Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރމުހިންމު އުސްއަލިތައް

12 އޮކްޓޯބަރު 2021 - އާންމު މަޢުލޫމާތު ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހުގެ އަތްމަތީ ފޮތް 2021
-
2 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - ނިންމުންތައް އިޢުލާން ނަންބަރު :- IUL)30-B1/30/2021/167) ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެފަރާތްތަކުގެ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި އޮއިވާލި ކަނދުފަތި ފަރުމާކޮށް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ އެކަމާގުޅޭ
ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެފަރާތްތަކުގެ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި އޮއިވާލި ކަނދުފަތި ފަރުމާކޮށް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ އެކަމާގުޅޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން އެންމެފަހުން ޝާއިޢުކުރީ

މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ، އުޅަނދުތަކުގެ ލިސްޓް ( 21 އޮކްޓޫބަރ 2021) 21 އޮކްޓޯބަރު 2021         ރިޕޯޓް    މަސްވެރިކަން    
މާލެ މާރުކެޓް ގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް އަދި ދިވެހި އުފެއްދުންތަކުގެ އަގުތައް ހުރިމިންވަރު ( 19 އޮކްޓޫބަރ 2021 ) 19 އޮކްޓޯބަރު 2021         ޑާޓާ ސެޓް    ދަނޑުވެރިކަން    
2021 ވަނަ އަހަަރު މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި މާލެ އަތޮޅުން ހޮވާ ކެޔޮޅުންގެ އެވޯޑަށް އެދި ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމާބެހޭ 17 އޮކްޓޯބަރު 2021         ޚަބަރު    މަސްވެރިކަން    
އެންމެ ފަހުގެ ލިޔެކިޔުންތައް

ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

މަސްވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢު ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް 9 ނޮވެމްބަރު 2020         ޚިދުމަތް    މަސްވެރިކަން    
މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދޭ ފޯމު 1 އޮކްޓޯބަރު 2020         ޚިދުމަތް    ދަނޑުވެރިކަން    
ވެސަލް ލޮކޭޓިންގ ޑިވައިސް އިންސްޓޯލް ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް 6 އޯގަސްޓު 2020         ޚިދުމަތް    މަސްވެރިކަން    
ހުރިހާ ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް ބަލާލަން


މަޝްރޫއުތައް

" ސަސްޓެެއިނަބަލް " ފިޝަރިޒް ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 30 އޮކްޓޯބަރު 2019         ރާވަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓް    ދަނޑުވެރިކަން    
މެރިންކަލްޗަރ ޕްރޮޖެކްޓް 10 ސެޕްޓެމްބަރު 2019         ކުރިއަށްދާ ޕްރޮޖެކްޓް    ދަނޑުވެރިކަން    
ހުރިހާ މަޝްރޫއުތައް ބަލާލަން

ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާބޭހޭ ޤާނޫނު 1 އޯގަސްޓު 2021         ދަނޑުވެރިކަން     ގައިޑަންސް    
ޕެސްޓިސައިޑާ ގުޅޭ މުޢާލާތްތަކުގެ މިންގަނޑުތައް 28 އޭޕްރީލު 2021         ދަނޑުވެރިކަން     ގައިޑަންސް    
ޕެސްޓިސައިޑް އިމްޕޯޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ބަނދަރުތަކުގެ ލިސްޓް 28 އޭޕްރީލު 2021         ދަނޑުވެރިކަން     ގައިޑަންސް    
ހުރިހާ ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް ބަލާލަން

ޝާއިޢުކުރުންތައް

މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ، އުޅަނދުތަކުގެ ލިސްޓް ( 21 އޮކްޓޫބަރ 2021) 21 އޮކްޓޯބަރު 2021         މަސްވެރިކަން     ރިޕޯޓް    
ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހުގެ އަތްމަތީ ފޮތް 2021 12 އޮކްޓޯބަރު 2021         ދަނޑުވެރިކަން     އާންމު މަޢުލޫމާތު    
އޮއިވާލި ކަނދުފަތިތަކުގެ ޕޮޒިޝަން ލިސްޓް - (4 އޮކްޓޫބަރ 2021 ) 5 އޮކްޓޯބަރު 2021         މަސްވެރިކަން     ރިޕޯޓް    
ހުރިހާ ޝާއިޢުކުރުންތައް ބަލާލަން


ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު :- އިޢުލާން ނަންބަރ - IUL 30-A4/30/2021/191 އެސިސްޓަންޓް ފިޝާރީޒް އޮފިސަރ 11 އޮކްޓޯބަރު 2021         މަސްވެރިކަން     ވަޒީފާ    
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު :- އިޢުލާނު ނަންބަރ - IUL 30-A4/30/2021/210 ސީނިއަރ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރ 7 އޮކްޓޯބަރު 2021         މަސްވެރިކަން     ވަޒީފާ    
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު :- އިޢުލާން ނަންބަރ IUL) 30-A4/30/2021/209) މަސައްކަތު 7 އޮކްޓޯބަރު 2021         މަސްވެރިކަން     ޕްރޮކިއުމަންޓް    
ހުރިހާ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން ބަލާލަން


މިނިސްޓަރ


ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން، ޕީ.އެޗް.ޑީ

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ


ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

ހަސަން ރަޝީދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ


މުހައްމަދު އަހުމަދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ


އަލީ މާޖިދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ނައިބު


ހަސަން ނާޝިދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ނައިބު

ސީނިއަރ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

އައިމިނަތު ޝާފިއާ ޕީ.އެޗް.ޑީ

ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓެރީ


އިބްރާހިމް ޝަބައު

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް


ާއާދަމް ޒިޔާދު

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް


ސާފިއާ ނާއީމް

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް


މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ކުރާ މަސައްކަތް

އިދާރާގެ އިތުރު ތަފްސީލް ބެއްލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ

އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށްއޮފީސް އެޑްރެސް

7ވަނަ ފަންގިފުލާ
އަމީރު އަޙުމަދު މަގު
މާލެ
20096
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެ ފޯން:
+960 3322625


ފެކްސް
+960 3326558

admin@fishagri.gov.mv

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
އާދިއްތަ - ބުރާސްފަތިި 08:00 - 14:00 (ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ ގަޑިތައް)