Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްމުހިންމު އުސްއަލިތައް

11 އޭޕްރީލު 2021 - ޚަބަރު ރިސޯޓްތަކުގެ އިމާމުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި
އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމެއް ކަމުގައިވާ ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް ހިންގި ރިސޯޓުތަކުގެ އިމާމުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕުރޮގުރާމްގެ 5 ބެޗުގެ ކިޔެވުން ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ހޯލުގައި އޮތް މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ބައިވެރިންނާ މުޚާތަބުކުރައްވަމުން މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ވިދާޅުވިގޮތުގައި 5 ބެޗުގެ ކިޔެވުން ނިމުނު ކަމުގައިވިއަސް އިތުރު 2 ބެޗެއްގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށްގެންދާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހުން މި ބެޗްތަކުގެ ކިޔެވުން ފެށިގެންދާނެ ކަމުގައި މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ހަމައެހެންމެ، ރިސޯޓުތަކުގެ ފަރާތު މިކަމަށް އެދިލައްވާނަަމަ އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް ފަހިކޮށްދެއްވާނެކަމުގައި މިނިސްޓަރ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި މީހުން ބިނާކުރުމުގައި ސަރުކާރުންދެއްވާ އެއްބާރުލުން ބަލައިގަނެ ރައީސް އިބްރާހިިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު އަދި ނައިބު ރައީސް ފައިޞަލް ނަސީމަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް އަދާކުރެއްވިއެވެ.
29 މާރިޗު 2021 - ޚަބަރު ސަޢޫދީ އަރަބިއްޔާއިން ރާއްޖެއަށް 25 ޓަނުގެ ކަދުރު ހަދިޔާކޮށްފި
އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް 1442 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހަށް، ސަޢޫދީ އަރަބިއްޔާއިން ރާއްޖެއަށް ކަދުރު ހަދިޔާކުރައްވައިފިއެވެ.
19 މާރިޗު 2021 - ޚަބަރު ލ. ފޮނަދޫގައި އަލަށް ޢިމާރާތް ކުރެވުނު މިސްކިތް މިނިސްޓަރ ހުޅުވައިދެއްވައިފި
ލ. ފޮނަދޫގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރެވުނު " އަލް މަސްޖިދުލް ވިދާދި" މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ހުޅުވައިދެއްވައިފިއެވެ. ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ވަޢުދުގައި ހިމެނޭ މި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމަށް ހަވާލުކުރައްވާފައިވަނީ "އިނޯކާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" ގެ ފަރާތުންނެވެ.
25 ފެބްރުއަރީ 2021 - ޚަބަރު ރިސޯޓް ތަކުގެ އިމާމުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެެ ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ ބެޗުގެ ކިޔެވުން ނިމިއްޖެ
އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމެއް ކަމުގައިވާ ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ ރިސޯޓުތަކުގެ އިމާމުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕުރޮގުރާމުގެ ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ ބެޗުގެ ކިޔެވުން ނިމިއްޖެއެވެ.01 ޖަނަވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 16 ފެބުރުވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ މި ދެ ބެޗުގައި ޖުމްލަ25 ބައިވެރިން ހިމެނެއެވެ.
24 ފެބްރުއަރީ 2021 - ޚަބަރު "ގުޑް ގަވަރނަންސް ޕްރެކްޓިސެސް އިން އަ ޕެންޑަމިކް" ވަރޗުއަލް ވޯކްޝޮޕްގައި މިނިސްޓްރީން ބައިވެރިވެއްޖެ
އިންޑިއާގެ ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ގުޑް ގަވަރނަންސްގެ ފަރާތުން ފެބުރުވަރީ 23 އިން 24 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ގުޑް ގަވަރނަންސް ޕްރެކްޓިސެސް އިން އަ ޕެންޑަމިކް" ވާޗުއަލް ވޯކްޝޮޕްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.
24 ފެބްރުއަރީ 2021 - ޚަބަރު ދީނީ ޙަރަކާތް ހިންގާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު މިނިސްޓްރީން ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ދީނީ ޙަރަކާތް ހިންގާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ހިއްސާކުރުމާ އަދި ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން އެންމެފަހުން ޝާއިޢުކުރީ

ހުކުރު ޚުތުބާ: 23 އޭޕްރީލް 2021 ( ކާބޯތަކެތީގެ ނިޢުމަތަށް ޝުކުރުކުރުމާއި، އިސްރާފުނުކުރުން ) 21 އޭޕްރީލު 2021         ޚުތުބާ   
އިޢުލާން: ފިޠުރުޒަކާތް ބަލައިގަތުމާއި ގުޅޭ 2 19 އޭޕްރީލު 2021         އާންމު މަޢުލޫމާތު   
ޑިރެކްޓަރ، އެޗް.އާރު މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު 19 އޭޕްރީލު 2021         އާންމު މަޢުލޫމާތު   
އެންމެ ފަހުގެ ލިޔެކިޔުންތައް


މިނިސްޓަރ


ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް


ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް


އަލްފާޟިލް ޝާފިޢު ޢަލީ

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ނައިބު


އައްޝައިޚް އިބްރާހިމް ރަޝީދު ހަސަން

މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލްއަޢުޡަމުގެ އިމާމް


އައްޝައިޚް ނަޞްރުﷲ ޢަލީ

މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލްއަޢުޡަމުގެ އިމާމް


އަލްފާޟިލް އިސްމާޢިލް ރަޝާދު

ސީނިއާރ އެކްސެކެޓިވް ޑިރެކްޓާރ


އަލްފާޟިލް އައްސަދު އާދަމް

އެކްސެކެޓިވް ޑިރެކްޓާރ

ސީނިއަރ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން


މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން ކުރާ މަސައްކަތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ މަސައްކަތްތައް

  1. ދީނީ ކަންތައްތަކުގައި ސަރުކާރަށް ލަފާދިނުމާއި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އިސްލާމީ ޝިޢާރު ފާޅުކުރުމުގެ ކަންތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
  2. ދިވެހިންގެ މެދުގައި އިސްލާމީ ވަޙުދަތު ހިފެހެއްޓުމަށާއި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ތަފާތު ޕްރޮގްރާމުތައް ރާވައި ހިންގުން.
  3. ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/94 (ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައްކުރުން.

އިދާރާގެ އިތުރު ތަފްސީލް ބެއްލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ

އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށްއޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް
އިސްލާމީ މަރުކަޒު, މާލެ
ފޯން
3020200

info@islamicaffairs.gov.mv