Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްމުހިންމު އުސްއަލިތައް

23 ނޮވެމްބަރު 2020 - ޚަބަރު އޯ.އައި.ސީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުންގެ 47 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ނައިޖަރއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް އަބްދުﷲ ޝާހިދު، ރިޕަބްލިކް އޮފް ނައިޖަރ ގެ ވެރިރަށް ނިއާމޭގައި ނޮވެމްބަރު 27 އިން 28 އަށް ބާއްވާ އޯގަނައިޒޭޝަން ފޮރ އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯ.އައި.ސީ)ގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުންގެ 47 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
22 ނޮވެމްބަރު 2020 - ޚަބަރު ކޯސްޓްގާޑަށް ޖަޕާނުން އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ އެކްސްޗޭންޖް އޮފް ނޯޓްސްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި
ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ މިއެހީގެ ދަށުން ކޯސްޓްގާޑާއި، މެރިޓައިމް ރެސްކިއު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރުގެ އިތުރުން ސަބް ރީޖަނަލް ސެންޓަރުތަކާ ކޯސްޓްގާޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރެވިގެންދާނެ
16 ނޮވެމްބަރު 2020 - ޚަބަރު އެފްރިކާ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ޤައުމުތަކުގެ ސަފީރުންނާ މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އެފްރިކާ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ޤައުމުތަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރުންނާ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވަރޗުއަލްކޮށް ބައްދަލުކުރައްވައިފި
9 ނޮވެމްބަރު 2020 - ޚަބަރު ދިވެހިރާއްޖެއާ އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީއިން ރަސްމީ މަޝްވަރާތައް ބާއްވައިފި
މި ބައްދަލުވުމުގައި، ދެޤައުމުގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުމަށް 55 އަހަރު ފުރިފައިވާއިރު ދެޤައުމުގެ މެދުގައި އޮތް ޒަމާންވީ ގާތްގުޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދެބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެކި ދާއިރާތަކުން ދެޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުންވެސް ދެބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވި
9 ނޮވެމްބަރު 2020 - ޚަބަރު މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ އަރިހަށް އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ އިހްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒްގައި މިއަދު ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ދެޤައުމުގެ މެދުގައި އޮތް ޒަމާންވީ ގާތް އެކުވެރި ގުޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން މިނިސްޓަރ ޝާހިދުއާއި އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ މަޝްވަރާކުރެއްވި
9 ނޮވެމްބަރު 2020 - ޚަބަރު ދިވެހިރާއްޖެއާ އިންޑިއާއާއި ދެމެދު 4 އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
ގްރޭޓަރ މާލޭ ކަނެކްޓިވިޓީ ޕްރޮޖެކްޓަކީ މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫޢު


ޚިދުމަތް

ވިސާ އާ ގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2020        
އެޓެސްޓު ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2020        
ކޮންސިއުލަރ ޚިދުމަތް 31 އޯގަސްޓު 2020        
ހުރިހާ ޚިދުމަތް ބަލާލަން

ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ޝީޓް 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2020         ޚިދުމަތް   
"މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ގެ ޤާނޫނު" ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދޭ ފޯމު 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2020         ޚިދުމަތް   
އިންޓަރންޝިޕްއަށް އެދިލައްވާ ފޯމް 31 އޯގަސްޓު 2020         ޚިދުމަތް   
ހުރިހާ ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް ބަލާލަން


ޝާއިޢުކުރުންތައް

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2020         އާންމު ލިޔުންތައް    
ފޮސިމް 30 އޯގަސްޓު 2020         އާންމު މަޢުލޫމާތު    
ސާކްގައި ދިވެހިރާއްޖެ 29 އޯގަސްޓު 2020         އާންމު މަޢުލޫމާތު    
ހުރިހާ ޝާއިޢުކުރުންތައް ބަލާލަން


ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

އޯއައިސީ އިޢުލާން 21 ސެޕްޓެމްބަރު 2020         ވަޒީފާ    
އދ އިޢުލާން 21 ސެޕްޓެމްބަރު 2020         ވަޒީފާ    
ހުރިހާ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން ބަލާލަން


މިނިސްޓަރ


އަބްދުﷲ ޝާހިދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް


ސީނިއަރ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

އަހުމަދު ޚަލީލް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެފެއާޒް


ޑރ. ހާލާ ޙަމީދު

ސެކްރެޓެރީ, މަލްޓިލެޓަރަލް


އަޙްމަދު ސަލީމް

އެމްބެސެޑަރ އެޓް ލާޖް


ޢަބްދުﷲ ހުމައިދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުގެ ނައިބު


އަޙްމަދު ޝިޢާން

އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓެރީ


އަމީން ޖާވީދު ފައިޟަލް

އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓެރީ


އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ލީޝާ

އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓެރީ


މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓެރީ


އައިޝަތު ޝާން ޝާކިރު

ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލް


އައިމިނަތު ޝިފާނާ

ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓެރީ


މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްއިން ކުރާ މަސައްކަތް

ވިޝަން

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ފުދުންތެރި އަދި ދިވެހިންނަކީ ފަޚުރުވެރި ބަޔަކަށް ހަދައިދިނުން*

މިޝަން

ދިވެހިންނަށް އިޤްތިޞާދީ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދީ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ މަސްލަޙަތު ކުރިއެރުވުން

އިދާރާގެ އިތުރު ތަފްސީލް ބެއްލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ

އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު
މާލެ
20077, މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
ހޮޓްލައިން
+960 7983400


ފޯން
+960 3323400

admin@foreign.gov.mv


އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ

މުޙައްމަދު ނަޖީލް
+960 7907996

information.officer@foreign.gov.mvޑިޕްލޮމެޓިކް އެންޑް ކޮންސިއުލަރ ކޯޕްސް