Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް


10 ޕޯސްޓް

ދަނޑުވެރިކަން (ފިލްޓަރއިން ކަޑާލާ)


މިއަހަރުގެ ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ފޮނުއްވި ޚިޠާބު ދަނޑުވެރިކަން    ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 15 އޮކްޓޯބަރު 2020

މިއަހަރުގެ ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، މިނިސްޓަރ ޒަހާ ވަހީދު ދެއްވި ޚިޠާބު ދަނޑުވެރިކަން    ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 15 އޮކްޓޯބަރު 2020

ޤައުމީ ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ޑިޖިޓަލް ފޯރަމް އާބެހޭ ދަނޑުވެރިކަން    ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 14 އޮކްޓޯބަރު 2020

އިޢުލާން ނަންބަރު :- IUL ) 30-E/30/2020/101 ) ދަނޑުވެރި ކަމާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ފަޅުރަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލުމާބެހޭ ދަނޑުވެރިކަން    ނިންމުންތައް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 14 އޮކްޓޯބަރު 2020

ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގައި ހައްދާ ޞިއްޙަތަށް ފައިދާހުރި ބާވަތްތައް ހެއްދުން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ދަނޑުވެރިކަން    ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 12 އޮކްޓޯބަރު 2020

ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އޮންލައިން ޝެޝަންތައް ފެށުމާބޭހޭ ދަނޑުވެރިކަން    ނިންމުންތައް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 5 އޮކްޓޯބަރު 2020

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު :- ޢިއުލާން ނަންބަރ IUL 30-A4/30/2020/89 ސީނިއަރ ކަރަންޓީން އޮފިސަރ ދަނޑުވެރިކަން    ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 20 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

ނޫސް ބަޔާން :- ގަސްގަހާގެއްސާއި ގަހުގެ ބައިތައް އެތެރެ ކުރުމުގައި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަަމަލުކުރުން ދަނޑުވެރިކަން    ނިންމުންތައް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

ކޮންޕްލައިންސް އޮފިސަރ ( ޓާރމް އޮފް ރިފަރެންސް ) ދަނޑުވެރިކަން    ނިންމުންތައް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 31 އޯގަސްޓު 2020

ކޮންޕޯނަންޓް ކޯޑިނޭޓަރ - ފިޝަރީޒް މެނޭޖްމަންޓް ( ޓާރމް އޮފް ރިފަރެންސް ) ދަނޑުވެރިކަން    ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 26 އޯގަސްޓު 2020