Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްމުހިންމު އުސްއަލިތައް

21 އޭޕްރީލު 2021 - ޚަބަރު ކުވައިތުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރާ މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ކުވައިތުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރާ މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
21 އޭޕްރީލު 2021 - ޚަބަރު ދިވެހިރާއްޖެއާއި ކުވައިތާ ދެމެދު 2 އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
ދިވެހިރާއްޖެއާއި ކުވައިތާ ދެމެދު 2 އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
20 އޭޕްރީލު 2021 - ޚަބަރު ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ކުވައިތުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ކުވައިތުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
18 އޭޕްރީލު 2021 - ޚަބަރު އިންޑިއާ އެހީގެ ދަށުން އަފީފުއްދީން އަދި ހާފިޒް އަހުމަދު ސްކޫލުގައި ޤާއިމްކުރެވުނު އިންކްލޫސިވް އެޑިއުކޭޝަން ސަޕޯޓް ޔުނިޓްތައް އިފްތިތާހުކޮށްފި
އިންޑިއާ އެހީގެ ދަށުން އަފީފުއްދީން އަދި ހާފިޒް އަހުމަދު ސްކޫލުގައި ޤާއިމްކުރެވުނު އިންކްލޫސިވް އެޑިއުކޭޝަން ސަޕޯޓް ޔުނިޓްތައް އިފްތިތާހުކޮށްފި
16 އޭޕްރީލު 2021 - ޚަބަރު ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
29 މާރިޗު 2021 - ޚަބަރު ސިރަމް އިންސިޓިޓިއުޓް އޮފް އިންޑިއާއިން އުފެއްދި ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް ރާއްޖެ ގެނެސްފި
އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން (ChAdOx1 nCoV-19) ކޮރޯނާ ވައިރަސް ވެކްސިން (ރިކޮމްބިނެންޓް) ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ 200،000 ދިވެހިރާއްޖެއިން ގަނެފައިވެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްއިން އެންމެފަހުން ޝާއިޢުކުރީ

ސްރީލަންކާއަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންގެ ސަމާލުކަމަށް 14 މޭ 2021         ޚަބަރު   
ކުވައިތުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރާ މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި 21 އޭޕްރީލު 2021         ޚަބަރު   
ދިވެހިރާއްޖެއާއި ކުވައިތާ ދެމެދު 2 އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި ސޮއިކޮށްފި 21 އޭޕްރީލު 2021         ޚަބަރު   
އެންމެ ފަހުގެ ލިޔެކިޔުންތައް

ޚިދުމަތް

ވިސާ އާ ގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2020        
އެޓެސްޓު ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2020        
ކޮންސިއުލަރ ޚިދުމަތް 31 އޯގަސްޓު 2020        
ހުރިހާ ޚިދުމަތް ބަލާލަން

ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ޝީޓް 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2020         ޚިދުމަތް   
"މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ގެ ޤާނޫނު" ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދޭ ފޯމު 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2020         ޚިދުމަތް   
އިންޓަރންޝިޕްއަށް އެދިލައްވާ ފޯމް 31 އޯގަސްޓު 2020         ޚިދުމަތް   
ހުރިހާ ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް ބަލާލަން


ޝާއިޢުކުރުންތައް

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2020         އާންމު ލިޔުންތައް    
ފޮސިމް 30 އޯގަސްޓު 2020         އާންމު މަޢުލޫމާތު    
ސާކްގައި ދިވެހިރާއްޖެ 29 އޯގަސްޓު 2020         އާންމު މަޢުލޫމާތު    
ހުރިހާ ޝާއިޢުކުރުންތައް ބަލާލަން


ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު 2 ފެބްރުއަރީ 2021         ވަޒީފާ    
އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ 5 ޖެނުއަރީ 2021         ޕްރޮކިއުމަންޓް    
ޑިރެކްޓަރ - ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް ޓްރެއިނިންގް ސެކްޝަން 26 ނޮވެމްބަރު 2020         ވަޒީފާ    
ހުރިހާ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން ބަލާލަން


މިނިސްޓަރ


އަބްދުﷲ ޝާހިދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް


ސީނިއަރ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

އަހުމަދު ޚަލީލް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެފެއާޒް


އަހުމަދު ސަލީމް

އެމްބެސެޑަރ އެޓް ލާޖް


ޑރ. ހާލާ ޙަމީދު

ސެކްރެޓެރީ, މަލްޓިލެޓަރަލް


އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ހުމައިދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުގެ ނައިބު


ޢާއިޝަތު ޝާން ޝާކިރު

ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލް


އާމިނަތު ޝިފާނާ

ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓެރީ


އަޙްމަދު ޝިޢާން

އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓެރީ


އަމީން ޖާވީދު ފައިޟަލް

އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓެރީ


މުޙައްމަދު ފައިސަލް

އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓެރީ


މިދުފާ ނައީމް

ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓެރީ


ޝިއުނީން ރަޝީދު

ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓެރީއިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު
މާލެ
20077, މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
ހޮޓްލައިން
+960 7983400


ފޯން
+960 3323400

admin@foreign.gov.mv


އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ

މުޙައްމަދު ނަޖީލް
+960 7907996

information.officer@foreign.gov.mvޑިޕްލޮމެޓިކް އެންޑް ކޮންސިއުލަރ ކޯޕްސް