޓްނަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 10 އޭޕްރީލު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
އެވްސެކޮމްއިން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތެއް - މިނިސްޓަރ މާރިޔާ

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ އެވްސެކޮމްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާފައި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 19 މާރިޗު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ކޮލޮމްބޯ ސެކިއުރިޓީ ކޮންކްލޭވްގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

2 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްދާ ކޮލޮމްބޯ ސެކިއުރިޓީ ކޮންކްލޭވްގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން އިންތިޒާމްކުރަނީ ރާއްޖެއިން

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 9 މާރިޗު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ރައީސް ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުގެ ތަޞައްވުރަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން، އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި، ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް އަދި ރައްޔިތުންނާ ވީހާވެސް ގާތުން އަވަސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުން: މިނިސްޓަރ މާރިޔާ

މިނިސްޓަރ މާރިޔާވަނީ ކަސްޓަމްސްގެ ސައުތު ރީޖަނަލް ހެޑް އޮފީހުގެ ބިންގާ އެޅުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާފައި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 9 މާރިޗު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް