Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރމުހިންމު އުސްއަލިތައް


މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން އެންމެފަހުން ޝާއިޢުކުރީ

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު :- އިޢުލާނު ނަންބަރ IUL) 30-A4/30/2021/126 ) ޑިރެކްޓަރ ޖެެނެރަލް 15 ޖުލައި 2021         ވަޒީފާ    ދަނޑުވެރިކަން    
އިޢުލާން ނަންބަރު :- IUL)30-E1/30/2020/141) ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑާ ގުޅޭ މުޢާމަލާތްތައްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް 15 ޖުލައި 2021         ނިންމުންތައް    ދަނޑުވެރިކަން    
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު :- އިޢުލާނު ނަންބަރު IUL)30-A4/30/2021/135) ވެޓްރިނަރީ އެސިސްޓެންޓް 7 ޖުލައި 2021         ވަޒީފާ    ދަނޑުވެރިކަން    
އެންމެ ފަހުގެ ލިޔެކިޔުންތައް

ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު 2021 19 ޖެނުއަރީ 2021         ޚިދުމަތް    ދަނޑުވެރިކަން    
މަސްވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢު ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް 9 ނޮވެމްބަރު 2020         ޚިދުމަތް    މަސްވެރިކަން    
މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދޭ ފޯމު 1 އޮކްޓޯބަރު 2020         ޚިދުމަތް    ދަނޑުވެރިކަން    
ހުރިހާ ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް ބަލާލަން


މަޝްރޫއުތައް

" ސަސްޓެެއިނަބަލް " ފިޝަރިޒް ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 30 އޮކްޓޯބަރު 2019         ރާވަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓް    ދަނޑުވެރިކަން    
މެރިންކަލްޗަރ ޕްރޮޖެކްޓް 10 ސެޕްޓެމްބަރު 2019         ކުރިއަށްދާ ޕްރޮޖެކްޓް    ދަނޑުވެރިކަން    
ހުރިހާ މަޝްރޫއުތައް ބަލާލަން

ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ޕެސްޓިސައިޑާ ގުޅޭ މުޢާލާތްތަކުގެ މިންގަނޑުތައް 28 އޭޕްރީލު 2021         ދަނޑުވެރިކަން     ގައިޑަންސް    
ޕެސްޓިސައިޑް އިމްޕޯޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ބަނދަރުތަކުގެ ލިސްޓް 28 އޭޕްރީލު 2021         ދަނޑުވެރިކަން     ގައިޑަންސް    
ޕެސްޓިސައިޑް ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއާތްތަކުގެ މިންގަނޑު 2021 28 އޭޕްރީލު 2021         ދަނޑުވެރިކަން     ރެގުއުލޭޝަން    
ހުރިހާ ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް ބަލާލަން

ޝާއިޢުކުރުންތައް

މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ، އުޅަނދުތަކުގެ ލިސްޓް ( 24 ޖޫން 2021 ) 24 ޖޫން 2021         މަސްވެރިކަން     ރިޕޯޓް    
އޮއިވާލި ކަނދުފަތިތަކުގެ ޕޮޒިޝަން ލިސްޓް - ( 23 ޖޫން 2021 ) 24 ޖޫން 2021         މަސްވެރިކަން     ރިޕޯޓް    
ނެޝަނަލް ފިޝަރީޒް އެގްރިކަލްޗަރ ޕޮލިސީ - 2019-2029 3 މޭ 2021         ދަނޑުވެރިކަން     އުސޫލް    
ހުރިހާ ޝާއިޢުކުރުންތައް ބަލާލަންމިނިސްޓަރ


ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން، ޕީ.އެޗް.ޑީ

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ


ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

ހަސަން ރަޝީދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ


މުހައްމަދު އަހުމަދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ


އަލީ މާޖިދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ނައިބު

ސީނިއަރ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓެރީ


އިބްރާހިމް ޝަބައު

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް


މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ކުރާ މަސައްކަތް

އިދާރާގެ އިތުރު ތަފްސީލް ބެއްލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ

އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށްއޮފީސް އެޑްރެސް

7ވަނަ ފަންގިފުލާ
އަމީރު އަޙުމަދު މަގު
މާލެ
20096
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެ ފޯން:
+960 3322625


ފެކްސް
+960 3326558

admin@fishagri.gov.mv

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
އާދިއްތަ - ބުރާސްފަތިި 08:00 - 14:00 (ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ ގަޑިތައް)