Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރމުހިންމު އުސްއަލިތައް

2 އޭޕްރީލު 2020 - ޚަބަރު ކާނާގެ ޔަޤީންކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ދަނޑުވެރިންނާއި ގުޅިގެން އެސްޓީއޯއާއެކު މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ފެށިއްޖެ
ކާނާގެ ޔަޤީންކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ދަނޑުވެރިންނާއި ގުޅިގެން އެސްޓީއޯއާއެކު މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ފެށިއްޖެ
17 މާރިޗު 2020 - ޚަބަރު ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ކުރިމަތިވެފައިވާ މަސް ގަތުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯން ފެސިލިޓިއެއް ޤާއިމުކުރުން
ލޯނު ފެސިލިޓީގެ ބޭނުން ހިފާ ކުންފުނިތަކުން -/25 ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަ ނޫން އަގެއްގައި މަސްގަތުމަށް ވަނީ އެއްބަސްވެފައި
27 ފެބްރުއަރީ 2020 - ޚަބަރު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް، ބެލެހެއްޓުމެއް އަދި ރިޕޯޓްކުރުމެއް ނެތި ކުރާ މަސްވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް އީޔޫގެ ތަޢުރީފް
މިއީ މިމިޝަންގެ 4 ވަނަ ދަތުރު އީ.ޔޫގެ ވަފުދުން މިނިސްޓްރީއާއެކު ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަންތަކެއް ކުރިއަށްގެންދިޔަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން އެންމެފަހުން ޝާއިޢުކުރީ

މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ ލިސްޓް ( 4 އޭޕްރިލް 2020 ) 4 އޭޕްރީލު 2020         ރިޕޯޓް    މަސްވެރިކަން    
ކާނާގެ ޔަޤީންކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ދަނޑުވެރިންނާއި ގުޅިގެން އެސްޓީއޯއާއެކު މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ފެށިއްޖެ 2 އޭޕްރީލު 2020         ޚަބަރު    މަސްވެރިކަން    
ބަށި އިންދާ ހެއްދުން ( ލީފްލެޓް ) 1 އޭޕްރީލު 2020         އާންމު މަޢުލޫމާތު    ދަނޑުވެރިކަން    
އެންމެ ފަހުގެ ލިޔެކިޔުންތައް

ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

މަސްވެރިންނަށް ޑިއުޓި އުނިކޮށްފައިވާ ޑީސަލް ދޫކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަަކުން ހުށަހަޅާ ފޯމް 25 ފެބްރުއަރީ 2020         ޚިދުމަތް    މަސްވެރިކަން    
ގަހުގެ ނާސަރީ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް 25 ފެބްރުއަރީ 2020         ޚިދުމަތް    ދަނޑުވެރިކަން    
ގަސްގަހާގެއްސާއި ގަހުގެ ބައިތައް ބޭރުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް 6 ފެބްރުއަރީ 2020         ޚިދުމަތް    ދަނޑުވެރިކަން    
ހުރިހާ ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް ބަލާލަން


މަޝްރޫއުތައް

" ސަސްޓެެއިނަބަލް " ފިޝަރިޒް ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 30 އޮކްޓޯބަރު 2019         ރާވަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓް    ދަނޑުވެރިކަން    
މެރިންކަލްޗަރ ޕްރޮޖެކްޓް 10 ސެޕްޓެމްބަރު 2019         ކުރިއަށްދާ ޕްރޮޖެކްޓް    ދަނޑުވެރިކަން    
ހުރިހާ މަޝްރޫއުތައް ބަލާލަން

ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

މަަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދު ފަހަރަށް ޑިއުޓީ އުނިކޮށްފައިވާ ޑީސަލް ވިއްކުމާ ބެހޭ އުޞޫލު 10 މާރިޗު 2020         މަސްވެރިކަން     ގައިޑަންސް    
ގަސްގަހާގެހި ޙިމާޔަތްކުުރުމުގެ ޤާނޫނު 22 ޑިސެމްބަރު 2019         ދަނޑުވެރިކަން     ރެގުއުލޭޝަން    
ޕެސްޓިސައިޑް ލިސްޓް (މާނާ / ހުއްދަ ) 22 ޑިސެމްބަރު 2019         ދަނޑުވެރިކަން     ރެގުއުލޭޝަން    
ހުރިހާ ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް ބަލާލަން

ޝާއިޢުކުރުންތައް

މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ ލިސްޓް ( 4 އޭޕްރިލް 2020 ) 4 އޭޕްރީލު 2020         މަސްވެރިކަން     ރިޕޯޓް    
ބަށި އިންދާ ހެއްދުން ( ލީފްލެޓް ) 1 އޭޕްރީލު 2020         ދަނޑުވެރިކަން     އާންމު މަޢުލޫމާތު    
ބުސް ބީން އިންދާ ހެއްދުން (ލީފްލެޓް) 1 އޭޕްރީލު 2020         ދަނޑުވެރިކަން     އާންމު މަޢުލޫމާތު    
ހުރިހާ ޝާއިޢުކުރުންތައް ބަލާލަން


ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ޕްރޮގްރާމް އެސިސްޓަންޓް ( ޓާރމް އޮފް ރިފަރެންސް ) 4 މާރިޗު 2020         މަސްވެރިކަން     ވަޒީފާ    
ފީލްޑް އޮފިސަރ ( ޓާރމް އޮފް ރިފަރެންސް ) 4 މާރިޗު 2020         މަސްވެރިކަން     ވަޒީފާ    
" ފާރމް ހޭންޑް" ( ޓާރމް އޮފް ރިފަރެންސް ) 4 މާރިޗު 2020         މަސްވެރިކަން     ވަޒީފާ    
ހުރިހާ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން ބަލާލަން


މިނިސްޓަރ


ޒަހާ ވަހީދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ


ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

ހަސަން ރަޝީދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ


މުހައްމަދު އަހުމަދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ


އަޙްމަދު ފަޟީލް

ޑިރެކްޓަރ - ކޮމިއުނިކޭޝަން


މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ކުރާ މަސައްކަތް

އިދާރާގެ އިތުރު ތަފްސީލް ބެއްލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ

އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށްއޮފީސް އެޑްރެސް

7ވަނަ ފަންގިފުލާ
އަމީރު އަޙުމަދު މަގު
މާލެ
20096
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެ ފޯން:
+960 3322625


ފެކްސް
+960 3326558

admin@fishagri.gov.mv

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
އާދިއްތަ - ބުރާސްފަތިި 08:00 - 14:00 (ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ ގަޑިތައް)