Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް


ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއިން އެންމެފަހުން ޝާއިޢުކުރީ

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ރިޕޯޓު (01 ޖަނަވަރީން 2022-30 ޖޫން 2022 އަށް ) 13 އޭޕްރީލު 2023         ރިޕޯޓް   
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ރިޕޯޓު (01 ޖަނަވަރީން 2021-30 ޖޫން 2021 އަށް ) 2 މާރިޗު 2023         ރިޕޯޓް   
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ރިޕޯޓު 2021 26 ފެބްރުއަރީ 2023         ރިޕޯޓް   
އެންމެ ފަހުގެ ލިޔެކިޔުންތައްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއިން ކުރާ މަސައްކަތް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮޕް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް އަކީ ކުޑަކުދިން ކުރާ ޤާނޫނާ ޙިލާފު ޢަމަލުތަކާގުޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ކުޑަކުދިންގެ މަންފާއަށްޓަކައި މަސައްކަތްކޮށްދީ، އެކުދިން ހެޔޮގޮތުގައި މުޖުތަމަޢަށް ރުޖޫޢަކުރުމުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރާ އިދާރާއެކެވެ. މި ޑިޕާޓްމަންޓްގައި މަސައްކަތްކުރާނީ، ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތަކަށް ޙާއްޞަކޮށްފައިވާ، އަދި އެކަމަށް ޙާއްޞަ ތަމްރީން ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުންނެވެ.

އިދާރާގެ އިތުރު ތަފްސީލް ބެއްލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ

އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށްޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް

ގ. އަސްދޫގެ
3 އަދި 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ
މަޖީދީ މަގު
ކ. މާލެ

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
އާދިއްތަ - ބުރާސްފަތިި 08:00 - 14:00 (އޮފީސް ހުޅުވިފައިވާ ގަޑި)

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް
3031491

info@djj.gov.mv