Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް


10 ޕޯސްޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް (ފިލްޓަރއިން ކަޑާލާ)
މަރާމާތަށްފަހު ހުކުރު މިސްކިތް އަލުން ހުޅުވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 1 އޮކްޓޯބަރު 2020

ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޢުމްރާއަށް ގެންދިއުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 28 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 28 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްފާޟިލް ފައިޞަލް ނަސީމް ޢިލްމުވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 27 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ކުންފުނިތަކަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 15 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

ޢީދު ނަމާދަށް އައުމުގައި ސަމާލުވާންވީ ކަންތައްތައް ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 30 ޖުލައި 2020

ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕުރޮގުރާމްތައް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 20 ޖުލައި 2020

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސްވެރިން މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 20 ޖުލައި 2020

އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ސަބަބުން މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް މިއަދު ވަނީ އިޖްތިމާޢީ ބޮޑެތި މުޞީބާތްތަކާއި ކުރިމަތިވެފަ: ޚުތުބާ ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 18 ޖުލައި 2020

ޒަކާތުގެ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިތުބާރުގެއްލޭ ގޮތަށް ވާހަކަނުދެއްކެވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 15 ޖުލައި 2020