Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

79 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ އިންޑިޔާގެ ޗީފް އޮފް ނޭވީ ސްޓާފް އެޑްމިރަލް ހަރީ ކުމާރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގައި އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ދެފަރާތުންވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 19 އޭޕްރީލު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ބަނދަރުތަކުގައި އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ސްކްރީނިންގ ޕްރޮސެސްގައި ބޭނުންކުރަމުންގެންދާ އިކުއިޕްމަންޓުތައް ފޭސް އައުޓް ކުރުމާ ގުޅޭ ސަރކިއުލަރ

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 18 އޭޕްރީލު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޕާރޓްނަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމުން ރާއްޖޭގެ ދިފާޢީ ދާއިރާގެ ޤާބިލްކަމާއި ހުޝިޔާރުކަން އިތުރުކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ - މިނިސްޓަރ މާރިޔާ

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ މޮންޓޭނާ ނެޝަނަލް ގާޑް ސްޓޭޓް ޕާރޓްނަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 10 އޭޕްރީލު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
އެވްސެކޮމްއިން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތެއް - މިނިސްޓަރ މާރިޔާ

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ އެވްސެކޮމްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާފައި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 19 މާރިޗު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ކޮލޮމްބޯ ސެކިއުރިޓީ ކޮންކްލޭވްގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

2 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްދާ ކޮލޮމްބޯ ސެކިއުރިޓީ ކޮންކްލޭވްގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން އިންތިޒާމްކުރަނީ ރާއްޖެއިން

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 9 މާރިޗު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ރައީސް ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުގެ ތަޞައްވުރަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން، އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި، ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް އަދި ރައްޔިތުންނާ ވީހާވެސް ގާތުން އަވަސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުން: މިނިސްޓަރ މާރިޔާ

މިނިސްޓަރ މާރިޔާވަނީ ކަސްޓަމްސްގެ ސައުތު ރީޖަނަލް ހެޑް އޮފީހުގެ ބިންގާ އެޅުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާފައި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 9 މާރިޗު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސުން ފޯރަމެއް ބާއްވައިފި

"ބްރޭކް ދަ ބަޔަސް" މިޝިޢާރުގެ ދަށުން ބޭއްވި ފޯރަމްގައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވަނީ ބައިވެރިވެފައި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 8 މާރިޗު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޓްރާންސްޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ޓީމާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓުގައި އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އެސެސްމަންޓު ހެދުމުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރުން ދެއްވި ފަންނީ އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފައި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 3 މާރިޗު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ތަކެއުޗީ މިޑޯރީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ 3 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިވިލް ޑިފެންސާއި ސަލާމަތީ ރޮނގުން،ދެޤައުމުގެ މެދުގައި އެއްބާރުލުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 1 މާރިޗު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ދިވެހިންގެ ޙަޤީޤީ ތަބީޢަތަކީ ހުރިހާ ޤައުމުތަކާ ގުޅިގެން ޞުލްޙަވެރިކަމާއި އަމާންކަމާއި އެކުވެރިކަމުގެ ރޫޙެއްގައި މަސައްކަތްކުރުން - މިނިސްޓަރ މާރިޔާ

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ އެމްއެންޑީއެފް މެރިން ކޯރ ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަންސް ގްރޫޕް ކޮލިފިކޭޝަން ކޯސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާފައި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 28 ފެބްރުއަރީ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް