Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

44 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ކޯވިޑްގެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހާލަތުގައި ވެސް ކޯސްޓް ގާޑުގެ ސިފައިން ވަނީ ރިޒޯޓުތަކާއި ފަޅުރަށްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓާފައި: މިނިސްޓަރ މާރިޔާ

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ 19 ވަނަ ކޯސްޓް ގާޑު ބޭސިކް ކޯސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 8 އޭޕްރީލު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ހުޅުމީދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ހޯދި އިތުރު ކުރިއެރުމެއް – މިނިސްޓަރ މާރިޔާ

ހުޅުމީދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަކީ ރާއްޖޭގެ 31 ވަނަ އަދި ސަދަން އޭރިޔާގެ 4 ވަނަ ސްޓޭޝަން

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 8 އޭޕްރީލު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކުރަން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންްސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތާ ޙިއްސާކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރެއްވީ އ.ދ. އިން ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަނަކަށް ފޮނުއްވި ވީޑިޔޯ މެސެޖެއްގައި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 26 މާރިޗު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ފަތުވާ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް މިހާރަށްވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފެންނަންޖެހޭ – މިނިސްޓަރ މާރިޔާ

މިނިސްޓަރ މާރިޔާވަނީ "ވިމެން އޭސް ޕީސްބިލްޑަރސް އެންޑް އޭޖްންޓްސް އޮފް ޗޭންޖް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް" ރިޕޯޓު އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވާފައި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 9 މާރިޗު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
މެރިޓައިމް ރެސްކިޔު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި އެކްސްޗޭންޖް އޮފް ނޯޓްސް ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުން

އެމް.އާރު.ސީ.ސީއަށް ޓްރެއިނިންގ ފެސިލިޓީއެއް ބިނާކޮށްދެއްވާތީ ޖަޕާނަށާއި ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ އަށް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ޝުކުރު އަދާކުރެއްވި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 18 ފެބްރުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
އައި.އޯ.އާރު ޑިފެންސް މިނިސްޓަރސް ކޮންކްލޭވްގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މަޢުޟޫއަކީ އިންޑިޔާ ކަނޑު ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގައި އަމަނާއި، ޞުލްޙަޔާއި އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުން

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 4 ފެބްރުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިޔާއަށް ފުރާވަޑައިގަތުން

މިއީ އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ ދަޢުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 2 ފެބްރުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ކޯވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖައްސަވައިފި

ރާއްޖެއިން ކޯވިޝީލްޑް ވެކްސިން ޖެއްސެވި އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓަރ މާރިޔާ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 1 ފެބްރުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ސިފައިންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުން

ރެކޯޑު ޢަދަދަކަށް އަންހެން ސިފައިންވަނީ ޕްރޮމޯޝަން ޙާސިލްކޮށްފައި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 26 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
"އިސްލާމިކް މިލިޓަރީ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ކޯލިޝަން"ގެ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށްދާ ސިފައިންނާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޓީމުގައި ސިފައިންގެ 4 ބޭކަލަކު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 20 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް