Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރމުހިންމު އުސްއަލިތައް

19 މޭ 2022 - ނިންމުންތައް 8 ނޮވެންބަރު 2021 ގައި ބީލަމަށް ހުޅުވާލި 5 ރަށުގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގެ ނަތިޖާ ޝީޓް
ދަނޑުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 98/20 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤާނޫނު ގެ 11 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން 8 ނޮވެންބަރު 2021 ގައި ބީލަމަށް ހުޅުވާލި 5 ރަށުގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގެ ނަތިޖާ ޝީޓް. އިޢުލާނު ނަންބަރު :( IUL )30-E/30/2020/239 )
18 މޭ 2022 - ޚަބަރު 16 މެއި 2022 އިން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ ކޮމިޝަން (އައި.އޯ.ޓީ.ސީ)ގެ 26 ވަނަ ބައްދަލުވުމާ ބެހޭ
އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ކުރާ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ރާވައި، ހިންގައި، ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި މިހާރު އަޅައިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް، މި މަސްވެރިކަމުގެ ވަސީލަތްތައް ކުރިއަށް އޮތް ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދީ، އޭގެ ނަފާ ލިއްބައިދިނުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖެއިން 3 ޤަރާރެއް ތައްޔާރުކޮށް، ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ ކޮމިޝަން (އައި.އޯ.ޓީ.ސީ)ގެ 26 ވަނަ ބައްދަލުވުމާބެހޭ
18 މޭ 2022 - ނިންމުންތައް ކަނޑުއޮތްގިރީގެ ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ތަރައްޤީކުރުމާ ބެހޭ
ކަނޑުއޮތްގިރީގެ ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ތަރައްޤީކުރުމާ ބެހޭ - ( 18 މޭ 2022 )
9 ޖެނުއަރީ 2022 - ސާވިސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ސާވިސް ޗާޓަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ފޯރުކޮށް ދޭ ޙިދުމަތްތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން އެންމެފަހުން ޝާއިޢުކުރީ

މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ، އުޅަނދު ތަކުގެ ލިސްޓް ( 26 މޭ 2022 ) 26 މޭ 2022         ޑާޓާ ސެޓް    މަސްވެރިކަން    
އިންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ ކޮމިޝަންގެ 26 ވަނަ އަހަރީ ބައްދަލުވުމާ ގޫޅޭ ބަޔާން – 25 މެއި 2022 25 މޭ 2022         ނިންމުންތައް   
މާލެ މާރުކެޓް ގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގުތައް ހުރި މިންވަރު ( 25 މޭ 2021 ) 25 މޭ 2022         ޑާޓާ ސެޓް    ދަނޑުވެރިކަން    
އެންމެ ފަހުގެ ލިޔެކިޔުންތައް


ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

މަސްވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢު ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް 9 ނޮވެމްބަރު 2020         ޚިދުމަތް    މަސްވެރިކަން    
މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދޭ ފޯމު 1 އޮކްޓޯބަރު 2020         ޚިދުމަތް    ދަނޑުވެރިކަން    
ގަހުގެ ނާސަރީ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް 24 ޖުލައި 2020         ޚިދުމަތް    ދަނޑުވެރިކަން    
ހުރިހާ ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް ބަލާލަން


މަޝްރޫއުތައް

މަޝްރޫއު:- މޯލްޑިވްސް އެގްރިބިޒްނަސް ޕްރޮގްރާމް (ހިނގަމުންދާނީ ) 31 މާރިޗު 2022         ކުރިއަށްދާ ޕްރޮޖެކްޓް    ދަނޑުވެރިކަން    
މަޝްރޫއު:- " ސަސްޓެެއިނަބަލް " ފިޝަރިޒް ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް - ( ހިނގަމުންދަނީ ) 30 އޮކްޓޯބަރު 2019         ކުރިއަށްދާ ޕްރޮޖެކްޓް    ދަނޑުވެރިކަން    
މެރިންކަލްޗަރ ޕްރޮޖެކްޓް 10 ސެޕްޓެމްބަރު 2019         ކުރިއަށްދާ ޕްރޮޖެކްޓް    ދަނޑުވެރިކަން    
ހުރިހާ މަޝްރޫއުތައް ބަލާލަންމިނިސްޓަރ


ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން، ޕީ.އެޗް.ޑީ

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ


ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

ހަސަން ރަޝީދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ


މުހައްމަދު އަހުމަދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ


ނަޞުރުﷲ ޙުސައިން

ޑިރެކްޓަރ - ކޮމިއުނިކޭޝަން


އަހުމަދު ފާތިހު

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ނައިބު

ސީނިއަރ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

އައިމިނަތު ޝާފިއާ ޕީ.އެޗް.ޑީ

ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓެރީ


އާދަމް ޒިޔާދު

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް


ޝާފިޔާ ނައީމް

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް


އަހުމަދު ޔާމިން

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް


އިސްމައިލް ރަޝީދު

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް


މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ކުރާ މަސައްކަތް

އިދާރާގެ އިތުރު ތަފްސީލް ބެއްލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުން

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ
އަލްއިސްތާޒް ފަރުހާން އަލީ
ލީގަލް އޮފިސާރ
3339284
faruhan.ali@fishari.gov.mv

އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށްއޮފީސް އެޑްރެސް

7ވަނަ ފަންގިފުލާ
އަމީރު އަޙުމަދު މަގު
މާލެ
20096
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެ ފޯން:
+960 3322625


ފެކްސް
+960 3326558

admin@fishagri.gov.mv

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
އާދިއްތަ - ބުރާސްފަތިި 08:00 - 14:00 (ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ ގަޑިތައް)މީޑިއާ ކަންތައްތަކުގައި ގުޅުއްވުމަށް