Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

90 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
މޯލްޑިވްސް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ސްކްރީނިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ ލިސްޓު ޝާއިޢުކުރުން

މި ލިސްޓުގައި ހިމެނފިައިވަނީ ތަފާތު ސްކްރީނިންގ ޓެކްނޮލިޖީތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 1 ފެބްރުއަރީ 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ތަމްރީން   
ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އެއަރފޯސް އެކެޑަމީ (ޔޫ.އެސް.އޭ.އެފް.އޭ) ކްލާސް އޮފް 2027

ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އެއަރފޯސް އެކެޑަމީ (ޔޫ.އެސް.އޭ.އެފް.އޭ) ކްލާސް އޮފް 2027

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 6 ނޮވެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ތަމްރީން   
ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް މިލިޓަރީ އެކެޑަމީ (ޔޫ.އެސް.އެމް.އޭ) ކްލާސް އޮފް 2027

ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް މިލިޓަރީ އެކެޑަމީ (ޔޫ.އެސް.އެމް.އޭ) ކްލާސް އޮފް 2027

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 6 ނޮވެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ތަމްރީން   
ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ކޯސްޓްގާޑް އެކެޑަމީ (ޔޫ.އެސް.ސީ.ޖީ.އޭ) ކްލާސް އޮފް 2027

ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ކޯސްޓްގާޑް އެކެޑަމީ (ޔޫ.އެސް.ސީ.ޖީ.އޭ) ކްލާސް އޮފް 2027

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 6 ނޮވެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ތަމްރީން   
ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ނޭވަލްއެކެޑަމީ (ޔޫ.އެސް.އެން.އޭ) ކްލާސް އޮފް 2027

ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ނޭވަލްއެކެޑަމީ (ޔޫ.އެސް.އެން.އޭ) ކްލާސް އޮފް 2027

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 6 ނޮވެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ތަމްރީން   
ސަރ ޖޯން ކޮތެލާވަލާ ޑިފެންސް ޔުނިވަރސިޓީ އިންޓޭކް 2023

ސަރ ޖޯން ކޮތެލާވަލާ ޑިފެންސް ޔުނިވަރސިޓީ އިންޓޭކް 2023

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 31 އޮކްޓޯބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ތަމްރީން   
ސަރ ޖޯން ކޮތެލާވަލާ ޑިފެންސް ޔުނިވަރސިޓީ އިންޓޭކް 2023

2023 ޖަނަވަރީ ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިދަންނަވާ ކޯހަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުން، ކޯހަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 5 އޮކްޓޯބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ތަމްރީން   
އިންޑިޔަން ނޭވަލް އެކަޑަމީ ކޯސް (އެސް.ޓީ - 2022)

2022 ޑިސެންބަރު 19 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިދަންނަވާ ކޯހަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުން، ކޯހަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 4 އޮކްޓޯބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ދުނިޔޭގެ އަމާންކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގައި އަންހެނުން ބާކީނުކޮށް، ޤައުމުތަކާ ގުޅިގެން، އިތުބާރާއި އެކުވެރިކަމުގެ ރޫޙެއްގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ – މިނިސްޓަރ މާރިޔާ

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ ކޮމަންވެލްތު ވިމެންސް ފޯރަމްގެ "ސެޝަން އޮން ވިމެންސް އެންގޭޖްމަންޓް އިން ޕީސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ"ގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 21 ޖޫން 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިފާޢަށް ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ ތަޞައްވުރާ ވަނީ ގުޅިލާމެހިފައި – މިނިސްޓަރ މާރިޔާ

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ އެޗް.އޭ.ޑީ.އާރު ވަރކްޝޮޕް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާފައި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 13 ޖޫން 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް