Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްމުހިންމު އުސްއަލިތައް

11 ޖެނުއަރީ 2021 - ޚަބަރު އިންޑޮނީޝިއާގައި މަތިންބޯޓެއް ވެއްޓި، 60 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވުމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ޙަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
ހޮނިހިރު ދުވަހު އިންޑޮނީޝިއާގެ ޖަކާޓާއިން ފުރިތާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ މަތިންބޯޓެއް ވެއްޓި، 60 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވުމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ޙަމްދަރުދީ ފާޅުކުރައްވައިފި
16 ޑިސެމްބަރު 2020 - ޚަބަރު ދިވެހިރާއްޖެއާއި އެސްވަތީނީއާ ދެމެދު ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ޤާއިމްކޮށްފި
އެސްވަތީނީއާއެކު ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ޤާއިމްކުރުމުން، ދިވެހިރާއްޖެއިން ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ޢަދަދަކީ މިހާރު 175
14 ޑިސެމްބަރު 2020 - ޚަބަރު ނޫސް ބަޔާން
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ސްރީލަންކާގައި ނިޔާވާ މުސްލިމުންނަށް އިސްލާމީ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޖަނާޒާގެ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ސްރީލަންކާ ސަރުކާރަށް ދަތިތަކެއް
10 ޑިސެމްބަރު 2020 - ޚަބަރު ރާއްޖެއާ ޗައިނާއާ ދެމެދު ބޭއްވި މަޝްވަރާތައް ނިންމާލައިފި
ޚާރިޖީ ވަޒީރުންގެ ފެންވަރުގައި ދެޤައުމުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައި
23 ނޮވެމްބަރު 2020 - ޚަބަރު އޯ.އައި.ސީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުންގެ 47 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ނައިޖަރއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް އަބްދުﷲ ޝާހިދު، ރިޕަބްލިކް އޮފް ނައިޖަރ ގެ ވެރިރަށް ނިއާމޭގައި ނޮވެމްބަރު 27 އިން 28 އަށް ބާއްވާ އޯގަނައިޒޭޝަން ފޮރ އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯ.އައި.ސީ)ގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުންގެ 47 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
23 ނޮވެމްބަރު 2020 - ޚަބަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކުވެރި ޢަރަބި ޢިމާރާތަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު އެ ޤައުމުގެ ނައިބު ރައީސަށް ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި
ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކުވެރި ޢަރަބި އިމާރާތަށް ކަނޑައެޅުއްވި ސަފީރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝަބީނާ، އެ ކަމަނާގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، އެކުވެރި ޢަރަބި އިމާރާތުގެ ނައިބު ރައީސް، ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް، އަދި ރޫލަރ އޮފް ދުބާއި، ހިޒް ހައިނެސް ޝެއިޚް މުޙައްމަދު ބިން ރާޝިދު އަލް މަޚްތޫމް އަށް އަރުވައިފި


ޚިދުމަތް

ވިސާ އާ ގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2020        
އެޓެސްޓު ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2020        
ކޮންސިއުލަރ ޚިދުމަތް 31 އޯގަސްޓު 2020        
ހުރިހާ ޚިދުމަތް ބަލާލަން

ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ޝީޓް 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2020         ޚިދުމަތް   
"މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ގެ ޤާނޫނު" ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދޭ ފޯމު 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2020         ޚިދުމަތް   
އިންޓަރންޝިޕްއަށް އެދިލައްވާ ފޯމް 31 އޯގަސްޓު 2020         ޚިދުމަތް   
ހުރިހާ ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް ބަލާލަން


ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުފުޅު ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން 29 ނޮވެމްބަރު 2020         ގައިޑަންސް    
ހުރިހާ ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް ބަލާލަން

ޝާއިޢުކުރުންތައް

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2020         އާންމު ލިޔުންތައް    
ފޮސިމް 30 އޯގަސްޓު 2020         އާންމު މަޢުލޫމާތު    
ސާކްގައި ދިވެހިރާއްޖެ 29 އޯގަސްޓު 2020         އާންމު މަޢުލޫމާތު    
ހުރިހާ ޝާއިޢުކުރުންތައް ބަލާލަންމިނިސްޓަރ


އަބްދުﷲ ޝާހިދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް


ސީނިއަރ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

އަހުމަދު ޚަލީލް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެފެއާޒް


އަހުމަދު ސަލީމް

އެމްބެސެޑަރ އެޓް ލާޖް


ޑރ. ހާލާ ޙަމީދު

ސެކްރެޓެރީ, މަލްޓިލެޓަރަލް


އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ހުމައިދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުގެ ނައިބު


ޢާއިޝަތު ޝާން ޝާކިރު

ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލް


ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓެރީ


އަޙްމަދު ޝިޢާން

އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓެރީ


އަމީން ޖާވީދު ފައިޟަލް

އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓެރީ


މުޙައްމަދު ފައިސަލް

އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓެރީ


މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްއިން ކުރާ މަސައްކަތް

އިދާރާގެ އިތުރު ތަފްސީލް ބެއްލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ


ސޯޝަލް މީޑިއާ


އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު
މާލެ
20077, މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
ހޮޓްލައިން
+960 7983400


ފޯން
+960 3323400

admin@foreign.gov.mv


އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ

މުޙައްމަދު ނަޖީލް
+960 7907996

information.officer@foreign.gov.mvޑިޕްލޮމެޓިކް އެންޑް ކޮންސިއުލަރ ކޯޕްސް