Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

98 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ސިފައިންގެ ލީޑަރޝިޕްގެ އިތުބާރު ގެއްލުވާލުމަށާއި، ސިފައިންގެ ބަދަހި ސަފުތައް ގުޑުވާލުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓައިލުމަށް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ‪‬ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ސިޔާސީ މަޤުޞަދު ހާސިލުކުރުމަށް ސިފައިންގެ ލީޑަރޝިޕްގެ އިތުބާރު ގެއްލުވާލުމަށާއި، ސިފައިންގެ ބަދަހި ސަފުތައް ގުޑުވާލުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓައިލުމަށް މިނިސްޓަރ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ‪‬ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 16 ސެޕްޓެމްބަރު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ތަމްރީން   
ސަރ ޖޯން ކޮތެލާވަލާ ޑިފެންސް ޔުނިވަރސިޓީ އިންޓޭކް 2024

ސަރ ޖޯން ކޮތެލާވަލާ ޑިފެންސް ޔުނިވަރސިޓީ އިންޓޭކް 2024

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 20 އޯގަސްޓު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
"އެފްރިކަން ވިމެން ސަމިޓް-23"ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙުމަދު ދީދީ އެފްރިކާއަށް ފުރައިވަޑައިގަތުން.

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 9 މޭ 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ނޫސް ބަޔާން   
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީގެ ދަޢުވަތަކަށް އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ހިޒް އެކްސެލެންސީ ރާޖްނާތު ސިންގ ދިވެހިރައްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅާއި ގުޅިގެންދޭ ޕްރެސް ސްޓޭޓެމަންޓް

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 3 މޭ 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
އިންޑިޔާގެ ދިފާޢީ ވަޒީރު ޝްރީ ރާޖްނާތު ސިންގ، ރާއްޖޭގެ ދިފާޢީ އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ ދީދީގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް މިއަދު ކުރައްވައިފި.

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 1 މޭ 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
އިންޑިއާގެ ދިފާޢީ ވަޒީރު ތިނެއް ނޮވެންބަރުގެ ހަނދާނީ ބިނާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި، އިޙްތިރާމް އަދާކުރައްވައިފި.

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 1 މޭ 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިއާގެ ދިފާޢީ ވަޒީރު ޝްރީ ރާޖްނާތު ސިންގރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 1 މޭ 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
އަލަށް ޗީފް ވޮރަންޓް އޮފިސަރުން ހަމަޖެއްސުން

ސިފައިންގެ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗީފް ވޮރަންޓް އޮފިސަރުން ހަމަޖައްސައިފި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 28 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
މޯލްޑިވްސް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ސްކްރީނިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ ލިސްޓު ޝާއިޢުކުރުން

މި ލިސްޓުގައި ހިމެނފިައިވަނީ ތަފާތު ސްކްރީނިންގ ޓެކްނޮލިޖީތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 1 ފެބްރުއަރީ 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ތަމްރީން   
ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އެއަރފޯސް އެކެޑަމީ (ޔޫ.އެސް.އޭ.އެފް.އޭ) ކްލާސް އޮފް 2027

ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އެއަރފޯސް އެކެޑަމީ (ޔޫ.އެސް.އޭ.އެފް.އޭ) ކްލާސް އޮފް 2027

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 6 ނޮވެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް