Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް


Contents

އެމްބަސީއާއި ކޮންސިއުލޭޓްތައް

ބަންގްލަދޭޝް

ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ, ޑާކާ, ބަންގްލަދޭޝް
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

20، ރޯޑް ނަންބަރ. 04، ބަރިދަރާ (ޑިޕްލޮމެޓިކް އެންކްލޭވް)، ޑާކާ، 1212، ބަންގްލަދޭޝް

ފޯން
+88029882199

އީމެއިލް
admin@maldivesbd.org.

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
އާދިއްތަ - ބުރާސްފަތިި 09:00 - 13:00 (ރަސްމީ ގަޑި),
އާދިއްތަ - ބުރާސްފަތިި 14:00 - 17:00 (ރަސްމީ ގަޑި)

މިޝަން ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވީ: ޢައިޝަތު ޝާން ޝާކިރު


ބެލްޖިއަމް

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިޝަން, ބްރަސަލްސް, ބެލްޖިއަމް
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ބެލްޖިއަމްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ އަދި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އަށް ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިޝަން

ފޯން
+32 (0) 2 256 7568, +32 (0) 2 256 7567

އީމެއިލް
info@maldivesmission.eu

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
ހޯމަ - ހުކުރު 09:00 - 12:30 (ރަސްމީ ގަޑި),
ހޯމަ - ހުކުރު 13:30 - 17:00 (ރަސްމީ ގަޑި)

މިޝަން ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވީ: ޙަސަން ޞާބިރު

ޗައިނާ

ޗައިނާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ, ބެއިޖިންގ, ޗައިނާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ބިލްޑިންގް 1، ގޭޓް 5، ފްލޯރ 3، ސުއިޓް 1،
ޖަންގުއޮމެންވައި ޑިޕްލޮމެޓީކް ކޮންޕައުންޑް، ނަންބަރ 1، ޖިއަންވައި ޒިއުޝުއި ސްޓީރްޓް،
ޗައޮޔަންގް ޑިސްޓްރިކްޓް، ބެއިޖިންގް، ޗައިނާ، 100600

ފޯން
00+86 10 8532 3454, +8532 3847

އީމެއިލް
admin@maldivesembassy.cn

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
ހޯމަ - ހުކުރު 09:00 - 17:00 (ރަސްމީ ގަޑި)

ޖަރމަނީ

ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ, ބަރލިން, ޖަރމަނީ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ފްރިޑްރިޗްސްޓްރާސާ، 55A،
10117، ބަރލިން، ޖަރމަނީ

ފޯން
+49 30 300 145 523

އީމެއިލް
info@maldivesembassy.de

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
ހޯމަ - ހުކުރު 09:00 - 16:00 (ރަސްމީ ގަޑި)

އިންޑިއާ

އިންޑިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

B-2، އަނަންދް ނިކެޓަން،
ނިއު ދިއްލީ 110021، އިންޑިއާ

ފޯން
+91 11 414 357 01/08

އީމެއިލް
admin@maldivesembassy.in, consular@maldivesembassy.in

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
ހޯމަ - ހުކުރު 09:00 - 16:00 (ރަސްމީ ގަޑި)


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓު, ތިރުވަނަންތަޕޫރަމް, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ޓީސީ 1245/13، ކުމާރަޕޫރަމް، މެޑިކަލް ކޮލެޖް ޕ.އ.،
ޓްރިވެންޑްރަމް - 695 011، ކެރަލާ، އިންޑިއާ

ފޯން
+91 471 2558190

އީމެއިލް
info@consulateofmaldives.in

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
ހޯމަ - ހުކުރު 09:00 - 16:00 (ރަސްމީ ގަޑި)


ޖަޕާން

ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ, ޓޯކިޔޯ, ޖަޕާން
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

8F، ލިކުރާ އައިޓީ ބިލްޑިންގް،1-9-10 އަޒަބުޑައި، މިނާޓޯ - ކޫ،
ޓޯކިޔޯ 0041-106، ޖަޕާން

ފޯން
+81 3 6234 4315، +81 3 6234 4674

އީމެއިލް
admin@maldivesembassy.jp

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
ހޯމަ - ހުކުރު 09:00 - 17:00 (ރަސްމީ ގަޑި)

މެލޭޝިޔާ

މެލޭޝިއާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ, ކުއަލަ ލަމްޕޫރް, މެލޭޝިޔާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ސުއިޓް 01-07 މެނާރާ ސީ ހޮއި ޗާން،
374، ޖަލަން ޓުން ރަޒާކް،
50400، ކުއާލާ ލުންޕޫރް، މެލޭޝިއާ

ފޯން
+603 2163 7244

އީމެއިލް
mail@maldives.org.my

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
ހޯމަ - ހުކުރު 09:30 - 16:30 (ރަސްމީ ގަޑި)


ޕާކިސްތާން

ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ, އިސްލާމްއާބާދު, ޕާކިސްތާން
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ހައުސް # A-27، ސްޓްރީޓް 2،
ސެކްޓަރ 8/3 F، އިސްލާމްއަބާދް، ޕާކިސްތާން

ފޯން
+92 51 2286903-4

އީމެއިލް
admin@maldivesembassy.pk

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
ހޯމަ - ބުރާސްފަތިި 09:00 - 17:00 (ރަސްމީ ގަޑި),
ހުކުރު - ހުކުރު 09:00 - 14:00 (ރަސްމީ ގަޑި)


ސައުދީ އެރެބިއާ

ސަޢޫދީ އަރަބިއާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ, ރިޔާޟް, ސައުދީ އެރެބިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

8، އަބޫ އެޒޫ އެލް ޚަރަސާނީ ލޭން، ސުލެއިމަނިއާ - ރިޔާދް - 3669،
ޕ.އ ބޮކްސް (ވަސެލް) ނަންބަރ. 1، ރިޔާދް 12245 - އޭޑީ - 8098، ސައުދީ އަރަބިއާ

ފޯން
+966 1 4626787

އީމެއިލް
admin@maldivesembassy.org.sa

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
އާދިއްތަ - ބުރާސްފަތިި 09:00 - 16:00 (ރަސްމީ ގަޑި)


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓު, ޖިއްދާ, ސައުދީ އެރެބިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ސިންގަޕޯރ

ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ, ސިންގަޕޯރ, ސިންގަޕޯރ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

101، ތޮމްސަން ރޯޑް،
30-01A ޔުނައިޓަޑް ސްކޮއާ
ސިންގަޕޫރު، 307591

ފޯން
+65 6720 9012

އީމެއިލް
info@maldivesembassy.sg

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
ހޯމަ - ހުކުރު 09:30 - 12:00 (ރަސްމީ ގަޑި),
ހޯމަ - ހުކުރު 13:30 - 17:00 (ރަސްމީ ގަޑި)


ސްރީލަންކާ

އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

25، މެލްބޯން އެވެނިއު،
ކޮލަމްބޯ 4، ސްރީ ލަންކާ

ފޯން
+94112587827, +94115516302/3

އީމެއިލް
info@maldiveshighcom.lk

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
ހޯމަ - ހުކުރު 09:00 - 16:00 (ރަސްމީ ގަޑި)

މިޝަން ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވީ: ޢުމަރު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު


ސްވިޓްޒަލޭންޑް

ޖެނީވާގައި ހުންނަ އ.ދ. ގެ އޮފީސްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިމީ މިޝަން, ޖެނީވާ, ސްވިޓްޒަލޭންޑް
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

7، ރޫދެ ވަރާންބެ،
1202 ޖެނޭވާ، ސްވިޒަރލޭންޑް

ފޯން
+41227301726

އީމެއިލް
info@maldivesmission.ch

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
ހޯމަ - ހުކުރު 09:30 - 17:00 (ރަސްމީ ގަޑި)

ތައިލެންޑް

ތައިލޭންޑްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ, ބެންކޮކް, ތައިލެންޑް
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ފްލޯރ 11 A1، ބުބާޖިޓް ބިލްޑިންގް،
20 ނޯތު ސަތޮން ރޯޑް، ސިލޮމް، ބަންގްރަކް،
ބެންކޮކް، 10500، ކިންގްޑޮމް އޮފް ތައިލޭންޑް

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
ހޯމަ - ހުކުރު 09:00 - 16:00 (ރަސްމީ ގަޑި)

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް

އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ, އަބޫ ދާބީ, ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ވިލާ ނަންބަރ. 1، މަދީނަތު ޒަޠެދް ސެކްޓަރ: E4-02، ޕްލޮޓް ނަންބަރ: 115،
އަބޫ ދާބީ، ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް

ފޯން
+97126740200، +97126740204

އީމެއިލް
admin@maldivesembassy.ae

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
އާދިއްތަ - ބުރާސްފަތިި 09:00 - 15:00 (ރަސްމީ ގަޑި)

ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ, ލަންޑަން, ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

22، ނޮޓިންގްހަމް ޕްލޭސް،
ލަންޑަން W1U 5NJ، ޔުނައިޓަޑް ކިންގްޑަމް

ފޯން
+44 207 224 2135

އީމެއިލް
info@maldiveshighcommission.uk.

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
ހޯމަ - ހުކުރު 09:30 - 16:30 (ރަސްމީ ގަޑި)

އެމެރިކާ

އ.ދ. އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަރމަނަންޓް މިޝަން, ނިއުޔޯކް, އެމެރިކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

801، ސެކްންޑް އެވެނިއު، ސުއިޓް 202،
ނިއު ޔޯކް، ނޔ 10017، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާ

ފޯން
+1 2125996195

އީމެއިލް
Misson@MaldivesMission.com

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
ހޯމަ - ހުކުރު 09:00 - 18:00 (ރަސްމީ ގަޑި)

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ތިއްބެވި ބޭރުގެ މަންދޫބުން

އަފްގާނިސްތާން

އިންޑިއާގައި ހުންނަ އަފްޣާނިސްތާނުގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

އަލްޖީރިއާ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ އަލްޖީރިއާގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

އާޖެންޓީނާ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ އާޖެންޓީނާގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

އޮސްޓްރޭލިއާ

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ އޮސްޓްރޭލިއާގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

އޮސްޓްރިއާ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ އޮސްޓްރިއާގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

އަޒަރްބައިޖާން

އިންޑިއާގައި ހުންނަ އަޒަރްބައިޖާންގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ބަހްރެއިން

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ބަހްރެއިންގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ބަންގްލަދޭޝް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ބަންގްލަދޭޝްގެ އެމްބަސީ, މާލެ, ދިވެހިރާއްޖެ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ބެލްޖިއަމް

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ބެލްޖިއަމްގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ބޫޓާން

ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ބޫޓާންގެ އެމްބަސީ, ޑާކާ, ބަންގްލަދޭޝް
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ބްރެޒިލް

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ބްރެޒިލްގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ބްރޫނާއީ

ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ބްރޫނާއީގެ އެމްބަސީ, ސިންގަޕޯރ, ސިންގަޕޯރ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ބަލްގޭރިއާ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ބަލްގޭރިއާގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

މިޔަންމާ

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ މިޔަންމާގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ކެނެޑާ

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ކެނެޑާގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ޗިލީ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ޗިލީގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ޗައިނާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޗައިނާގެ އެމްބަސީ, މާލެ, ދިވެހިރާއްޖެ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ކޮލޮމްބިއާ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ކޮލޮމްބިއާގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ކިއުބާ

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ކިއުުބާގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ސައިޕްރަސް

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ސައިޕްރަސްގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ޗެކް ރިޕަބްލިކް

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ޑެންމާރކް

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ޑެންމާކުގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

އިޖިޕްޓް

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ މިސްރުގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

އެލް ސަލްވަޑޯ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ އެލް ސަލްވަޑޯގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ފީޖީ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ފިޖީގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ފިންލެންޑް

ފިންލޭންޑްގައި ހުންނަ ފިންލޭންޑްގެ އެމްބަސީ, ހެލްސިންކީ, ފިންލެންޑް
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ފްރާންސް

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ފްރާންސްގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ޖޯޖިއާ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ޖޯޖިއާގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ޖަރމަނީ

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ޖަރމަނީގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ގާނާ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ގާނާގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ގްރީސް

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ގްރީސްގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ގިނީ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ރިޕަބްލިކް އޮފް ގިނީގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ނެދަރލޭންޑްސް

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ނެދަލޭންޑްސްގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ހަންގޭރީ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ހަންގޭރީގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

އައިސްލޭންޑް

އިންޑިއާގައި ހުންނަ އައިސްލޭންޑުގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

އިންޑިއާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ އެމްބަސީި, މާލެ, ދިވެހިރާއްޖެ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

އިންޑޮނީޝިއާ

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ އިންޑޮނީޝިއާގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

އިރާގް

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ އިރާޤުގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

އަޔަރލޭންޑް

އިންޑިއާގައި ހުންނަ އަޔަލޭންޑްގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

އިޓަލީ

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ އިޓަލީގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ޖަޕާން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޖަޕާނުގެ އެމްބަސީ, މާލެ, ދިވެހިރާއްޖެ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ޖޯޑަން

ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ޖޯޑަންގެ އެމްބަސީ, އިސްލާމްއާބާދު, ޕާކިސްތާން
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ކުވައިޓް

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ކުވެއިތުގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ލާއޯސް

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ލާއޯސްގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ލީބްޔާ

ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ލީބިޔާގެ އެމްބަސީ, އިސްލާމްއާބާދު, ޕާކިސްތާން
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

މެސެޑޯނިއާ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ މެސެޑޯނިއާގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

މެލޭޝިޔާ

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ މެލޭޝިޔާގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

މޮރިޝަސް

އިންޑިއާގައި ހުންނަ މޮރިޝަސްގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

މެކްސިކޯ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ މެކްސިކޯގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

މޮންގޯލިއާ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ މޮންގޯލިއާގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

މޮރޯކޯ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ މޮރޮކޯގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ނެމީބިއާ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ނެމީބިއާގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ނޭޕާލް

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ނޭޕާލްގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ނިއު ޒީލެންޑް

ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ނިއުޒިލޭންޑްގެ އެމްބަސީ, ސިންގަޕޯރ, ސިންގަޕޯރ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ނައިޖީރިއާ

ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ނައިޖީރިއާގެ އެމްބަސީ, އިސްލާމްއާބާދު, ޕާކިސްތާން
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ކޮރިއާ (ޑ.ޕ.ރ.އ)

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮރެއާގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ނޯވޭ

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ނޯވޭގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

އޯމާން

އިންޑިއާގައި ހުންނަ އޯމާންގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ޕާކިސްތާން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޕާކިސްތާނުގެ އެމްބަސީ, މާލެ, ދިވެހިރާއްޖެ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ޕަޕުއާ ނިއު ގިނީ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ޕަޕުއާ ނިއު ގިނީގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ޕެރޫ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ޕެރޫގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ފިލިޕީންސް

ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ފިލިޕިންސްގެ އެމްބަސީ, ޑާކާ, ބަންގްލަދޭޝް
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ޕޯލަންޑް

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ޕޮލޭންޑްގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ޕޯޗުގަލް

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ޕޯޗުގަލްގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ރޮމޭނިއާ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ރޮމޭނިއާގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ރަޝިޔާ

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ރަޝިޔާގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ސައުދީ އެރެބިއާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސައުދީ އަރަބިއާގެ އެމްބަސީ, މާލެ, ދިވެހިރާއްޖެ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ސެނެގާލް

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ސެނެގާލްގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ސަރބިއާ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ސަރބިއާގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ސޭޝެލްސް

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ސީޝެލްސްގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ސިންގަޕޯރ

ސިންގަޕޯރ އެންބަސީ, ސިންގަޕޯރ, ސިންގަޕޯރ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ސްލޮވާކިއާ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ސްލޮވާކް ރިޕަބްލިކްގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ސައުތު އެފްރިކާ

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ސައުތް އެފްރިކާގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ކޮރިއާ، ރިޕަބްލިކް އޮފް

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ކޮރެއާގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ސްޕެއިން

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ސްޕެއިންގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ސްރީލަންކާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސްރީލަންކާގެ އެމްބަސީ, މާލެ, ދިވެހިރާއްޖެ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ސޫދާން

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ސޫދާންގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ސްވިޑްން

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ސްވިޑަންގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ސްވިޓްޒަލޭންޑް

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ސްވިޒަލޭންޑްގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ސީރިއާ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ސީރިޔާގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ތައިލެންޑް

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ތައިލޭންޑްގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ޓިއުނީސިއާ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ޓިއުނީޝިއާގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ޓަރކީ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ތުރުކީގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ޔޫގާންޑާ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ޔުގަންޑާގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ޔޫކްރެއިން

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ޔޫކްރެއިންގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތުގެ އެމްބަސީ, މާލެ, ދިވެހިރާއްޖެ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ބްރިޓިޝް އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

އެމެރިކާ

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ވިއެޓްނާމް

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ވިއެޓްނާމްގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ޔެމެން

ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ޔަމަނުގެ އެމްބަސީ, އިސްލާމްއާބާދު, ޕާކިސްތާން
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ޒެމްބިއާ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ޒެމްބިއާގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ޕަލެސްޓައިން

މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ފަލަސްތީނުގެ އެމްބަސީ, ކުއަލަ ލަމްޕޫރް, މެލޭޝިޔާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

އެކުވެރި ދައުލަތްތައް

ވިލާތުގެ އިއްތިހާދު

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަން, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް