Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް


10 ޕޯސްޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް (ފިލްޓަރއިން ކަޑާލާ)
އިނގިރޭސިވިލާތުން ހިންގި އަސްކަރީ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 3 ޑިސެމްބަރު 2020

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ސްރީލަންކާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލެއްވުން ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 29 ނޮވެމްބަރު 2020

ދިވެހި ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ 66 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީން ކޯސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 26 ނޮވެމްބަރު 2020

4 ވަނަ އެން.އެސް.އޭ- ލެވަލް ޓްރައިލޭޓަރަލް މިޓިންގ އޮން މެރިޓައިމް ސެކިއުރިޓީ ކޯޕަރޭޝަންގައި މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 26 ނޮވެމްބަރު 2020

އިންޑިޔާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ މިނިސްޓަރ މާރިޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 9 ނޮވެމްބަރު 2020

ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް މިލިޓަރީ އެކެޑަމީ (ޔޫ.އެސް.އެމް.އޭ) ކްލާސް އޮފް 2025 ތަމްރީން   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 25 އޮކްޓޯބަރު 2020

ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ނޭވަލް އެކެޑަމީ (ޔޫ.އެސް.ސީ.ޖީ.އޭ) ކްލާސް އޮފް 2025 ތަމްރީން   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 25 އޮކްޓޯބަރު 2020

މޯލްޑިވްސް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ސްކްރީނިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ ލިސްޓު ޝާއިޢުކުރުން ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 21 އޮކްޓޯބަރު 2020

ރާއްޖޭން ބޭުރުގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމާ ބެހޭ ތަމްރީން   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 5 އޮކްޓޯބަރު 2020

އިންސާނީ ވަގުފާރިއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 26 އޯގަސްޓު 2020