Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީމުހިންމު އުސްއަލިތައް

20 އޯގަސްޓު 2020 - ޚަބަރު ޑިޖިޓަލް ގަވަރމަންޓް އެއް ހާސިލްކުރުމަށް އިތުރަށް އިންވެސްޓް ކުރަންޖެހޭ
ޑިޖިޓަލް ގަވަރމަންޓް އެއް ހާސިލްކުރުމަށް އިތުރަށް އިންވެސްޓް ކުރަންޖެހޭ
19 އޯގަސްޓު 2020 - ޚަބަރު ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ކުޑަ ގައުމަކަށް ވިޔަސް މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގައި ގޮންޖެހުންތައް ވަރަށް ބޮޑު
ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ކުޑަ ގައުމަކަށް ވިޔަސް މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގައި ގޮންޖެހުންތައް ވަރަށް ބޮޑު
13 އޯގަސްޓު 2020 - ޚަބަރު ޓެލެކޮމް ރެގިއުލޭޓަރީ ފްރޭމްވޯކަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލް މިނިސްޓްރީ، ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އަދި އެން.ސީ.އައި.ޓީގެ އިސްވެރިންނާއި މިއަދު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
ޓެލެކޮމް ރެގިއުލޭޓަރީ ފްރޭމްވޯކަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލް މިނިސްޓްރީ، ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އަދި އެން.ސީ.އައި.ޓީގެ އިސްވެރިންނާއި މިއަދު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި


ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

ރިފަރެންސް ޗެކް ފޯމް 6 ނޮވެމްބަރު 2019         ޚިދުމަތް   
ހުރިހާ ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް ބަލާލަން
ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

އަޙްމަދު އަފްޟަލް އިބްރާހީމް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ


ޢަލީ ޞާލިޙް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ


ފާޠިމަތު ޝަހީދާ

މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބު


މުޙައްމަދު އަންޞާރު

މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބު


މުހައްމަދު ޝާޠިރު

މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބު


މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީއިން ކުރާ މަސައްކަތް

ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ވުޒާރާއަކީ ގައުމީ ތަރައްގީގެ ނާރެސްގެގޮތުގައި މުވާސަލާތާއި، ސައިންސްއާއި ޓެކްނޯލޮޖީ ދާއިރާ ތަރައްގީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަލަށް އުފެދެވި މިނިސްޓްރީ އެކެވެ.

އިދާރާގެ އިތުރު ތަފްސީލް ބެއްލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުން

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ
ފާޠިމަތު އަސްމާ ޙަސަން
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސާރ
9403666
f.asmaa@mcst.gov.mv

އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށްއޮފީސް އެޑްރެސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ކަލާފާނު ހިނގުން
މާލެ
20064
ދިވެހިރައްޖެ
ޓެލެފޯން
+ 960 3302200

info@mcst.gov.mv

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
އާދިއްތަ - ބުރާސްފަތިި 08:00 - 14:00 (މަސައްކަތް ކުރާ ގަޑި)