Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރމުހިންމު އުސްއަލިތައް

2 އޭޕްރީލު 2020 - ޚަބަރު ކާނާގެ ޔަޤީންކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ދަނޑުވެރިންނާއި ގުޅިގެން އެސްޓީއޯއާއެކު މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ފެށިއްޖެ
ކާނާގެ ޔަޤީންކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ދަނޑުވެރިންނާއި ގުޅިގެން އެސްޓީއޯއާއެކު މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ފެށިއްޖެ
17 މާރިޗު 2020 - ޚަބަރު ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ކުރިމަތިވެފައިވާ މަސް ގަތުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯން ފެސިލިޓިއެއް ޤާއިމުކުރުން
ލޯނު ފެސިލިޓީގެ ބޭނުން ހިފާ ކުންފުނިތަކުން -/25 ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަ ނޫން އަގެއްގައި މަސްގަތުމަށް ވަނީ އެއްބަސްވެފައި
27 ފެބްރުއަރީ 2020 - ޚަބަރު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް، ބެލެހެއްޓުމެއް އަދި ރިޕޯޓްކުރުމެއް ނެތި ކުރާ މަސްވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް އީޔޫގެ ތަޢުރީފް
މިއީ މިމިޝަންގެ 4 ވަނަ ދަތުރު އީ.ޔޫގެ ވަފުދުން މިނިސްޓްރީއާއެކު ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަންތަކެއް ކުރިއަށްގެންދިޔަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން އެންމެފަހުން ޝާއިޢުކުރީ

މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ، އުޅަނދުތަކުގެ ލިސްޓް ( 1 އޮކްޓޫބަރ 2020 ) 1 އޮކްޓޯބަރު 2020         ޑާޓާ ސެޓް    މަސްވެރިކަން    
މޯލްޑިވްސް ސަސްޓެއިނަބަލް ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް - ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 28 ސެޕްޓެމްބަރު 2020         ވަޒީފާ    ދަނޑުވެރިކަން    
މެރިން ސައިންސް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒޮކޮށް، މެރިން ސައިންސާއިބެހޭ ފުރަތަމަ "ވާރޗުއަލް" ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި. 28 ސެޕްޓެމްބަރު 2020         ޚަބަރު   
އެންމެ ފަހުގެ ލިޔެކިޔުންތައް

ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

ވެސަލް ލޮކޭޓިންގ ޑިވައިސް އިންސްޓޯލް ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް 6 އޯގަސްޓު 2020         ޚިދުމަތް    މަސްވެރިކަން    
ގަހުގެ ނާސަރީ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް 24 ޖުލައި 2020         ޚިދުމަތް    ދަނޑުވެރިކަން    
ދިރޭ ޖަނަވާރަށް ފަރުވާދޭ ޑަކްޓަރުން ރަޖިސްޓަރީ ކުުރުމަށް އެދޭ ފޯމް 19 ޖުލައި 2020         ޚިދުމަތް    ދަނޑުވެރިކަން    
ހުރިހާ ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް ބަލާލަން


މަޝްރޫއުތައް

" ސަސްޓެެއިނަބަލް " ފިޝަރިޒް ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 30 އޮކްޓޯބަރު 2019         ރާވަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓް    ދަނޑުވެރިކަން    
މެރިންކަލްޗަރ ޕްރޮޖެކްޓް 10 ސެޕްޓެމްބަރު 2019         ކުރިއަށްދާ ޕްރޮޖެކްޓް    ދަނޑުވެރިކަން    
ހުރިހާ މަޝްރޫއުތައް ބަލާލަން

ޝާއިޢުކުރުންތައް

މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ، އުޅަނދުތަކުގެ ލިސްޓް (9 ސެޕްޓެންބަރ 2020 ) 10 ސެޕްޓެމްބަރު 2020         މަސްވެރިކަން     ރިޕޯޓް    
މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ، އުޅަނދުތަކުގެ ލިސްޓް ( 27 އޮގަސްޓް 2020 ) 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2020         މަސްވެރިކަން     ރިޕޯޓް    
އަހަރު ރިޕޯޓް 2019 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2020         ދަނޑުވެރިކަން     ރިޕޯޓް    
ހުރިހާ ޝާއިޢުކުރުންތައް ބަލާލަން


ތަފާސްހިސާބު

މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ، އުޅަނދުތަކުގެ ލިސްޓް ( 1 އޮކްޓޫބަރ 2020 ) 1 އޮކްޓޯބަރު 2020         މަސްވެރިކަން     ޑާޓާ ސެޓް    
މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ، އުޅަނދުތަކުގެ ލިސްޓް (24 ސެޕްޓެންބަރ 2020 ) 27 ސެޕްޓެމްބަރު 2020         މަސްވެރިކަން     ޑާޓާ ސެޓް    
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ކަނޑުމަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު - ( 20 އޮގަސްޓް 2020) 24 އޯގަސްޓު 2020         މަސްވެރިކަން     ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު    
ހުރިހާ ތަފާސްހިސާބު ބަލާލަން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

މޯލްޑިވްސް ސަސްޓެއިނަބަލް ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް - ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 28 ސެޕްޓެމްބަރު 2020         ދަނޑުވެރިކަން     ވަޒީފާ    
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު - ޢިއުލާން ނަންބަރ :- IUL 30-A4/30/2020/79 ޑިރެކްޓަރ 27 ސެޕްޓެމްބަރު 2020         ދަނޑުވެރިކަން     ވަޒީފާ    
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު :- ޢިއުލާން ނަންބަ ރ IUL 30-A4/30/2020/92 ވެޓެރިނަރީ އެސިސްޓަންޓް 22 ސެޕްޓެމްބަރު 2020         ދަނޑުވެރިކަން     ވަޒީފާ    
ހުރިހާ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން ބަލާލަން


މިނިސްޓަރ


ޒަހާ ވަހީދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ


ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

ހަސަން ރަޝީދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ


މުހައްމަދު އަހުމަދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ސީނިއަރ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

ޑރ. އައިމިނަތު ޝާފިއާ

ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓެރީ


މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ކުރާ މަސައްކަތް

އިދާރާގެ އިތުރު ތަފްސީލް ބެއްލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ

އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށްއޮފީސް އެޑްރެސް

7ވަނަ ފަންގިފުލާ
އަމީރު އަޙުމަދު މަގު
މާލެ
20096
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެ ފޯން:
+960 3322625


ފެކްސް
+960 3326558

admin@fishagri.gov.mv

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
އާދިއްތަ - ބުރާސްފަތިި 08:00 - 14:00 (ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ ގަޑިތައް)