Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރމުހިންމު އުސްއަލިތައް

18 ޑިސެމްބަރު 2022 - ރެގުއުލޭޝަން ޤާނޫނު ނަންބަރު:- 20/98 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 25/2022 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 20/98، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން އެންމެފަހުން ޝާއިޢުކުރީ

މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ، އުޅަނދު ތަކުގެ ލިސްޓް ( 26 ޖެނުއަރީ 2023 ) 26 ޖެނުއަރީ 2023         ރިޕޯޓް    މަސްވެރިކަން    
އިޢުލާން ނަންބަރ :- ވަޒީފާގެ ފުރުޝަތު :- IUL) 30-A4/30/2023/5 ) ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 26 ޖެނުއަރީ 2023         ވަޒީފާ    ދަނޑުވެރިކަން    
ވަޒީފާގެ ފުރުޝަތު :- އިޢުލާނު ނަންބަރ :- IUL) 30-A4/30/2023/17 ) މަސައްކަތު 23 ޖެނުއަރީ 2023         ވަޒީފާ    ދަނޑުވެރިކަން    
އެންމެ ފަހުގެ ލިޔެކިޔުންތައް


ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

މަސްވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢު ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް 9 ނޮވެމްބަރު 2020         ޚިދުމަތް    މަސްވެރިކަން    
ގަހުގެ ނާސަރީ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް 24 ޖުލައި 2020         ޚިދުމަތް    ދަނޑުވެރިކަން    
ދިރޭ ޖަނަވާރަށް ފަރުވާދޭ ޑަކްޓަރުން ރަޖިސްޓަރީ ކުުރުމަށް އެދޭ ފޯމް PAHM-VS5 19 ޖުލައި 2020         ޚިދުމަތް    ދަނޑުވެރިކަން    
ހުރިހާ ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް ބަލާލަން


މަޝްރޫއުތައް

މަޝްރޫއު:- މޯލްޑިވްސް އެގްރިބިޒްނަސް ޕްރޮގްރާމް (ހިނގަމުންދާނީ ) 28 ނޮވެމްބަރު 2022         ކުރިއަށްދާ ޕްރޮޖެކްޓް    ދަނޑުވެރިކަން    
މަޝްރޫއު:- " ސަސްޓެެއިނަބަލް " ފިޝަރިޒް ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް - ( ހިނގަމުންދަނީ ) 10 ނޮވެމްބަރު 2022         ކުރިއަށްދާ ޕްރޮޖެކްޓް    މަސްވެރިކަން    
މަޝްރޫއު:- ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި "ނޫ އިޤްތިޞާދު" ކުރިއެރުވުމުގެ މަޝްރޫޢު (ހިނގަމުންދާނީ ) 23 ޖޫން 2022         ކުރިއަށްދާ ޕްރޮޖެކްޓް    މަސްވެރިކަން    
ހުރިހާ މަޝްރޫއުތައް ބަލާލަން

ޝާއިޢުކުރުންތައް

މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ، އުޅަނދު ތަކުގެ ލިސްޓް ( 26 ޖެނުއަރީ 2023 ) 26 ޖެނުއަރީ 2023         މަސްވެރިކަން     ރިޕޯޓް    
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓް 2022 22 ޖެނުއަރީ 2023         ދަނޑުވެރިކަން     ރިޕޯޓް    
ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ރެޖިސްޓްރީ 2022 29 ޑިސެމްބަރު 2022         ދަނޑުވެރިކަން     އުސޫލް    
ހުރިހާ ޝާއިޢުކުރުންތައް ބަލާލަންމިނިސްޓަރ


ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން، ޕީ.އެޗް.ޑީ

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ


ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

ހަސަން ރަޝީދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ


މުހައްމަދު އަހުމަދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ


އަހުމަދު ފާތިހު

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ނައިބު


އަޙްމަދު ނާޞިރު

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ނައިބު


ނަޞުރުﷲ ޙުސައިން

ޑިރެކްޓަރ - ކޮމިއުނިކޭޝަން

ސީނިއަރ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

އައިމިނަތު ޝާފިއާ ޕީ.އެޗް.ޑީ

ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓެރީ


އާދަމް ޒިޔާދު

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް


ޝާފިޔާ ނައީމް

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް


އަހުމަދު ޔާމިން

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް


އިސްމައިލް ރަޝީދު

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް


މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ކުރާ މަސައްކަތް

އިދާރާގެ އިތުރު ތަފްސީލް ބެއްލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުން

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ
އަލްއިސްތާޒް ފަރުހާން އަލީ
ލީގަލް އޮފިސާރ
3339284
faruhan.ali@fishagri.gov.mv

އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށްއޮފީސް އެޑްރެސް

7ވަނަ ފަންގިފުލާ
އަމީރު އަޙުމަދު މަގު
މާލެ
20096
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެ ފޯން:
+960 3322625


ފެކްސް
+960 3326558

admin@fishagri.gov.mv

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
އާދިއްތަ - ބުރާސްފަތިި 08:00 - 14:00 (ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ ގަޑިތައް)