Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް


Contents

ބަންގްލަދޭޝް

ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ, ޑާކާ, ބަންގްލަދޭޝް
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

20، ރޯޑް ނަންބަރ. 04، ބަރިދަރާ (ޑިޕްލޮމެޓިކް އެންކްލޭވް)، ޑާކާ، 1212، ބަންގްލަދޭޝް

ފޯން
+88029882199

އީމެއިލް
admin@maldivesbd.org.

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
އާދިއްތަ - ބުރާސްފަތިި 09:00 - 13:00 (ރަސްމީ ގަޑި),
އާދިއްތަ - ބުރާސްފަތިި 14:00 - 17:00 (ރަސްމީ ގަޑި)

މިޝަން ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވީ: ޝިރުޒިމަތު ސަމީރު


ބެލްޖިއަމް

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިޝަން, ބްރަސަލްސް, ބެލްޖިއަމް
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ރޫޑެ ކޮލޮނީސް 56، 1000، ބްރަސެލްސް، ބެލްޖިއަމް

ފޯން
+32-23161050

އީމެއިލް
info@maldivesembassy.be

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
ހޯމަ - ހުކުރު 09:00 - 12:30 (ރަސްމީ ގަޑި),
ހޯމަ - ހުކުރު 13:30 - 17:00 (ރަސްމީ ގަޑި)

މިޝަން ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވީ: ޢުމަރު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު

ޗައިނާ

ޗައިނާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ, ބެއިޖިންގ, ޗައިނާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ބިލްޑިންގް 1، ގޭޓް 5، ފްލޯރ 3، ސުއިޓް 1،
ޖަންގުއޮމެންވައި ޑިޕްލޮމެޓީކް ކޮންޕައުންޑް، ނަންބަރ 1، ޖިއަންވައި ޒިއުޝުއި ސްޓީރްޓް،
ޗައޮޔަންގް ޑިސްޓްރިކްޓް، ބެއިޖިންގް، ޗައިނާ، 100600

ފޯން
00+86 10 8532 3454, +8532 3847

އީމެއިލް
admin@maldivesembassy.cn

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
ހޯމަ - ހުކުރު 09:00 - 17:00 (ރަސްމީ ގަޑި)

މިޝަން ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވީ: ާޢާއިޝަތު ޢަޒީމާ

ޖަރމަނީ

ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ, ބަރލިން, ޖަރމަނީ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ފްރިޑްރިޗްސްޓްރާސާ، 55A،
10117، ބަރލިން، ޖަރމަނީ

ފޯން
+49 30 300 145 523

އީމެއިލް
info@maldivesembassy.de

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
ހޯމަ - ހުކުރު 09:00 - 16:00 (ރަސްމީ ގަޑި)

މިޝަން ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވީ:

އިންޑިއާ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

B-2، އަނަންދް ނިކެޓަން،
ނިއު ދިއްލީ 110021، އިންޑިއާ

ފޯން
+91 11 414 357 01/08

އީމެއިލް
admin@maldivesembassy.in, consular@maldivesembassy.in

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
ހޯމަ - ހުކުރު 09:00 - 16:00 (ރަސްމީ ގަޑި)

މިޝަން ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވީ: އިބްރާހިމް ޝަހީބު


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓު ޖެނެރަލް, ތިރުވަނަންތަޕޫރަމް, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ޓީސީ 1245/13، ކުމާރަޕޫރަމް، މެޑިކަލް ކޮލެޖް ޕ.އ.،
ޓްރިވެންޑްރަމް - 695 011، ކެރަލާ، އިންޑިއާ

ފޯން
+91 471 2558190

އީމެއިލް
info@consulateofmaldives.in

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
ހޯމަ - ހުކުރު 09:00 - 16:00 (ރަސްމީ ގަޑި)

މިޝަން ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވީ: އާމިނަތު އަބްދުﷲ ދީދީ


ޖަޕާން

ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ, ޓޯކިޔޯ, ޖަޕާން
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

8F، ލިކުރާ އައިޓީ ބިލްޑިންގް،1-9-10 އަޒަބުޑައި، މިނާޓޯ - ކޫ،
ޓޯކިޔޯ 0041-106، ޖަޕާން

ފޯން
+81 3 6234 4315، +81 3 6234 4674

އީމެއިލް
admin@maldivesembassy.jp

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
ހޯމަ - ހުކުރު 09:00 - 17:00 (ރަސްމީ ގަޑި)

މިޝަން ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވީ: ޙަސަން ޞާބިރު

މެލޭޝިޔާ

މެލޭޝިއާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން, ކުއަލަ ލަމްޕޫރް, މެލޭޝިޔާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ސުއިޓް 01-07 މެނާރާ ސީ ހޮއި ޗާން،
374، ޖަލަން ޓުން ރަޒާކް،
50400، ކުއާލާ ލުންޕޫރް، މެލޭޝިއާ

ފޯން
+603 2163 7244

އީމެއިލް
mail@maldives.org.my

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
ހޯމަ - ހުކުރު 09:30 - 16:30 (ރަސްމީ ގަޑި)

މިޝަން ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވީ:


ޕާކިސްތާން

ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން, އިސްލާމްއާބާދު, ޕާކިސްތާން
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ހައުސް # A-27، ސްޓްރީޓް 2،
ސެކްޓަރ 8/3 F، އިސްލާމްއަބާދް، ޕާކިސްތާން

ފޯން
+92 51 2286903-4

އީމެއިލް
admin@maldivesembassy.pk

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
ހޯމަ - ބުރާސްފަތިި 09:00 - 17:00 (ރަސްމީ ގަޑި),
ހުކުރު - ހުކުރު 09:00 - 14:00 (ރަސްމީ ގަޑި)

މިޝަން ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވީ: ފަރުޒާނާ ޒާހިރު


ސައުދީ އެރެބިއާ

ސަޢޫދީ އަރަބިއާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ, ރިޔާޟް, ސައުދީ އެރެބިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

8، އަބޫ އެޒޫ އެލް ޚަރަސާނީ ލޭން، ސުލެއިމަނިއާ - ރިޔާދް - 3669،
ޕ.އ ބޮކްސް (ވަސެލް) ނަންބަރ. 1، ރިޔާދް 12245 - އޭޑީ - 8098، ސައުދީ އަރަބިއާ

ފޯން
+966 1 4626787

އީމެއިލް
admin@maldivesembassy.org.sa

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
އާދިއްތަ - ބުރާސްފަތިި 09:00 - 16:00 (ރަސްމީ ގަޑި)

މިޝަން ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވީ: މުޙައްމަދު ޚަލީލް


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓު, ޖިއްދާ, ސައުދީ އެރެބިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ސިންގަޕޯރ

ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން, ސިންގަޕޯރ, ސިންގަޕޯރ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

101، ތޮމްސަން ރޯޑް،
30-01A ޔުނައިޓަޑް ސްކޮއާ
ސިންގަޕޫރު، 307591

ފޯން
+65 6720 9012

އީމެއިލް
info@maldivesmission.sg

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
ހޯމަ - ހުކުރު 09:30 - 12:00 (ރަސްމީ ގަޑި),
ހޯމަ - ހުކުރު 13:30 - 17:00 (ރަސްމީ ގަޑި)

މިޝަން ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވީ: އަޙްމަދު ތަސްމީން އަލީ


ސްރީލަންކާ

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން, ކޮޅުނބު, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

25، މެލްބޯން އެވެނިއު،
ކޮލަމްބޯ 4، ސްރީ ލަންކާ

ފޯން
+94112587827, +94115516302/3

އީމެއިލް
info@maldiveshighcom.lk

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
ހޯމަ - ހުކުރު 09:00 - 16:00 (ރަސްމީ ގަޑި)

މިޝަން ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވީ: އަލީ ފާއިޒް


ސްވިޓްޒަލޭންޑް

ޖެނީވާގައި ހުންނަ އ.ދ. ގެ އޮފީސްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިމީ މިޝަން, ޖެނީވާ, ސްވިޓްޒަލޭންޑް
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

7، ރޫދެ ވަރާންބެ،
1202 ޖެނޭވާ، ސްވިޒަރލޭންޑް

ފޯން
+41227301726

އީމެއިލް
info@maldivesmission.ch

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
ހޯމަ - ހުކުރު 09:30 - 17:00 (ރަސްމީ ގަޑި)

މިޝަން ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވީ: ޑރ. ޢާޞިމް އަޙްމަދު


ޖެނީވާގައި ހުންނަ އ.ދ. ގެ އޮފީސްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިމީ މިޝަން, , ސްވިޓްޒަލޭންޑް
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ތައިލެންޑް

ތައިލޭންޑްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ, ބެންކޮކް, ތައިލެންޑް
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ފްލޯރ 11 A1، ބުބާޖިޓް ބިލްޑިންގް،
20 ނޯތު ސަތޮން ރޯޑް، ސިލޮމް، ބަންގްރަކް،
ބެންކޮކް، 10500، ކިންގްޑޮމް އޮފް ތައިލޭންޑް

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
ހޯމަ - ހުކުރު 09:00 - 16:00 (ރަސްމީ ގަޑި)

މިޝަން ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވީ: މުޙައްމަދު ޖިނާޙް

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް

އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ, އަބޫ ދާބީ, ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

ވިލާ ނަންބަރ. 54
ޖޑީރާ ސްޓްރީޓް
އަބޫ ދާބީ
ޔުނައިޓަޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް

ފޯން
+97126740200

އީމެއިލް
admin@maldivesembassy.ae

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
އާދިއްތަ - ބުރާސްފަތިި 09:00 - 15:00 (ރަސްމީ ގަޑި)

މިޝަން ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވީ: އާމިނަތު ޝަބީނާ

ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން, ލަންޑަން, ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

22، ނޮޓިންގްހަމް ޕްލޭސް،
ލަންޑަން W1U 5NJ، ޔުނައިޓަޑް ކިންގްޑަމް

ފޯން
+44 207 224 2135

އީމެއިލް
info@maldiveshighcommission.uk.

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
ހޯމަ - ހުކުރު 09:30 - 16:30 (ރަސްމީ ގަޑި)

މިޝަން ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވީ: ޑރ. ފަރަޙްނާޒް ފައިޞަލް

އެމެރިކާ

އ.ދ. އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަރމަނަންޓް މިޝަން, ނިއުޔޯކް, އެމެރިކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

801، ސެކްންޑް އެވެނިއު، ސުއިޓް 202،
ނިއު ޔޯކް، ނޔ 10017، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާ

ފޯން
+1 2125996195

އީމެއިލް
Misson@MaldivesMission.com

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
ހޯމަ - ހުކުރު 09:00 - 18:00 (ރަސްމީ ގަޑި)

މިޝަން ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވީ: ތިލްމީޛާ ޙުސައިން


އ.ދ. އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަރމަނަންޓް މިޝަން، ނިއުޔޯކް, , އެމެރިކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

އަފްގާނިސްތާން

އިންޑިއާގައި ހުންނަ އަފްގާނިސްތާނުގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

5/50F, Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi 110021 , India

ފޯން
+91-11-2688 3601, +91-11-2688 3602, +91-11-2410 0412, +91-11-2410 3331

އީމެއިލް
delhi@mfa.af, info@afghanistan-mfa.ne

އަލްޖީރިއާ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ އަލްޖީރިއާގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

2/2 Shanti Niketan, New Delhi 110 021, India

ފޯން
+91-1124117586, +91-1124117588

އީމެއިލް
algerianembassynd@gmail.com, contact@algerianembassy.co.in

އާޖެންޓީނާ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ އާޖެންޓީނާގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

F-3/3 Vasant Vihar, New Delhi 110057

ފޯން
+91-11 4078 1900

އީމެއިލް
eindi@mrecic.gov.ar

އޮސްޓްރޭލިއާ

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ އޮސްޓްރޭލިއާގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Cambridge Place 3, P. O. Box 742, Colombo 7, Sri Lanka

ފޯން
+94112686939, +94112463270

އީމެއިލް
ahc@sri.lanka.net, Nirala.Lafir@dfat.gov.au

އޮސްޓްރިއާ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ އޮސްޓްރިއާގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

EP-13, Chandergupta Marg, Chanakyapuri New Delhi 110021, India

ފޯން
+911124192700

އީމެއިލް
new-delhi-ob@bmaa.gv.at

އަޒަރްބައިޖާން

އިންޑިއާގައި ހުންނަ އަޒަރްބައިޖާންގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Paschimi Marg 41, Vasant Vihar New Delhi 110057, India

ފޯން
+911126152228

އީމެއިލް
azembassy@airtelmail.in, newdelhi@mission.mfa.gov.az

ބަހްރެއިން

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ބަހްރެއިންގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

A 16/2, Poorvi Marg, Vasant Vihar New Delhi 110057

ފޯން
+911126154153, +911126154154

އީމެއިލް
bahraininbassyindia@gmail.com

ބެލްޖިއަމް

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ބެލްޖިއަމްގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Shantipath 50N, Chanakyapuri, New Delhi 110021, India

ފޯން
+911142428000

އީމެއިލް
newdelhi@diplobel.fed.be

ބޫޓާން

ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ބޫޓާންގެ އެމްބަސީ, ޑާކާ, ބަންގްލަދޭޝް
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

House No. CEN 12, Road No: 107, Gulshan - 2, Dhaka 1212, Bangladesh

ފޯން
+88255059898, +8255059894, +8825505990

އީމެއިލް
pskutsab@rbedhaka.bt, bhtfs@citech-bd.com

ބްރެޒިލް

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ބްރެޒިލްގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

No. 16, Queens Road, Colombo 03

ފޯން
+94115566900, +94115566997

އީމެއިލް
brasemb.colombo@itamaraty.gov.br

ބްރޫނާއީ

ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ބްރޫނާއީގެ އެމްބަސީ, ސިންގަޕޯރ, ސިންގަޕޯރ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Tanglin Hill 325, Singapore 247955

ފޯން
+6567339055

އީމެއިލް
singapore@mfa.gov.bn

ބަލްގޭރިއާ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ބަލްގޭރިއާގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

EP 16/17 Chandragpta Marg, New Delhi, 110021, India

ފޯން
+911126115549, +911126115551

އީމެއިލް
bkostov@mfa.government.bg, Embassy.Delhi@mfa.bg

މިޔަންމާ

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ މިޔަންމާގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Flower Avenue 8, Colombo 7, Sri Lanka

ފޯން
+94112681007

އީމެއިލް
myanembcb@gmail.com

ކެނެޑާ

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ކެނެޑާގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

No: 33 A-5th Lane, Colpetty, Colombo 3, Sri Lanka

ފޯން
+94115226232

އީމެއިލް
colombo@international.gc.ca

ޗިލީ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ޗިލީގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Jor Bagh 146, New Delhi 110003, India

ފޯން
+911143100400, +911124617165

އީމެއިލް
embassy@chileindia.com

ޗައިނާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޗައިނާގެ އެމްބަސީ, މާލެ, ދިވެހިރާއްޖެ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

H. Nookurikeela, Dhunbugas Magu, Male', Maldives

ފޯން
+960 3010635, +960 7672639, +960 3010647

އީމެއިލް
chinaemb_mdv@mfa.gov.cn

ކޮލޮމްބިއާ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ކޮލޮމްބިއާގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Poorvi Marg 85, Vasant Vihar, New Delhi 110057, India

ފޯން
+911143202100, +911143202101, +911143202102

އީމެއިލް
eindia@cancilleria.gov.co, cdelhi@cancilleria.gov.co

ކިއުބާ

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ކިއުުބާގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Anderson Road 27, Colombo 5, Sri Lanka

ފޯން
+94112501583

އީމެއިލް
cubaembalk@sltnet.lk, consulcuba@sltnet.lk, embaseccto@gmail.com

ސައިޕްރަސް

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ސައިޕްރަސްގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

D-64, Malcha March, Chanakyapuri, New Delhi - 10021

ފޯން
+911143586295, +911143586259

އީމެއިލް
delhihc@mfa.gov.cy, delhi.consulate@mfa.gov.cy

ޗެކް ރިޕަބްލިކް

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Niti Marg 50-M, Chanakyapuri New Delhi 110021

ފޯން
+911124155200

އީމެއިލް
newdelhi@embassy.mzv.cz

ޑެންމާރކް

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ޑެންމާކުގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Gold Links 11, New Delhi 110003

ފޯން
+911142090700, +911142090752

އީމެއިލް
delamb@um.dk

އިޖިޕްޓް

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ މިސްރުގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Buller's Lane 14, Colombo 7, Sri Lanka

ފޯން
+94112508752, +94112583621

އީމެއިލް
egyptlanka@sltnet.lk

އެލް ސަލްވަޑޯ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ އެލް ސަލްވަޑޯގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Munirka Marg 8, Vasant Vihar, New Delhi 110057

ފޯން
+911146088400

އީމެއިލް
elsalvador-india@rree.gob.sv, esembassy@gmail.com

ފީޖީ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ފިޖީގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

B 8/7, Vasant Vihar, P.O. Box 8809, New Delhi 110057

ފޯން
+91 1146564574, +9111 26150155

އީމެއިލް
info@fijihc-india.in, fijihighcommission@yahoo.com.in

ފިންލެންޑް

ފިންލޭންޑްގައި ހުންނަ ފިންލޭންޑްގެ އެމްބަސީ, ހެލްސިންކީ, ފިންލެންޑް
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Ministry of Foreign Affairs of Finland/Office of the Roving Ambassador of Finland to Maldives
P.O Box 26, FI-00023 Government, Kirkkokatu 12, FI-00170 Helsinki, Finland

ފޯން
+35859435 1552, +358016056383

އީމެއިލް
ASA-11@formin.fi

ފްރާންސް

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ފްރާންސްގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Rosemead Place 89, Colombo 7, Sri Lanka

ފޯން
+94112639400

އީމެއިލް
contact@ambafrance-lk.org, sylvie.anquetil@diplomatie.gouv.fr

ޖޯޖިއާ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ޖޯޖިއާގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Jorbagh 169, New Delhi -110003

ފޯން
+911149496000/40501424, +919205488477

އީމެއިލް
delhi.emb@mfa.gov.ge

ޖަރމަނީ

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ޖަރމަނީގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

No. 40, Alfred House Avenue, Colombo 3, Sri Lanka

ފޯން
+94112580431

އީމެއިލް
info@colo.diplo.de

ގާނާ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ގާނާގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Satya Marg 50-N, Chanakyapuri, New Delhi 110021, India

ފޯން
+911124193500, +91112419350,

އީމެއިލް
chancery@ghana-mission.co.in

ގްރީސް

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ގްރީސްގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

EP-32, Dr. S. Radhakrishnan Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110021, India

ފޯން
+911126880700

އީމެއިލް
gremb.del@mfa.gr

ގިނީ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ރިޕަބްލިކް އޮފް ގިނީގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Poorvi Marg 26, Vasant Vihar, New Delhi 11057, India

ފޯން
+911146540211, +911146540213

އީމެއިލް
ambaguineedelhi@gmail.com, ambaguidelhi@mae.gov.gn

ނެދަރލޭންޑްސް

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ނެދަލޭންޑްސްގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Torrington Avenue 25, Colombo 7, Sri Lanka

ފޯން
+94112510200

އީމެއިލް
col@minbuza.nl

ހަންގޭރީ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ހަންގޭރީގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Niti Marg 2/50-M, Chanakyapuri, New Delhi 110021, India

ފޯން
+911126114737, +911126114740

އީމެއިލް
mission.del@mfa.gov.hu

އިންޑިއާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ އެމްބަސީި, މާލެ, ދިވެހިރާއްޖެ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

H. Athireege - Aage, Ameeru Ahmed Magu, Male', Maldives

ފޯން
+9603323015, +9603323016, +9603307716

އީމެއިލް
hoc.male@mea.gov.in

އިންޑޮނީޝިއާ

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ އިންޑޮނީޝިއާގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Sarana Road 400/50 (off Bauddhaloka Mawatha), Colombo 7, Sri Lanka

ފޯން
+94112674337, +94112685042

އީމެއިލް
konsuler.colombo@kemlu.go.id, colombo.kbri@kemlu.go.id, dubes.colombo@kemlu.go.id

އިރާގް

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ އިރާޤުގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

F-8/3, Vasant Vihar, New Delhi, 110057

ފޯން
+91-11- 2615 0081/2

އީމެއިލް
dlh1emb@mofa.gov.iq

އިޓަލީ

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ އިޓަލީގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Jawatte Road 55, Colombo 5, Sri Lanka

ފޯން
+94112588388

އީމެއިލް
segreteria.colombo@esteri.it

ޖަޕާން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޖަޕާނުގެ އެމްބަސީ, މާލެ, ދިވެހިރާއްޖެ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

H. Aaage Building, Boduthakurufaanu Magu, 8th Floor, Male', 20094, Maldives

ފޯން
+9603300087

އީމެއިލް
ryoujimale@mo.mofa.go.jp

ޖޯޑަން

ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ޖޯޑަންގެ އެމްބަސީ, އިސްލާމްއާބާދު, ޕާކިސްތާން
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Plot # 253,254, Street # 7/Jordan Avenue, Ramna, G-5, Islamabad, Pakistan

ފޯން
+92512833311, +92512833312

އީމެއިލް
islamabad@fm.gov.jo

ކުވައިޓް

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ކުވެއިތުގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

No: 292, Bauddhaloka Mawatha, Colombo 7, Sri Lanka

ފޯން
+94112597958, +94112597959, +94112597960

އީމެއިލް
Colombo@kuwaitemabssy.net; info@kuwaitembassy.net; consulate@kuwaitembassy.net, hom@kuwaitembassy.lk

ލާއޯސް

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ލާއޯސްގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

S-420 Greater Kailash, Part-II, New Delhi 110048, India

ފޯން
+911141327352

އީމެއިލް
laoembdelhi@gmail.com

މެލޭޝިޔާ

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ މެލޭޝިޔާގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

No: 45, Rosemead Place, Colombo 7, Sri Lanka

ފޯން
+94117557711, +94117557713

އީމެއިލް
malcolombo@kln.gov.my, mwcolombo@dialogsl.net, mwcolombo@kln.gov.my

މޯލްޓާ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ މަލްޓާގެ އެންބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

N60 Panchsheel Park, New Delhi 110017, India

ފޯން
+91 11 4767 4900

އީމެއިލް
maltahighcommission.newdelhi@gov.mt

މޮރިޝަސް

އިންޑިއާގައި ހުންނަ މޮރިޝަސްގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

EP-41, Jesus & Mary Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110021, India

ފޯން
+911124102161, +911124102162

އީމެއިލް
mhcn@bol.net.in, mhcnewdelhi@gmail.com

މެކްސިކޯ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ މެކްސިކޯގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

C - 8 Anand Niketan, New Delhi 110021, India

ފޯން
+911124117180, +911124117181, +911124117182

އީމެއިލް
contactoembind@sre.gob.mx

މޮންގޯލިއާ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ މޮންގޯލިއާގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Archbishop Markarios Marg 34, New Delhi 110003, India

ފޯން
+911124631728, +911124617989

އީމެއިލް
mongoliadelhi@gmail.com

މޮރޯކޯ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ މޮރޮކޯގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Sarvpriya Vihar 10/1, New Delhi - 110016

ފޯން
+911140564253, +911141011938, +911140564257

އީމެއިލް
embassyofmorocco@rediffmail.com

ނެމީބިއާ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ނެމީބިއާގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Paschimi Marg 86, Vasant Vihar, New Delhi 110057

ފޯން
+911126140389, +911126140890, +911126144772, +911126155481

އީމެއިލް
nam@hcdelhi.com

ނޭޕާލް

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ނޭޕާލްގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Kynsey Road 153, Colombo 8, Sri Lanka

ފޯން
+94112689656, +94112689657

އީމެއިލް
nepalembassy@eureka.lk

ނިއު ޒީލެންޑް

ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ނިއުޒިލޭންޑްގެ އެމްބަސީ, ސިންގަޕޯރ, ސިންގަޕޯރ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

One Gerge Street, # 21-04, Singapore 049145

ފޯން
+62359966

އީމެއިލް
enquiries@nz-high-com.org.sg

ނައިޖީރިއާ

ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ނައިޖީރިއާގެ އެމްބަސީ, އިސްލާމްއާބާދު, ޕާކިސްތާން
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Plot 132-135, Isphahani Road, Diplomatic Enclave, G-5, P.O. Box 1075 Islamabad, Pakistan

ފޯން
+92512823542, +92512823547

އީމެއިލް
nigeriahc_islamabad@yahoo.com

ކޮރިއާ (ޑ.ޕ.ރ.އ)

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮރެއާގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

E-455, Great Kailash - ii, New Delhi 110048, India

ފޯން
+911129219644

އީމެއިލް
india@mofa.go.kr

ނޯވޭ

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ނޯވޭގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

No 49, Bullers Lane, Colombo 07, Sri Lanka

ފޯން
+9411 5608700

އީމެއިލް
emb.colombo@mfa.no

އޯމާން

އިންޑިއާގައި ހުންނަ އޯމާންގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

EP 10 & 11, Chandragupta Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110021, India

ފޯން
+911126885622, +911126885623

އީމެއިލް
newdelhi@mofa.gov.om

ޕާކިސްތާން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޕާކިސްތާނުގެ އެމްބަސީ, މާލެ, ދިވެހިރާއްޖެ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

G. Helegeli, Lily Magu, Male

ފޯން
+9603323005

އީމެއިލް
pahicmale@mofa.gov.pk

ޕެރޫ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ޕެރޫގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

A-9/5, Bucharest Marg, New Delhi 110057

ފޯން
+91114616333

އީމެއިލް
info@embassyperuindia.in

ފިލިޕީންސް

ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ފިލިޕިންސްގެ އެމްބަސީ, ޑާކާ, ބަންގްލަދޭޝް
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Plot 2, Block K, Road 8, Park Road, Baridhara, Dhaka, Bangladesh

ފޯން
+8802 9881590, +880298815901

އީމެއިލް
dhaka.pe@dfa.gov.ph

ޕޯލަންޑް

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ޕޮލޭންޑްގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Shantipath 50-M, Chanakyapuri, New Delhi 110021, India

ފޯން
+911141496900

އީމެއިލް
newdelhi.polemb.info@msz.gov.pl

ޕޯޗުގަލް

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ޕޯޗުގަލްގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Panchsheel Marg 4, Chanakyapuri, New Delhi - 110021

ފޯން
+9146025735, +9146025736

އީމެއިލް
embassy@portugal-india.com

ރޮމޭނިއާ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ރޮމޭނިއާގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

D-6/6, Vasant Marg Vasant Vihar, New Delhi 110 057, India

ފޯން
+911126140447, +911126140700, +911126148175

އީމެއިލް
newdelhi@mae.ro, newdelhi.cons@mae.ro

ރަޝިޔާ

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ރަޝިޔާގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Bauddhaloka Mawatha 404, Colombo 7, Sri Lanka

ފޯން
+94112697036

އީމެއިލް
rusemb.srilanka@gmail.com

ރުވާންޑާ

އިންޑިއާގައި ރުވަންޑާގެ އެންބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

L-1/2, Hauz Khas Enclave, New Delhi 110 016, India

ފޯން
+91 11 2665 9930, +91 11 4102 3942

އީމެއިލް
rwandahighcommission@gmail.com, info@rwanda.in

ސައުދީ އެރެބިއާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސައުދީ އަރަބިއާގެ އެމްބަސީ, މާލެ, ދިވެހިރާއްޖެ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

PIC building, Block 95, Ameer Ahmed Magu, Male’, Republic of Maldives

ފޯން
+9603333743

އީމެއިލް
saudiembmaldives@gmail.com

ސަރބިއާ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ސަރބިއާގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Niti Marg 3/50G, Chanakyapuri, New Delhi 110 021, India

ފޯން
+911126872073, +911126873661

އީމެއިލް
embassyofserbianewdelhi@hotmail.com

ސޭޝެލްސް

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ސީޝެލްސްގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

F-6, Radhay Mohan Drive, Bandh Road, Gadairpur, Mehrauli , New Delhi - 110 030, India

ފޯން
+911126658853

އީމެއިލް
seychelleshighcommission@gmail.com

ސިންގަޕޯރ

ސިންގަޕޯރ އެންބަސީ, ސިންގަޕޯރ, ސިންގަޕޯރ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Singapore, Tanglin, Singapore 248163

ފޯން
+6563798000

އީމެއިލް
mfa@mfa.sg

ސްލޮވާކިއާ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ސްލޮވާކް ރިޕަބްލިކްގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Niti Marg 50-M, Chanakyapuri, New Delhi 110 021, India

ފޯން
+911126111075, +911126885340, +911126889071

އީމެއިލް
emb.delhi@mzv.sk

ސައުތު އެފްރިކާ

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ސައުތް އެފްރިކާގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

No: 114, Rosemead Place, Colombo 07, Sri Lanka

ފޯން
+94112463000, +94773633334

އީމެއިލް
colombo.infoc@dirco.gov.za

ކޮރިއާ، ރިޕަބްލިކް އޮފް

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ކޮރެއާގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް ފޯން
+94112699036, +94112699038

އީމެއިލް
korembsl@mofat.go.kr, subhashini@mofa.or.kr, consulsl@mofa.go.kr

ސްޕެއިން

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ސްޕެއިންގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Prithviraj Road 12, New Delhi 110 011, India

ފޯން
+911141293000

އީމެއިލް
emb.nuevadelhi@maec.es

ސްރީލަންކާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސްރީލަންކާގެ އެމްބަސީ, މާލެ, ދިވެހިރާއްޖެ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

H. Noomuraka 08th Floor, Hadheebee Magu, Male’, Republic of Maldives

ފޯން
+9603322845, +9603313546

އީމެއިލް
highcom@dhivehinet.net.mv

ސޫދާން

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ސޫދާންގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Plot No; 3, Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi 110 021, India

ފޯން
+911126873785, +911126873185

އީމެއިލް
sudanembassy@yahoo.com

ސްވިޑްން

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ސްވިޑަންގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110 021, India

ފޯން
+911124197100

އީމެއިލް
ambassaden.new-delhi@gov.se,

ސްވިޓްޒަލޭންޑް

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ސްވިޒަލޭންޑްގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Srimath R. G. 63 Senanayake, Mawatha, Gregory's Road, P.O. BOX 342, Colombo 7, Sri Lanka

ފޯން
+94112695117

އީމެއިލް
colombo@eda.admin.ch

ތައިލެންޑް

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ތައިލޭންޑްގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Sir Marcus Fernanado Mawatha 26, Colombo 7, Sri Lanka

ފޯން
+94117529500, +94117529503

އީމެއިލް
thaicmb@sltnet.lk, royalthaiembassyincolombo@gmail.com

ޓިއުނީސިއާ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ޓިއުނީޝިއާގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

A-9A/6, Vasant Vihar, New Delhi 110 057, India

ފޯން
+911126145346, +911126145349, +911126145351

އީމެއިލް
tunisiaembassy@airtelmail.in

ޓަރކީ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ތުރުކީގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

N-50, Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110 021, India

ފޯން
+911126889053, +911126889054, +911124101921

އީމެއިލް
turkemb.newdelhi@mfa.gov.tr

ޔޫގާންޑާ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ޔުގަންޑާގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

B-3/26, Vasant Vihar, New Delhi 110 057, India

ފޯން
+911126144413, +911126145817

އީމެއިލް
newdelhiugandahighcommission@yahoo.in

ޔޫކްރެއިން

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ޔޫކްރެއިންގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

E-1/8, Vasant Vihar, New Delhi 110 057, India

ފޯން
+911126146041, +911126146042

އީމެއިލް
emb_in@mfa.gov.ua

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތުގެ އެމްބަސީ, މާލެ, ދިވެހިރާއްޖެ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Hotel Jen (Temporary Address), Ameer Ahmed Magu, Male' 20096

ފޯން
+9607770619

އީމެއިލް
maleEMB@mofaic.gov.ae

ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ބްރިޓިޝް އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Zonaria Building, 4A, Boduthakurufaanu Magu

ފޯން
+94 11 5390639

އީމެއިލް
BHC.MaleGeneral@fco.gov.uk

އެމެރިކާ

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Galle Road 210, Colombo 3 (P.O.Box 106), Sri Lanka

ފޯން
+94112448007

އީމެއިލް
colomboexecoffice@state.gov, ambslm@state.gov

ވިއެޓްނާމް

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ވިއެޓްނާމްގެ އެމްބަސީ, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Ward Place 30/5, Colombo 7, Sri Lanka

ފޯން
+940112692050

އީމެއިލް
vnemb-srilanka@mofa.gov.vn

ޔެމެން

ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ޔަމަނުގެ އެމްބަސީ, އިސްލާމްއާބާދު, ޕާކިސްތާން
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Main Double Road 90 - F-10/1, Islamabad, Pakistan

ފޯން
+92512102448, +92512291361

އީމެއިލް
yemen22@apollo.net.pk

ޒެމްބިއާ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ ޒެމްބިއާގެ އެމްބަސީ, ނިއު ދިއްލީ, އިންޑިއާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Poorvi Marg 7, A Block, Vasant Vihar, New Dellhi

ފޯން
91-11-41013353, 91-11-26150270, 91-11-26150271

އީމެއިލް
zambiand@gmail.com

ޕަލެސްޓައިން

މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ޕަލެސްޓައިންގެ އެމްބަސީ, ކުއަލަ ލަމްޕޫރް, މެލޭޝިޔާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

No. 13, Jalan Pegawai, Off Jalan U-Thant, 55000, Kuala Lumpur

ފޯން
+60342568905, +60342568906

އީމެއިލް
embassyofpalestine@gmail.com, palestine.embkl@gmail.com

ވިލާތުގެ އިއްތިހާދު

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން, ކޮލޮމްބޯ, ސްރީލަންކާ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Bauddhaloka Mawatha 389, Colombo 7, Sri Lanka

ފޯން
+94 11 26 74 413, +94 11 26 74 414

އީމެއިލް


ޖަޕާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އޭޖެންސީ

ޖަޕާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އޭޖެންސީ, މާލެ, ދިވެހިރާއްޖެ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

G. Farukani, 5th floor, Neeloafaru Magu, Male’, Maldives

ފޯން
+960-332-2049

އީމެއިލް
NahumaAishath.MV@jica.go.jp

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް, މާލެ, ދިވެހިރާއްޖެ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

H. Aage – 4th/5th floors, Boduthakurufaanu Magu, Male’, Maldives

ފޯން
+960-3324501

އީމެއިލް
registry.mv@undp.org

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޕޮޕިޔުލޭޝަން ފަންޑް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޕޮޕިޔުލޭޝަން ފަންޑް, މާލެ, ދިވެހިރާއްޖެ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

M. Shinetree Building, 3rd floor, Boduthakurufaanu Magu,Male’, Maldives

ފޯން
+960-3316940

އީމެއިލް
maldives.office@unfpa.org

ވޯރލްޑް ހެލްތް އޯރގަނައިޒޭޝަން

ވޯރލްޑް ހެލްތް އޯރގަނައިޒޭޝަން, މާލެ, ދިވެހިރާއްޖެ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Roashanee Building, Sosun Magu, Male’, Maldives

ފޯން
+960-3343344

އީމެއިލް
sewhomav@who.int

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޗިލްރެންސް ފަންޑް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޗިލްރެންސް ފަންޑް, މާލެ, ދިވެހިރާއްޖެ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށް

Mookai Suites – 9th floor , 904-905, M. Sakaimoo, Haveeree Hin’gun, Male’, Maldives

ފޯން
+960-3343344

އީމެއިލް
male@unicef.org