Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް


10 ޕޯސްޓް

ދަނޑުވެރިކަން (ފިލްޓަރއިން ކަޑާލާ)


ސާރކިއުލަރ :- ނަންބަރ 30-E/CIR/2020/9  ފަޅުރަށް ތަކުގެ އިޚުތިޞާޞް ކަޑައެޅުމާބެހޭ ދަނޑުވެރިކަން    ނިންމުންތައް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 13 އޯގަސްޓު 2020

ވެޓެރިނަރީ ސާރވިސަސްގެ އަގުތައް ބަދަލުވުމާއި ގުޅޭ ދަނޑުވެރިކަން    ނިންމުންތައް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 23 ޖުލައި 2020

ޢިއުލާން - ގަހުގެ ނާސަރި ހިންގުމާއި، ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ އުޞޫލަށް ގެނެވުނު ފުރަތަމަ އިސްލާހު ދަނޑުވެރިކަން    ނިންމުންތައް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 23 ޖުލައި 2020

ސާރކް އެވޯޑް ސޮކަލަރޝިޕް ގެ ފުރުސަތު - ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ) ދަނޑުވެރިކަން    ތަމްރީން   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 24 ޖޫން 2020

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ކުރަމުން އަންނަ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުން ދަނޑުވެރިކަން    ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 11 ޖޫން 2020

އިޢުލާން - އަރބަން ގާޑެނިންގ ޕްރޮގްރާމް ދަނޑުވެރިކަން    ތަމްރީން   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 11 ޖޫން 2020

އިޢުލާން ނަންބަރ :- IUL 30-B2/30/2020/48 ދޫނިރޯގާ އުޅޭ ޤައުމުތަކުން ދޫނި އެތެރެކުރުން ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލުމާ ބެހޭ ދަނޑުވެރިކަން    ނިންމުންތައް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 10 މާރިޗު 2020

"ދަނޑުވެރި ނަފާ" ދަނޑުވެރިކަމުގެ ލޯން ޕްރޮގްރާމުގެ %30 އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ޚާއްސަކުރުން ދަނޑުވެރިކަން    ނިންމުންތައް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 8 މާރިޗު 2020

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު :- ނަންބަރ IUL)30-A4/30/2020/30 ) އެގްރިކަލްޗަރ އޮފިސަރ ދަނޑުވެރިކަން    ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 19 ފެބްރުއަރީ 2020

ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ރައްކާތެރި ވުމަށްޓަކައި މިބަލިތައް އުޅޭ ޤައުމުތަކުން ދިރޭޖަނަވާރު އެތެރެކުރުމަށް ހުއްދަދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލުމާބެހޭ ދަނޑުވެރިކަން    ނިންމުންތައް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 5 ފެބްރުއަރީ 2020