Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް


ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއިން އެންމެފަހުން ޝާއިޢުކުރީ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްގެ ސަރވިސް ޗާޓަރ 11 ޖެނުއަރީ 2022         އާންމު މަޢުލޫމާތު   
އެންމެ ފަހުގެ ލިޔެކިޔުންތައް

ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްގެ ސަރވިސް ޗާޓަރ 11 ޖެނުއަރީ 2022         އާންމު މަޢުލޫމާތު    
ހުރިހާ ޝާއިޢުކުރުންތައް ބަލާލަންޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއިން ކުރާ މަސައްކަތް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮޕް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް އަކީ ކުޑަކުދިން ކުރާ ޤާނޫނާ ޙިލާފު ޢަމަލުތަކާގުޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ކުޑަކުދިންގެ މަންފާއަށްޓަކައި މަސައްކަތްކޮށްދީ، އެކުދިން ހެޔޮގޮތުގައި މުޖުތަމަޢަށް ރުޖޫޢަކުރުމުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރާ އިދާރާއެކެވެ. މި ޑިޕާޓްމަންޓްގައި މަސައްކަތްކުރާނީ، ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތަކަށް ޙާއްޞަކޮށްފައިވާ، އަދި އެކަމަށް ޙާއްޞަ ތަމްރީން ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުންނެވެ.

އިދާރާގެ އިތުރު ތަފްސީލް ބެއްލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ

އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށްޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް

ގ. އަސްދޫގެ
3 އަދި 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ
މަޖީދީ މަގު
ކ. މާލެ

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
އާދިއްތަ - ބުރާސްފަތިި 08:00 - 14:00 (އޮފީސް ހުޅުވިފައިވާ ގަޑި)

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް
3031491

info@djj.gov.mv