Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރމުހިންމު އުސްއަލިތައް

21 ޑިސެމްބަރު 2020 - ޚަބަރު ޙަބަރު :- މ. މުލީގައި ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން
މ. މުލީގެ 10 ގެއެއްގައި ވަނީ ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުކޮށްދީ އެފަރާތްތަކަށް ކަމާއި ގުޅޭ ތަމްރީނުވަނީ ދެވިފައެވެ.
11 ޑިސެމްބަރު 2020 - ތަޤްރީރު މިއަހަރުގެ ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، މިނިސްޓަރ ޒަހާ ވަހީދު ދެއްވި ޚިޠާބު 2020
މަސްވެރިންގެ ފޯރަމް 2020 : މިނިސްޓަރގެ ޚިތާބު
27 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ޚަބަރު ޚަބަރު:- އާބަން ގާޑެނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފި
އާބަން ގާޑެނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީއާއި އައިލެންޑާރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮއްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން އެންމެފަހުން ޝާއިޢުކުރީ

ރާއްޖޭ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަނޑުމަހުގެ އަނގު ހުރި މިންވަރު (21 ޖެނުއަރީ، 2020 ) 24 ޖެނުއަރީ 2021         ޤައުމީ ތަފާސްހިސާބު    މަސްވެރިކަން    
އިޢުލާނު ނަންބަރު :- IUL)30-B1/30/2021/12 ) މަސްވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ޤާއިމްކުރުމަށް ހުއްދަ ނެގުމާއި ގުޅޭ 24 ޖެނުއަރީ 2021         ނިންމުންތައް    މަސްވެރިކަން    
ވަޒިފާގެ ފުރުޞަތު :- އިޢުލާން ނަންބަރު (IUL)30-A4/30/2021/7) ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރ 21 ޖެނުއަރީ 2021         ވަޒީފާ    މަސްވެރިކަން    
އެންމެ ފަހުގެ ލިޔެކިޔުންތައް

ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު 2021 19 ޖެނުއަރީ 2021         ޚިދުމަތް    ދަނޑުވެރިކަން    
މަސްވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢު ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް 9 ނޮވެމްބަރު 2020         ޚިދުމަތް    މަސްވެރިކަން    
މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދޭ ފޯމު 1 އޮކްޓޯބަރު 2020         ޚިދުމަތް    ދަނޑުވެރިކަން    
ހުރިހާ ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް ބަލާލަން


މަޝްރޫއުތައް

" ސަސްޓެެއިނަބަލް " ފިޝަރިޒް ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 30 އޮކްޓޯބަރު 2019         ރާވަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓް    ދަނޑުވެރިކަން    
މެރިންކަލްޗަރ ޕްރޮޖެކްޓް 10 ސެޕްޓެމްބަރު 2019         ކުރިއަށްދާ ޕްރޮޖެކްޓް    ދަނޑުވެރިކަން    
ހުރިހާ މަޝްރޫއުތައް ބަލާލަން

ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްލޭން 2020 27 ޑިސެމްބަރު 2020         މަސްވެރިކަން     ގައިޑަންސް    
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފާނަ މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްލޭން 2020 21 ޑިސެމްބަރު 2020         މަސްވެރިކަން     ގައިޑަންސް    
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިހީގެ މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުުރުމުގެ ޕްލޭން 2020 20 ޑިސެމްބަރު 2020         މަސްވެރިކަން     ގައިޑަންސް    
ހުރިހާ ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް ބަލާލަން

ޝާއިޢުކުރުންތައް

މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ، އުޅަނދުތަކުގެ ލިސްޓް ( 21 ޖެނުއަރީ 2020 ) 21 ޖެނުއަރީ 2021         މަސްވެރިކަން     ރިޕޯޓް    
އޮއިވާލި ކަނދުފަތިތަކުގެ ޕޮޒިޝަން ލިސްޓް - ( 10 ޖެނުއަރީ 2020 ) 13 ޖެނުއަރީ 2021         މަސްވެރިކަން     ރިޕޯޓް    
ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ރެޖިސްޓްރީ 2020 29 ޑިސެމްބަރު 2020         ދަނޑުވެރިކަން     އުސޫލް    
ހުރިހާ ޝާއިޢުކުރުންތައް ބަލާލަންމިނިސްޓަރ


ޒަހާ ވަހީދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ


ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

ހަސަން ރަޝީދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ


މުހައްމަދު އަހުމަދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ސީނިއަރ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓެރީ


މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ކުރާ މަސައްކަތް

އިދާރާގެ އިތުރު ތަފްސީލް ބެއްލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ

އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށްއޮފީސް އެޑްރެސް

7ވަނަ ފަންގިފުލާ
އަމީރު އަޙުމަދު މަގު
މާލެ
20096
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެ ފޯން:
+960 3322625


ފެކްސް
+960 3326558

admin@fishagri.gov.mv

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
އާދިއްތަ - ބުރާސްފަތިި 08:00 - 14:00 (ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ ގަޑިތައް)