Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް


10 ޕޯސްޓް

ދަނޑުވެރިކަން (ފިލްޓަރއިން ކަޑާލާ)


މާލޭ ގައި އާރބަން ގާޑްނިންގް ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމާ ބެހޭ ދަނޑުވެރިކަން    ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 10 މާރިޗު 2020

އިޢުލާން ނަންބަރ :- IUL 30-B2/30/2020/48 ދޫނިރޯގާ އުޅޭ ޤައުމުތަކުން ދޫނި އެތެރެކުރުން ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލުމާ ބެހޭ ދަނޑުވެރިކަން    ނިންމުންތައް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 10 މާރިޗު 2020

"ދަނޑުވެރި ނަފާ" ދަނޑުވެރިކަމުގެ ލޯން ޕްރޮގްރާމުގެ %30 އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ޚާއްސަކުރުން ދަނޑުވެރިކަން    ނިންމުންތައް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 8 މާރިޗު 2020

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު :- ނަންބަރ IUL)30-A4/30/2020/30 ) އެގްރިކަލްޗަރ އޮފިސަރ ދަނޑުވެރިކަން    ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 19 ފެބްރުއަރީ 2020

ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ރައްކާތެރި ވުމަށްޓަކައި މިބަލިތައް އުޅޭ ޤައުމުތަކުން ދިރޭޖަނަވާރު އެތެރެކުރުމަށް ހުއްދަދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލުމާބެހޭ ދަނޑުވެރިކަން    ނިންމުންތައް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 5 ފެބްރުއަރީ 2020

މުޙައްމަދު އުމަރު މަނިކު ފައުންޑޭޝަންގެ އެހީގައި ހިންގި ފީލްޑް އޮފިސަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ބައިވެރިން އެނބުރި މާލެ އަތުވެއްޖެ ދަނޑުވެރިކަން    ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 2 ފެބްރުއަރީ 2020

ފަޅުރަށްރަށާއި ގުޅޭގޮތުން 22 ޖެނުއަރީ 2019 ގައި މި މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ނަންބަރު:- (IUL)30-E/30/2019/13 ބާޠިލު ކުރުމާބެހޭ ދަނޑުވެރިކަން    ނިންމުންތައް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 28 ޖެނުއަރީ 2020

2019 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ ފަހު ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ޅ. އޮޅުވެލިފުށީގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުން ދަނޑުވެރިކަން    ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 25 ޑިސެމްބަރު 2019

ޤާނޫނު ނަންބަރ 79/31 ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ޤާނޫނު ) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެވުނު އިޞްލާހުގެ ދަށުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް އެތެރެކުރެވޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީނުނެގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް ފުރަތަމަ އިސްލާހު ދަނޑުވެރިކަން    ނިންމުންތައް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 16 ޑިސެމްބަރު 2019

މިނިސްޓަރ ޒަހާ ވާޙީދާއި ޖަޕާންގެ ސަފީރު، ޖަޕާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަންގެ އެހީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޔަންގް ލީޑާސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުން ދަނޑުވެރިކަން    ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 27 އޮކްޓޯބަރު 2019