Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

48 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޓިޕް ރިޕޯޓުގެ ޓިއަރ 2 އަށް ރާއްޖެ ޕްރޮމޯޓުވެއްޖެ

ޓިއަރ 2 އަށް ޕްރޮމޯޓުވެފައިވަނީ ވިދިވިދިގެން 3 އަހަރު ވޮޗްލިސްޓުގައި އޮތުމަށްފަހު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 14 ޖުލައި 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
އައި.ޕީ ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މިކަމަށް އަގު ހުށަހަޅުއްވާނީ 01 ޖުލައި 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޟިރުވެއެވެ.(2021/123)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 ޖޫން 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗީފް އޮފް އާމީ ސްޓާފް މިނިސްޓަރ މާރިޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ދިފާޢީ އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 3 ޖޫން 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
މޯލްޑިވްސް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ސްކްރީނިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ ލިސްޓު ޝާއިޢުކުރުން

މި ލިސްޓުގައި ހިމެނފިައިވަނީ ތަފާތު ސްކްރީނިންގ ޓެކްނޮލިޖީތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 3 މޭ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތްތެރިކަން ވަރުގަދަކުރަން ސަރުކާރުން ބޮޑު އަޙައްމިއްޔަތުކަމެއް ދެއްވާ: މިނިސްޓަރ މާރިޔާ

ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ވަނީ ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފައި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 28 އޭޕްރީލު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ކޯވިޑްގެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހާލަތުގައި ވެސް ކޯސްޓް ގާޑުގެ ސިފައިން ވަނީ ރިޒޯޓުތަކާއި ފަޅުރަށްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓާފައި: މިނިސްޓަރ މާރިޔާ

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ 19 ވަނަ ކޯސްޓް ގާޑު ބޭސިކް ކޯސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 8 އޭޕްރީލު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ހުޅުމީދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ހޯދި އިތުރު ކުރިއެރުމެއް – މިނިސްޓަރ މާރިޔާ

ހުޅުމީދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަކީ ރާއްޖޭގެ 31 ވަނަ އަދި ސަދަން އޭރިޔާގެ 4 ވަނަ ސްޓޭޝަން

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 8 އޭޕްރީލު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކުރަން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންްސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތާ ޙިއްސާކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރެއްވީ އ.ދ. އިން ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަނަކަށް ފޮނުއްވި ވީޑިޔޯ މެސެޖެއްގައި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 26 މާރިޗު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ފަތުވާ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް މިހާރަށްވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފެންނަންޖެހޭ – މިނިސްޓަރ މާރިޔާ

މިނިސްޓަރ މާރިޔާވަނީ "ވިމެން އޭސް ޕީސްބިލްޑަރސް އެންޑް އޭޖްންޓްސް އޮފް ޗޭންޖް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް" ރިޕޯޓު އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވާފައި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 9 މާރިޗު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
މެރިޓައިމް ރެސްކިޔު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި އެކްސްޗޭންޖް އޮފް ނޯޓްސް ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުން

އެމް.އާރު.ސީ.ސީއަށް ޓްރެއިނިންގ ފެސިލިޓީއެއް ބިނާކޮށްދެއްވާތީ ޖަޕާނަށާއި ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ އަށް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ޝުކުރު އަދާކުރެއްވި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 18 ފެބްރުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް