Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް


10 ޕޯސްޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް (ފިލްޓަރއިން ކަޑާލާ)
ދިވެހިރާއްޖޭގެ 77 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ދެއްވި ޚިޠާބު ތަޤްރީރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 18 އޮކްޓޯބަރު 2020

ތަފާތު ވިސްނުންތަކާއި ޚިޔާލުތަކުގެ ތެރެއިން ދީނާއި މިނިވަންކަމާއި ޤައުމިއްޔަތުގެ އެންމެހާ ބަހާތައް ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ގޮވާލައްވައިފި. ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 18 އޮކްޓޯބަރު 2020

ޔޫތު ލިޑާރސް ފޯރަމެއް އައްޑޫގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 15 އޮކްޓޯބަރު 2020

ޤައިދީން އަނބުރާ ނިކުންނައިރު މުޖުތަމައު ބަލައިގަންނަ، މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރި، ޝައުޤުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އުއްމީދެއް- މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 8 އޮކްޓޯބަރު 2020

ހަރުކަށި ފިކުރާއި، ހައްދުފަހަނައަޅައިދިޔުމާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިޔާ ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ވެބިނާއެއް ފަށައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 26 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

1440 ވަނަ އަހަރުގެ ހުރަވީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ ރައްޔިތުންނާ މުޚާތަބު ކުރައްވާ ދެއްވި ޚިޠާބް. ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ލޯތްބާއި އިހުތިރާމަށް ޓަކާ، މުއައްސަސާގެ ކަރާމަތާ ޝަރަފަށްޓަކާ ކޮންމެ ފުލުހަކު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ- ހޯމް މިނިސްޓަރ ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އައު އިމާރާތް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އިމްރާން ޢަބުދުﷲ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ތަޤްރީރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

ދިވެހިންނަކީ އަޅުވެތިކަމަށް ރުހޭ ބައެއްނޫން- މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 26 ޖުލައި 2020

ޔޫއެންޑީޕީއާއި ހޯމް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން މީޑިޔާ ކެމްޕެއިނެއް ކުރިއަށްގެންދަނީ ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 24 ޖުލައި 2020