Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްމުހިންމު އުސްއަލިތައް

30 ޖޫން 2020 - ޚަބަރު މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ.އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ " ވިތް ޕީސް އެގެއިންސްޓް ދި އޮކިއުޕޭޝަން" ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައިފި
" ވިތް ޕީސް އެގެއިންސްޓް ދި އޮކިއުޕޭޝަން" ގެ ނަމުގައި ޖެރޫސެލަމްގައި ބޭއްވުނު ކޮންފަރެންސްގައި، ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލް ކުރައްވައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. މި ކޮންފަރެންސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް 29 ޖޫން ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:45 ގައެވެ.
30 ޖޫން 2020 - ޚަބަރު މާދަމާގެ މަޣްރިބް ނަމާދުން ފެށިގެން މާލޭ ސަރަޙައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރަން ފަށާނެ!
01 ޖުލައި 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މަޣްރިބް ނަމާދުން ފެށިގެން ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަޙައްދު ( މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ، ތިލަފުށި، ގުޅީފަޅު) ގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރަން ފަށާގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުން ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލި ނަމަވެސް ސިޓީ ކައުންސިލުންނާއި މިސްކިތަށް ނަމާދަށް ދާ ބޭފުޅުން ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ވަރަށް މުހިއްމު ކަންތައްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ.
23 ޖޫން 2020 - ނިންމުންތައް އެހެން ޤައުމުތަކުން މިއަހަރު މީހުން ޙައްޖަށް ނުގެންދާ ގޮތަށް ނިންމައިފި
‏ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އަޅާ ރަށްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން 1441 ވަނަ އަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެހެން ޤައުމު ތަކުގެ މީހުންގެ ތެރެއިންވެސް, ސައުދީ އަރަބިއާ ގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް އެކަނި ދޭގޮތަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި
22 ޖޫން 2020 - ޚަބަރު މިސްކިތްތަށް އިމާރާތް ކުރައްވާ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި މިނިސްޓްރީ އިން ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
މިވަގުތު 9 ރަށެއްގައި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދޭ
22 ޖޫން 2020 - ޚަބަރު ‏ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ފައިޞަލް ނަޞީމް މިއަދު މާވެޔޮ މިސްކިތައް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ އެ މިސްކިތް ބައްލަވާލައްވައިފި
މާވެޔޮ މިސްކިތަކީ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް އަމިއްލަފަރާތަކުން އިމާރާތްކޮށްދީފައިވާ 6 ބުރީގެ މިސްކިތެއް މި މިސްކިތުގައި 1800 މީހުންނަށް އެއްފަހަރާ ނާމާދު ކުރެވޭނެ. އަދި މުޅި މިސްކިތްވަނީ އެސީކޮށްފަ.


މިނިސްޓަރ


ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް


ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

އަޙްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް


އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ރަޝީދު ޙަސަން

އިމާމު, އިސްލާމީ މަރުކަޒު


އަލްއުސްތާޛް ނަސްރުﷲ ޢަލީ

އިމާމު, އިސްލާމީ މަރުކަޒު


އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަރީފް

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް


އައްޝެއިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް


ޝާފިޢު އަލީ

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް


މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން ކުރާ މަސައްކަތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ މަސައްކަތްތައް

  1. ދީނީ ކަންތައްތަކުގައި ސަރުކާރަށް ލަފާދިނުމާއި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އިސްލާމީ ޝިޢާރު ފާޅުކުރުމުގެ ކަންތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
  2. ދިވެހިންގެ މެދުގައި އިސްލާމީ ވަޙުދަތު ހިފެހެއްޓުމަށާއި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ތަފާތު ޕްރޮގްރާމުތައް ރާވައި ހިންގުން.
  3. ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/94 (ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައްކުރުން.

އިދާރާގެ އިތުރު ތަފްސީލް ބެއްލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ

އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށްއޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް
އިސްލާމީ މަރުކަޒު, މާލެ
ފޯން
3020200

info@islamicaffairs.gov.mv