Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްމުހިންމު އުސްއަލިތައް

19 ޖޫން 2022 - ޚަބަރު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރުމަށް ވިސާ ބޭނުންވާ ހާލަތްތަކުގައި ދުރާލައި ވަގުތު އޮއްވައި ވިސާއަށް އެޕްލައިކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކުރުން
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރުމަށް ވިސާ ބޭނުންވާ ހާލަތްތަކުގައި ދުރާލައި ވަގުތު އޮއްވައި ވިސާއަށް އެޕްލައިކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކުރުން
9 މޭ 2022 - ޚަބަރު ސްރީލަންކާގައި ދިރިއުޅުއްވާ އަދި ދަތުރުކުރައްވާ ދިވެހިންގެ ސަމާލުކަމަށް
ސްރީލަންކާގައި ދިރިއުޅުއްވާ އަދި ދަތުރުކުރައްވާ ދިވެހިންގެ ސަމާލުކަމަށް
7 ޖޫން 2021 - ޚަބަރު އދގެ ޢާއްމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ދައުރުގެ ރިޔާސަތަށް ދިވެހިރާއްޖެ އިންތިޚާބުކޮށްފި
އދގެ ޢާއްމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ދައުރުގެ ރިޔާސަތަށް ދިވެހިރާއްޖެ އިންތިޚާބުކޮށްފިޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

"މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ގެ ޤާނޫނު" ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދޭ ފޯމު 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2020         ޚިދުމަތް   
ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ޝީޓް 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2020         ޚިދުމަތް   
އިންޓަރންޝިޕްއަށް އެދިލައްވާ ފޯމް 31 އޯގަސްޓު 2020         ޚިދުމަތް   
ހުރިހާ ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް ބަލާލަން


ޝާއިޢުކުރުންތައް

ސްރީލަންކާއަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންގެ ސަމާލުކަމަށް 4 ފެބްރުއަރީ 2022         އާންމު މަޢުލޫމާތު    
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ މަސައްކަތްތައް 26 ނޮވެމްބަރު 2021         އާންމު މަޢުލޫމާތު    
މިނިސްޓްރީ ހިނގަމުންދާ ޢިމާރާތް ބަދަލުވުން 10 ޖުލައި 2021         އާންމު މަޢުލޫމާތު    
ހުރިހާ ޝާއިޢުކުރުންތައް ބަލާލަން


ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

އިއުލާން - ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އަދި ޕްރިންޓަރ ހޯދުމަށް 16 އޯގަސްޓު 2021         ޕްރޮކިއުމަންޓް    
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު 2 ފެބްރުއަރީ 2021         ވަޒީފާ    
އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ 5 ޖެނުއަރީ 2021         ޕްރޮކިއުމަންޓް    
ހުރިހާ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން ބަލާލަން


މިނިސްޓަރ


އަބްދުﷲ ޝާހިދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް


ސީނިއަރ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

އަހުމަދު ޚަލީލް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެފެއާޒް


އަޙްމަދު ލަޠީފް

ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ


ޢަބްދުޣަފޫރު މުހައްމަދު

އެމްބެސެޑަރ އެޓް ލާޖް


އަހުމަދު ސަލީމު

އެމްބެސެޑަރ އެޓް ލާޖް


ސެކްރެޓެރީ, މަލްޓިލެޓަރަލް


މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުގެ ނައިބު


ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލް


އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓެރީ


އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓެރީ


އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓެރީ


ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓެރީ


ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓެރީ


ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓެރީ


ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓެރީ


ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓެރީ


ލީގަލް ކައުންސެލް


ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް


ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް


ޑިރެކްޓަރ - ކޮމިއުނިކޭޝަންއިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު
މާލެ
20077, މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
ހޮޓްލައިން
+960 7983400


ފޯން
+960 3323400

admin@foreign.gov.mv


އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ

ޝަޖްނާ އިބްރާހިމް އިޤްބާލް
+960 7227715

information.officer@foreign.gov.mvޑިޕްލޮމެޓިކް އެންޑް ކޮންސިއުލަރ ކޯޕްސް