Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

"މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ގެ ޤާނޫނު" ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދޭ ފޯމު 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2020         ޚިދުމަތް   
ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ޝީޓް 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2020         ޚިދުމަތް   
އިންޓަރންޝިޕްއަށް އެދިލައްވާ ފޯމް 31 އޯގަސްޓު 2020         ޚިދުމަތް   
ހުރިހާ ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް ބަލާލަން


ޝާއިޢުކުރުންތައް

ސްރީލަންކާއަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންގެ ސަމާލުކަމަށް 4 ފެބްރުއަރީ 2022         އާންމު މަޢުލޫމާތު    
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ މަސައްކަތްތައް 26 ނޮވެމްބަރު 2021         އާންމު މަޢުލޫމާތު    
މިނިސްޓްރީ ހިނގަމުންދާ ޢިމާރާތް ބަދަލުވުން 10 ޖުލައި 2021         އާންމު މަޢުލޫމާތު    
ހުރިހާ ޝާއިޢުކުރުންތައް ބަލާލަން


ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

އިއުލާން - ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އަދި ޕްރިންޓަރ ހޯދުމަށް 16 އޯގަސްޓު 2021         ޕްރޮކިއުމަންޓް    
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު 2 ފެބްރުއަރީ 2021         ވަޒީފާ    
އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ 5 ޖެނުއަރީ 2021         ޕްރޮކިއުމަންޓް    
ހުރިހާ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން ބަލާލަން


މިނިސްޓަރ


އަބްދުﷲ ޝާހިދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް


ސީނިއަރ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

އަހުމަދު ޚަލީލް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެފެއާޒް


އަޙްމަދު ލަޠީފް

ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ


އަޙްމަދު ސަލީމް

އެމްބެސެޑަރ އެޓް ލާޖް


ޑރ. ޙުސައިން ނިޔާޒް

ސެކްރެޓަރީ (އިކޮނޮމިކް ކޯޕަރޭޝަން)


ޑރ. ހާލާ ހަމީދް

ސެކްރެޓަރީ (ބައިލެޓްރަލް)


އަޙްމަދު ޝިޢާން

ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލް


އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙުމައިދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުގެ ނައިބު


އާމިނަތު އަބްދުﷲ ދީދީ

އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓެރީ


އަމީން ޖާވިދު ފައިޞަލް

އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓެރީ


މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓެރީ


ޞަފާތު އަޙްމަދު ޒާހިރު

ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްޓްރެޓީޖިސްޓް


އަލީ ރިލްވާން

ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓެރީ


ޚަދީޖާ ނަޖީޙާ

ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓެރީ


ޢަބްދުލްވާރިޘް ސަޢީދު

ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓެރީ


މަރްޔަމް މިދްފާ ނަޢީމް

ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓެރީ


ޝިއުނީން ރަޝީދު

ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓެރީ


މަރްޔަމް ރީޝާ

ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓެރީ


ފާޠިމަތު ނަޢީމާ

ސީނިއަރ އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ


އަޙްމަދު ނާޞިރު

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް


ޒީނާދް ޢަބްދުލްވާޙިދު

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްއިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު
މާލެ
20077, މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
ހޮޓްލައިން
+960 7983400


ފޯން
+960 3323400

admin@foreign.gov.mv


އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ

އާމިނަތު ޝަޒްލީ ސަލީމް
+960 7771731

information.officer@foreign.gov.mvޑިޕްލޮމެޓިކް އެންޑް ކޮންސިއުލަރ ކޯޕްސް