Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްމުހިންމު އުސްއަލިތައް

14 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 - ޚަބަރު އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި މ.ކޮޅުފުށީގައި މަގުބައްތި ޖެހުމުގެ މަޝްރޫއު ނިމިއްޖެ
މި މަޝްރޫއުގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމަށް މިއަދު ވަނީ ވަރޗުއަލް ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައި
22 ޖުލައި 2020 - ޚަބަރު އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ އަދި މަރަދޫގައި ގޭދޮށު މަސް ޕްލާންޓް އިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ އަދި މަރަދޫގައި ޤާއިމްކުރާ ގޭދޮށު މަސް ޕްލާންޓް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން
15 ޖޫން 2020 - ޚަބަރު ހުޅުމާލޭ ޑިޕްލޮމެޓިކް އެންކްލޭވްއިން ޕާކިސްތާން ހައިކޮމިޝަނަށް ބިން ދީފި
ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ޤާއިމްކުރާ ޑިޕްލޮމެޓިކް އެންކްލޭވްގައި ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަން ޤާއިމްކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޕާކިސްތާން ހައިކޮމިޝަނަށް ބިން ދޫކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްއިން އެންމެފަހުން ޝާއިޢުކުރީ

އޯއައިސީ އިޢުލާން 21 ސެޕްޓެމްބަރު 2020         ވަޒީފާ   
އދ އިޢުލާން 21 ސެޕްޓެމްބަރު 2020         ވަޒީފާ   
އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި މ.ކޮޅުފުށީގައި މަގުބައްތި ޖެހުމުގެ މަޝްރޫއު ނިމިއްޖެ 14 ސެޕްޓެމްބަރު 2020         ޚަބަރު   
އެންމެ ފަހުގެ ލިޔެކިޔުންތައް

ޚިދުމަތް

ވިސާ އާ ގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2020        
އެޓެސްޓު ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2020        
ކޮންސިއުލަރ ޚިދުމަތް 31 އޯގަސްޓު 2020        
ހުރިހާ ޚިދުމަތް ބަލާލަން

ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

"މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ގެ ޤާނޫނު" ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދޭ ފޯމު 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2020         ޚިދުމަތް   
ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ޝީޓް 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2020         ޚިދުމަތް   
އިންޓަރންޝިޕްއަށް އެދިލައްވާ ފޯމް 31 އޯގަސްޓު 2020         ޚިދުމަތް   
ހުރިހާ ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް ބަލާލަން


ޝާއިޢުކުރުންތައް

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2020         އާންމު ލިޔުންތައް    
ފޮސިމް 30 އޯގަސްޓު 2020         އާންމު މަޢުލޫމާތު    
ސާކްގައި ދިވެހިރާއްޖެ 29 އޯގަސްޓު 2020         އާންމު މަޢުލޫމާތު    
ހުރިހާ ޝާއިޢުކުރުންތައް ބަލާލަން


ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

އޯއައިސީ އިޢުލާން 21 ސެޕްޓެމްބަރު 2020         ވަޒީފާ    
އދ އިޢުލާން 21 ސެޕްޓެމްބަރު 2020         ވަޒީފާ    
ހުރިހާ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން ބަލާލަން


މިނިސްޓަރ


އަބްދުﷲ ޝާހިދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް


ސީނިއަރ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

އަހުމަދު ޚަލީލް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެފެއާޒް


ޑރ. ހާލާ ޙަމީދު

ސެކްރެޓެރީ, މަލްޓިލެޓަރަލް


އަޙްމަދު ސަލީމް

އެމްބެސެޑަރ އެޓް ލާޖް


ޢަބްދުﷲ ހުމައިދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުގެ ނައިބު


އިބްރާހީމް ޝަހީބު

ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލް


އަޙްމަދު ޝިޢާން

އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓެރީ


އަމީން ޖާވީދު ފައިޟަލް

އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓެރީ


އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ލީޝާ

އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓެރީ


ޙުސައިން ރަޝީދު އަޙްމަދު

އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓެރީ


އާމިނަތު ޝިފާނާ

ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓެރީ


މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްއިން ކުރާ މަސައްކަތް

ވިޝަން

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ފުދުންތެރި އަދި ދިވެހިންނަކީ ފަޚުރުވެރި ބަޔަކަށް ހަދައިދިނުން*

މިޝަން

ދިވެހިންނަށް އިޤްތިޞާދީ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދީ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ މަސްލަޙަތު ކުރިއެރުވުން

އިދާރާގެ އިތުރު ތަފްސީލް ބެއްލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ

އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު
މާލެ
20077, މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
ހޮޓްލައިން
+960 7983400


ފޯން
+960 3323400
އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ

މުޙައްމަދު ނަޖީލް
+960 7907996

information.officer@foreign.gov.mvއެމްބަސީ އަދި ކޮންސިއުލޭޓް