Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

 ދިފާޢީ ވުޒާރާމުހިންމު އުސްއަލިތައް


ޝާއިޢުކުރުންތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް 29 އޯގަސްޓު 2023         އުސޫލް    
ކެމިކަލް ވެޕަންސް ޔުނިޓް އުފެއްދުން 22 އޯގަސްޓު 2023         އާންމު ލިޔުންތައް    
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް ގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 31 ޖުލައި 2023         އާންމު ލިޔުންތައް    
ހުރިހާ ޝާއިޢުކުރުންތައް ބަލާލަންމިނިސްޓަރ


މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް


ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

މުޢާޛު ޙަލީމް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޑިފެންސް

ސީނިއަރ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

އަޙްމަދު ޝާން މަންސޫރު

ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓެރީ


ދިފާޢީ ވުޒާރާއިން ކުރާ މަސައްކަތް

އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން މިދަނީ، މިހާރަށްވުރެ ވަރުގަދަ އަދި ވިލުންވެރި ޤައުމެއް ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖެ ހެދުމަށެވެ. މި މަސައްކަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު ޙިއްސާވާ އިދާރާއަކީ:

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރު (އެމްއެންޑީއެފް) ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ (އެންސީޓީސީ) އެންޓި-ޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް (އެންޓި-ޓިޕް) އޮފީސް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑު (އެވްސެކޮމް) މޯލްޑިވްސް ހައިޑްރޯގްރަފިކް ސަރވިސް

އިދާރާގެ އިތުރު ތަފްސީލް ބެއްލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުން

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ
އިބްރާހީމް ފާއިޒް
އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ
3322601
admin@defence.gov.mv

އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށްއޮފީސް އެޑްރެސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން
+960 3322601


ކޯލްސެންޓަރ ފޯން ކިޔޫގައި މަޑުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅު ނުވާނަމަ މެސެޖް ފޮނުއްވާނެ ނަންބަރު
+960 7522601


ފެކްސް
+960 3325525


އީމެއިލް
admin@defence.gov.mv


ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
އާދިއްތަ - ބުރާސްފަތިި 08:00 - 14:00 (ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ ގަޑިތައް)ހޮޓްލައިން

އިބްރާހީމް ފާއިޒް (އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ) - ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ 08:00 އިން 14:00 އަށް
+960 9977885