Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

40 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
މެރިޓައިމް ރެސްކިޔު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި އެކްސްޗޭންޖް އޮފް ނޯޓްސް ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުން

އެމް.އާރު.ސީ.ސީއަށް ޓްރެއިނިންގ ފެސިލިޓީއެއް ބިނާކޮށްދެއްވާތީ ޖަޕާނަށާއި ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ އަށް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ޝުކުރު އަދާކުރެއްވި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 18 ފެބްރުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
އައި.އޯ.އާރު ޑިފެންސް މިނިސްޓަރސް ކޮންކްލޭވްގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މަޢުޟޫއަކީ އިންޑިޔާ ކަނޑު ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގައި އަމަނާއި، ޞުލްޙަޔާއި އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުން

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 4 ފެބްރުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިޔާއަށް ފުރާވަޑައިގަތުން

މިއީ އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ ދަޢުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 2 ފެބްރުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ކޯވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖައްސަވައިފި

ރާއްޖެއިން ކޯވިޝީލްޑް ވެކްސިން ޖެއްސެވި އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓަރ މާރިޔާ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 1 ފެބްރުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ސިފައިންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުން

ރެކޯޑު ޢަދަދަކަށް އަންހެން ސިފައިންވަނީ ޕްރޮމޯޝަން ޙާސިލްކޮށްފައި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 26 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
"އިސްލާމިކް މިލިޓަރީ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ކޯލިޝަން"ގެ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށްދާ ސިފައިންނާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޓީމުގައި ސިފައިންގެ 4 ބޭކަލަކު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 20 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހިޖުރަކުރާ މީހުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ދެއްވި މެސެޖް

އިންސާނީ ވަގުފާރިކުރުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސް، މައިގްރޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް ރަނގަޅުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާ އަޙައްމިއްޔަތުކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 17 ޑިސެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް "ސެނަހިޔާ ނޮދަން" ކްލިނިކް ހުޅުއްވައިދެއްވުން

"ސެނަހިޔާ ނޮދަން" ކްލިނިކަކީ ސިފައިންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލިބިގެންދިޔަ ދިރުމެއް: މިނިސްޓަރު މާރިޔާ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 15 ޑިސެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ދިވެހި އާއިލާތަކަށް މިނިސްޓަރުގެ ޚާއްސަ ޝުކުރެއް

ދެލޯފަދަ ދަރިން ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށްޓަކައި ހަދިޔާކުރި މައިންބަފައިންނަށް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 15 ޑިސެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީގެ ސައުތު އޭޝިއަން ރީޖަނަލް ޕީވީއީ ނެޓްވަރކްގެ މަތީ ފަންތީގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުން

ޓެރަރިޒަމާއި ހަރުކަށި ފިކުރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޝަޚްޞިއްޔަތާ ބީރައްޓެހި ކަމެއް: މިނިސްޓަރ މާރިޔާ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 14 ޑިސެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް