Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

35 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
"އިސްލާމިކް މިލިޓަރީ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ކޯލިޝަން"ގެ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށްދާ ސިފައިންނާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޓީމުގައި ސިފައިންގެ 4 ބޭކަލަކު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 14 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހިޖުރަކުރާ މީހުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ދެއްވި މެސެޖް

އިންސާނީ ވަގުފާރިކުރުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސް، މައިގްރޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް ރަނގަޅުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާ އަޙައްމިއްޔަތުކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 17 ޑިސެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް "ސެނަހިޔާ ނޮދަން" ކްލިނިކް ހުޅުއްވައިދެއްވުން

"ސެނަހިޔާ ނޮދަން" ކްލިނިކަކީ ސިފައިންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލިބިގެންދިޔަ ދިރުމެއް: މިނިސްޓަރު މާރިޔާ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 15 ޑިސެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ދިވެހި އާއިލާތަކަށް މިނިސްޓަރުގެ ޚާއްސަ ޝުކުރެއް

ދެލޯފަދަ ދަރިން ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށްޓަކައި ހަދިޔާކުރި މައިންބަފައިންނަށް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 15 ޑިސެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީގެ ސައުތު އޭޝިއަން ރީޖަނަލް ޕީވީއީ ނެޓްވަރކްގެ މަތީ ފަންތީގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުން

ޓެރަރިޒަމާއި ހަރުކަށި ފިކުރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޝަޚްޞިއްޔަތާ ބީރައްޓެހި ކަމެއް: މިނިސްޓަރ މާރިޔާ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 14 ޑިސެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ ދަށުން ހިންގާ ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކަށް މިނިސްޓަރ މާރިޔާގެ ޚާއްސަ ޝުކުރެއް

މިދިޔަ އަހަރު ޑިފެންސްގެ ހުރިހާ މަުއައްސަސާއެއް ހިންގާފައިވަނީ ރަނގަޅަށް - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 7 ޑިސެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
އިނގިރޭސިވިލާތުން ހިންގި އަސްކަރީ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

ދިފާޢީ އަދި ސަލާމަތީ ރޮނގުން ދިވެހިރާއްޖެއާއި އިނގިރޭސިވިލާތާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމުގައި އާ ބާބެއް ހުޅުވިއްޖެ - މިނިސްޓަރ މާރިޔާ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 3 ޑިސެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ސްރީލަންކާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލެއްވުން

މިއީ 4 ވަނަ އެން.އެސް.އޭ ލެވަލް މީޓިންގ އޮން ޓްރައިލޭޓަރަލް މެރިޓައިމް ސެކިއުރިޓީ ކޯޕަރޭޝަންގައި ބައިވެރިވަޑައިގަތުމަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 30 ނޮވެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
4 ވަނަ އެން.އެސް.އޭ- ލެވަލް ޓްރައިލޭޓަރަލް މިޓިންގ އޮން މެރިޓައިމް ސެކިއުރިޓީ ކޯޕަރޭޝަންގައި މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 26 ނޮވެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ދިވެހި ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ 66 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީން ކޯސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި

މިރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 26 ނޮވެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް