Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް


10 ޕޯސްޓް


ަގަސްގަހަށް ފެތުރޭ، ހުދުފޫ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ ގޮތައް (ލީފްލެޓް) ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 22 ޖުލައި 2020

މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީއިން ހޯދަން އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ވަނީ އެފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 21 ޖުލައި 2020

ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕުރޮގުރާމްތައް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 20 ޖުލައި 2020

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސްވެރިން މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 20 ޖުލައި 2020

ނާލާފުށި ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް       ޝާއިޢުކުރީ : 19 ޖުލައި 2020

ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ދާއިރާގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އަންހެނުން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޤައުމީ ވާރކިން ގުރޫޕްގެ އުސޫލު ގެޒެޓްކޮށްފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 19 ޖުލައި 2020

އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ސަބަބުން މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް މިއަދު ވަނީ އިޖްތިމާޢީ ބޮޑެތި މުޞީބާތްތަކާއި ކުރިމަތިވެފަ: ޚުތުބާ ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 18 ޖުލައި 2020

ކޮމަންވެލްތު އެކްޝަން ސީރީސްގެ ފުރަތަމަ ސެޝަންގައި މިނިސްޓަރ މަޙްލޫފް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް       ޝާއިޢުކުރީ : 16 ޖުލައި 2020

ޒަކާތުގެ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިތުބާރުގެއްލޭ ގޮތަށް ވާހަކަނުދެއްކެވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 15 ޖުލައި 2020

ޒަކާތުގެ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ޢާއްމުކުރާ ނޫސްބަޔާން ނޫސް ބަޔާން   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 14 ޖުލައި 2020