Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް


10 ޕޯސްޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް (ފިލްޓަރއިން ކަޑާލާ)
ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާ ވޫހާން ސިޓީގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް މާލީ އެހީ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 25 ޖެނުއަރީ 2020

ޗައިނާގެ ވޫހާންގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން ޗައިނާ އާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 24 ޖެނުއަރީ 2020

ޕްރެސް ރިލީޒް: ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅޭ ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 23 ޖެނުއަރީ 2020

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒްގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް އާމިނަތު ޝިފާނާ އައްޔަން ކުރައްވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 20 ޖެނުއަރީ 2020

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވި ކޮށްދެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު އެދިވަޑައިގެންފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 20 ޖެނުއަރީ 2020

މިސްރު ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރާ އަރަބި ފޮތްތައް ޙަވާލުކޮށްފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 19 ޖެނުއަރީ 2020

ރައިޒީނާ ޑައިލޮގްގެ ހަވާސާގައި ބައެއް އިސް އޮފިޝަލުންނާ މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 14 ޖެނުއަރީ 2020

ރައިޒީނާ ޑައިލޮގްގެ ހަވާސާގައި ބައެއް އިސް އޮފިޝަލުންނާ މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 14 ޖެނުއަރީ 2020

މިއަހަރުގެ ރައިޒީނާ ޑައިލޮގްގައި މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ތަޤްރީރުކުރައްވަނީ ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 12 ޖެނުއަރީ 2020

ޓެމްޕަރަރީ ޖަރމަނީ-ޝެންގެން ވިސާ ބަޔޯމެޓްރިކް ކްލިނިކް ފެބްރުއަރީ 3 ގައި ހުޅުވާނެ ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 12 ޖެނުއަރީ 2020