Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް


10 ޕޯސްޓް


އިސްލާމްދީނާމެދު އުފެދިފައިވާ ޝުބުޙަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލައިވް ވެބިނަރއެއް ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 14 އޮކްޓޯބަރު 2020

އާލާކޮށްފައިވާ ފާނަ އަށް ނީލަން ކިޔުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން މަސްވެރިކަން    ނިންމުންތައް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 14 އޮކްޓޯބަރު 2020

ޖަނާޒާ ކޯސް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށްގެންދަނީ ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 14 އޮކްޓޯބަރު 2020

މަތީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަކުރުމަށް ޒަކާތު ފަންޑުން ޚާއްޞަ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 14 އޮކްޓޯބަރު 2020

އިޢުލާން ނަންބަރު :- IUL ) 30-E/30/2020/101 ) ދަނޑުވެރި ކަމާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ފަޅުރަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލުމާބެހޭ ދަނޑުވެރިކަން    ނިންމުންތައް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 14 އޮކްޓޯބަރު 2020

ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގައި ހައްދާ ޞިއްޙަތަށް ފައިދާހުރި ބާވަތްތައް ހެއްދުން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ދަނޑުވެރިކަން    ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 12 އޮކްޓޯބަރު 2020

9 މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 12 އޮކްޓޯބަރު 2020

ދުނިޔޭގެ ޕޯސްޓް ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އޮނަރަބްލް މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލް ދެއްވި މެސެޖް ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 9 އޮކްޓޯބަރު 2020

ޤައިދީން އަނބުރާ ނިކުންނައިރު މުޖުތަމައު ބަލައިގަންނަ، މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރި، ޝައުޤުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އުއްމީދެއް- މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 8 އޮކްޓޯބަރު 2020

ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރާއި މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 8 އޮކްޓޯބަރު 2020