Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްމުހިންމު އުސްއަލިތައް

20 ޖުލައި 2020 - ޚަބަރު އެންމެ ކުއްޖެއް ރިހެބިލިޓޭޓުކޮށް ކުށްކުރުމުން ދުރުކުރުމަކީ ޖީލުތަކެއްގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުން- އިމްރާން
އެންމެ ކުއްޖެއް ރިހެބިލިޓޭޓުކޮށް، ކުށް ކުރުމުން ދުރުކުރަމަކީ، ޖީލުތަކެއްގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން ކަމަށް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
18 ޖުލައި 2020 - ޚަބަރު ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސް ތަންފީޒުކުރަން ފެށުމުން ގިނަ ކަންކަން އިޞްލާހުވެގެންދާނެ - މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ
ނެލްސަން މަންޑޭލާ ރޫލްސްއަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ޖަލުތަކުގެ ވަރަށްގިނަ ކަންކަން އިޞްލާހުވެގެންދާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
18 ޖުލައި 2020 - ޚަބަރު "މަންޑޭލާ ރޫލްސް" ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާޢިއުކޮށްފި
ޖަލުތަކުގައި ހުންނަންވާ އެންމެ ދަށް މިންގަނޑުކަމަށް އދ.ން ކަނޑައަޅާފައިވާ 'މަންޑޭލާ ރޫލްސް' ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް، ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާޢިއުކޮށްފިއެވެ.


ޚިދުމަތް

މީޑިޔާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 24 ސެޕްޓެމްބަރު 2020        
ނޫސް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން 22 ސެޕްޓެމްބަރު 2020        
ކައުންސިލްތަކުގެ ސިއްކަ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން 24 ސެޕްޓެމްބަރު 2020        
ހުރިހާ ޚިދުމަތް ބަލާލަން

ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް

ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް 24 ސެޕްޓެމްބަރު 2020         ޚިދުމަތް   
އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދޭ ފޯމް 1 އޮކްޓޯބަރު 2019         ޚިދުމަތް   
ހުރިހާ ޚިދުމަތަށް އެދޭފޯމް ބަލާލަން


ޝާއިޢުކުރުންތައް

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ނޫސްމަޖައްލާތައް 22 ސެޕްޓެމްބަރު 2020         އާންމު މަޢުލޫމާތު    
މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ ކައުންސިލްގެ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން 21 ސެޕްޓެމްބަރު 2020         އާންމު ލިޔުންތައް    
މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ ކައުންސިލްގެ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން 11 ސެޕްޓެމްބަރު 2020         އާންމު ލިޔުންތައް    
ހުރިހާ ޝާއިޢުކުރުންތައް ބަލާލަން


ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ގދ. ސްޓޭޓްހައުސް މަސައްކަތު 15 ޖެނުއަރީ 2020         ވަޒީފާ    
ޑިރެކްޓަރ އީ އެކްސް 1، އީ އެކްސް 3 އަދި އީ އެކްސް 5 13 ޖެނުއަރީ 2020         ވަޒީފާ    
ޑްރައިވަރ އެސް އެސް 1 އިން އެސް އެސް 5 އަށް 30 ޑިސެމްބަރު 2019         ވަޒީފާ    
ހުރިހާ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން ބަލާލަން


މިނިސްޓަރ


ޝެއިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް


ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

މުޙައްމަދު މާހިރު އީސާ

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމް އެފެއާޒް


ޢަލީ ނަޒީރު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމް އެފެއާޒް


ޙަސަން ޝުޖާޢު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމް އެފެއާޒް


މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްއިން ކުރާ މަސައްކަތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އަކީ، ދިވެހި މުޖްތަމަޢުގައި ސުލްޙަވެރިކަމާއި، އަމާންކަމާއި، އަދި ހަރުދަނާ ރެވެތިއަޚުލާގު ޤާއިމް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ، ތަހުޛީބީ މުޖުތަމައެއްގެ ރައްކާތެރިކަން ކޮންމެ ފަރުދަކަށްމެ ޤާނޫނުގެ ހަމަހަމަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މުއައްސަސާއެކެވެ.

އިދާރާގެ އިތުރު ތަފްސީލް ބެއްލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ