Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ސަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް 26 ސެޕްޓެމްބަރު 2019        
ހުރިހާ ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމްތައް ބަލާލަން


އާންމު އިޢުލާން

. 26 ސެޕްޓެމްބަރު 2019        
ހުރިހާ އާންމު އިޢުލާންތައް ބަލާލަން

މިނިސްޓަރ


އަބްދުﷲ ޝާހިދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް


ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

އަހުމަދު ޚަލީލް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް


މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްއިން ކުރާ މަސައްކަތް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސިޔާދަތު ޙިމާޔަތްކޮށް ޤައުމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުން
2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ވަޙްދަތު ހިމާޔަތްކޮށް ބޭރު ދުނިޔޭގައި އިސްލާމްދީނުގެ ރިވެތި ސިފަތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
3. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
4. ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ސަރަޙައްދީ އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
5. ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން
6. ޚާރިޖީ ދާއިރާގެ ހިންގުން ކުރިއަރުވައި ހަރުދަނާ ކުރުން

އިދާރާގެ އިތުރު ތަފްސީލް ބެއްލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ

އިދާރާއައި ގުޅުއްވުމަށްއޮފީސް އެޑްރެސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު
މާލެ
20077
ދިވެހިރާއްޖެ
ހޮޓްލައިން
7983400


ފޯން
3323400