Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް


10 ޕޯސްޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ (ފިލްޓަރއިން ކަޑާލާ)
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު :- ޢިއުލާން ނަންބަރ IUL 30-A4/30/2020/89 ސީނިއަރ ކަރަންޓީން އޮފިސަރ ދަނޑުވެރިކަން    ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 20 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

ފ. ފީއަލި އައިސް ޕްލާންޓްގެ ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ނިންމުންތައް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 20 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

އިޢުލާން - މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ތަކަށް އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތަށް ހުޅުވާލުން މަސްވެރިކަން    ނިންމުންތައް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 18 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

އިޢުލާން:- ބޭސްލައިން ސްޓަޑީއެއް ހައްދަވާ ދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ ނިންމުންތައް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 17 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

އޮއިވާލި ކަނދުފަތިތަކުގެ ޕޮޒިޝަން ލިސްޓް - ( 14 ސެޕްޓެންބަރ 2020 ) މަސްވެރިކަން    ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 14 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތަކަށް އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތަށް ހުޅުވާލުން ނިންމުންތައް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

އިޢުލާން:- ބޭސްލައިން ސްޓަޑީއެއް ހައްދަވާ ދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 2 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

ނޫސް ބަޔާން :- ގަސްގަހާގެއްސާއި ގަހުގެ ބައިތައް އެތެރެ ކުރުމުގައި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަަމަލުކުރުން ދަނޑުވެރިކަން    ނިންމުންތައް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

ކޮންޕްލައިންސް އޮފިސަރ ( ޓާރމް އޮފް ރިފަރެންސް ) ދަނޑުވެރިކަން    ނިންމުންތައް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 31 އޯގަސްޓު 2020

ކޮންޕޯނަންޓް ކޯޑިނޭޓަރ - ފިޝަރީޒް މެނޭޖްމަންޓް ( ޓާރމް އޮފް ރިފަރެންސް ) ދަނޑުވެރިކަން    ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 26 އޯގަސްޓު 2020