Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރމުހިންމު އުސްއަލިތައް

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 - ސާވިސް މަސްވެރިކަންކުރުމުގެ ލައިސަންސަސް އެދޭ ފޯމް
މަސްވެރިކަންކުރުމުގެ ލައިސަންސަސް އެދޭ ފޯމް ( 1 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 )
9 ޖެނުއަރީ 2022 - ސާވިސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ސާވިސް ޗާޓަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ފޯރުކޮށް ދޭ ޙިދުމަތްތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން އެންމެފަހުން ޝާއިޢުކުރީ

އޮއިވާލި ކަނދުފަތިތަކުގެ ޕޮޒިޝަން ލިސްޓް - (02 އޮކްޓޫބަރ 2022 ) 2 އޮކްޓޯބަރު 2022         ރިޕޯޓް    މަސްވެރިކަން    
އިޢުލާން ނަންބަރ :- ވަޒީފާގެ ފުރުޝަތު - IUL) 30-A4/30/2022/300 ) އެސިސްޓެންޓް ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ 2 އޮކްޓޯބަރު 2022         ވަޒީފާ    ދަނޑުވެރިކަން    
އިޢުލާން ނަންބަރ :- ވަޒީފާގެ ފުރުޝަތު - IUL) 30-A4/30/2022/299 ) އެސިސްޓެންޓް ފިޝަރީޒް ޓެކްނީޝާން 2 އޮކްޓޯބަރު 2022         ވަޒީފާ    ދަނޑުވެރިކަން    
އެންމެ ފަހުގެ ލިޔެކިޔުންތައް


ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

މަސްވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢު ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް 9 ނޮވެމްބަރު 2020         ޚިދުމަތް    މަސްވެރިކަން    
މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދޭ ފޯމު 1 އޮކްޓޯބަރު 2020         ޚިދުމަތް    ދަނޑުވެރިކަން    
ގަހުގެ ނާސަރީ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް 24 ޖުލައި 2020         ޚިދުމަތް    ދަނޑުވެރިކަން    
ހުރިހާ ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް ބަލާލަން

މިނިސްޓަރ


ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން، ޕީ.އެޗް.ޑީ

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ


ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

ހަސަން ރަޝީދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ


މުހައްމަދު އަހުމަދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ


ނަޞުރުﷲ ޙުސައިން

ޑިރެކްޓަރ - ކޮމިއުނިކޭޝަން


އަހުމަދު ފާތިހު

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ނައިބު


އަޙްމަދު ނާޞިރު

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ނައިބު

ސީނިއަރ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

އައިމިނަތު ޝާފިއާ ޕީ.އެޗް.ޑީ

ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓެރީ


އާދަމް ޒިޔާދު

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް


ޝާފިޔާ ނައީމް

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް


އަހުމަދު ޔާމިން

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް


އިސްމައިލް ރަޝީދު

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް


މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ކުރާ މަސައްކަތް

އިދާރާގެ އިތުރު ތަފްސީލް ބެއްލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުން

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ
އަލްއިސްތާޒް ފަރުހާން އަލީ
ލީގަލް އޮފިސާރ
3339284
faruhan.ali@fishagri.gov.mv

އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށްއޮފީސް އެޑްރެސް

7ވަނަ ފަންގިފުލާ
އަމީރު އަޙުމަދު މަގު
މާލެ
20096
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެ ފޯން:
+960 3322625


ފެކްސް
+960 3326558

admin@fishagri.gov.mv

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
އާދިއްތަ - ބުރާސްފަތިި 08:00 - 14:00 (ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ ގަޑިތައް)އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ