Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްއިން ކުރާ މަސައްކަތް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮޕް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް އަކީ ކުޑަކުދިން ކުރާ ޤާނޫނާ ޙިލާފު ޢަމަލުތަކާގުޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ކުޑަކުދިންގެ މަންފާއަށްޓަކައި މަސައްކަތްކޮށްދީ، އެކުދިން ހެޔޮގޮތުގައި މުޖުތަމަޢަށް ރުޖޫޢަކުރުމުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރާ އިދާރާއެކެވެ. މި ޑިޕާޓްމަންޓްގައި މަސައްކަތްކުރާނީ، ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތަކަށް ޙާއްޞަކޮށްފައިވާ، އަދި އެކަމަށް ޙާއްޞަ ތަމްރީން ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުންނެވެ.

އިދާރާގެ އިތުރު ތަފްސީލް ބެއްލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ

އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށްޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް

ކުލުނުވެހި 07 ވަނަ ފަންގިފިލާ
ބުރުޒުމަގު
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް
3306691

info@jju.gov.mv

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
އާދިއްތަ - ބުރާސްފަތިި 08:00 - 14:00 (އޮފީސް ހުޅުވިފައިވާ ގަޑި)