Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

76 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ޚަބަރު   
ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޖަޕާނުން 3 ވެހިކަލް ހަދިޔާކޮށްފި

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޖަޕާނުން 3 ވެހިކަލް ހަދިޔާކޮށްފި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 16 އޯގަސްޓު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ޚަބަރު   
ބްރޯންޒް މެޑަލް ހޯދި ގައުމީ އަންހެން ޓީޓީ ޓީމަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި

ބްރޯންޒް މެޑަލް ހޯދި ގައުމީ އަންހެން ޓީޓީ ޓީމަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 16 އޯގަސްޓު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ޚަބަރު   
އޭޝިއާގެ ބޮޑީ ބިލްޑިން މުބާރާތް ރައީސް ޞާލިޙް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި

އޭޝިއާގެ ބޮޑީ ބިލްޑިން މުބާރާތް ރައީސް ޞާލިޙް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 17 ޖުލައި 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ޚަބަރު   
25 ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަކަށް ބޭނުންވާ ޑްރެގް ބްރަޝް މެޝިން ހަވާލުކޮށްފި

25 ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަކަށް ބޭނުންވާ ޑްރެގް ބްރަޝް މެޝިން ހަވާލުކޮށްފި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 4 ޖުލައި 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ޚަބަރު   
އެފްއޭއެމް 16 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލް މެޗު މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައިފި

އެފްއޭއެމް 16 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލް މެޗު މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައިފި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 4 ޖުލައި 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ޚަބަރު   
ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ޝީލްޑް ހަވާލުކޮށްދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައިފި

ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ޝީލްޑް ހަވާލުކޮށްދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައިފި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 4 ޖުލައި 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ޚަބަރު   
"ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022" މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް ލޯންޗުކޮށްދެއްވައިފި

"ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022" މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް ލޯންޗުކޮށްދެއްވައިފި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 30 ޖޫން 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ޚަބަރު   
ވެސްޓާން އޭޝިއަން ޗެސް ފެސްޓިވަލް ނިންމުމުގެ ރަސްމީޔާތު މިނިސްޓަރ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި

ވެސްޓާން އޭޝިއަން ޗެސް ފެސްޓިވަލް ނިންމުމުގެ ރަސްމީޔާތު މިނިސްޓަރ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 23 ޖޫން 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ޚަބަރު   
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކ.ގުރައިދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކ.ގުރައިދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 20 ޖޫން 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ޚަބަރު   
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްސީލް

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްސީލް (ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 17 ސެޕްޓެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް