Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ސަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން  މުހިންމު އުސްއަލިތައް


މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންއިން އެންމެފަހުން ޝާއިޢުކުރީ

ރާއްޖޭގެ ލައިސަންސް މެލޭޝިއާގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތް ހަދަނީ 1 އޮކްޓޯބަރު 2019            
އެންމެ ފަހުގެ ލިޔެކިޔުންތައް


މިނިސްޓަރ


ޢާއިޝަތު ނަހުލާ

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަންމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންއިން ކުރާ މަސައްކަތް

އިދާރާގެ އިތުރު ތަފްސީލް ބެއްލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ