Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް


9 ޕޯސްޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް (ފިލްޓަރއިން ކަޑާލާ)
މާލޭ ސްވިމިންގް ޓްރެކްގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް       ޝާއިޢުކުރީ : 30 ޖެނުއަރީ 2020

ދ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންވާލައްވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް       ޝާއިޢުކުރީ : 26 ޖެނުއަރީ 2020

ލާމަސީލު ޒުވާނާ 2020 ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް       ޝާއިޢުކުރީ : 25 ޖެނުއަރީ 2020

މިނިސްޓަރ މަޙްލޫފް ދ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރުފުޅެއް ފަށްޓަވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް       ޝާއިޢުކުރީ : 23 ޖެނުއަރީ 2020

އިންޓަނޭޝަނަލް ޓީޓީ ފެޑެރޭޝަންގެ ރައީސްއާ މިނިސްޓަރ މަޙްލޫފް ބައްދަލުކުރައްވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް       ޝާއިޢުކުރީ : 22 ޖެނުއަރީ 2020

ޒުވާނުންގެ ހޮޅުއަށި ބާއްވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް       ޝާއިޢުކުރީ : 22 ޖެނުއަރީ 2020

"ރާޅުގުޑި ކައިޓް ކޭމްޕް 2020" ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް       ޝާއިޢުކުރީ : 17 ޖެނުއަރީ 2020

ލާމަސީލު ޒުވާނާ 2020 ފަށައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް       ޝާއިޢުކުރީ : 12 ޖެނުއަރީ 2020

"ރާޅުގުޑި ކައިޓް ކޭމްޕް 2020" ފަށައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް       ޝާއިޢުކުރީ : 11 ޖެނުއަރީ 2020