Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްމުހިންމު އުސްއަލިތައް

18 އޯގަސްޓު 2022 - ޚަބަރު 17 ރަށެއްގައި ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއެކު ސޮއިކޮށްފި
17 ރަށެއްގައި ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއެކު ސޮއިކޮށްފި
15 އޯގަސްޓު 2022 - ޚަބަރު ބްރޯންޒް މެޑަލް ހޯދި ގައުމީ އަންހެން ޓީޓީ ޓީމަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި
ބްރޯންޒް މެޑަލް ހޯދި ގައުމީ އަންހެން ޓީޓީ ޓީމަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި
15 އޯގަސްޓު 2022 - ޚަބަރު ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޖަޕާނުން 3 ވެހިކަލް ހަދިޔާކޮށްފި
ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޖަޕާނުން 3 ވެހިކަލް ހަދިޔާކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްއިން އެންމެފަހުން ޝާއިޢުކުރީ

އޭ2 ޝީޓް އަދި ސްކްރީނިންގ ޝިޓް (ސީނިއަރ އެޑްމިން އޮފިސަރ /އެމް.އެން.އައި.އެސް) 25 ސެޕްޓެމްބަރު 2022         އާންމު މަޢުލޫމާތު   
އޭ2 ޝީޓް އަދި ސްކްރީނިންގ ޝިޓް ( މަސައްކަތު / އެމް.އެން.އައި.އެސް) 25 ސެޕްޓެމްބަރު 2022         އާންމު މަޢުލޫމާތު   
އޭ2 ޝީޓް (ކޮންސަލްޓަންޓް / މެނިފެސްޓޯ) 25 ސެޕްޓެމްބަރު 2022         އާންމު މަޢުލޫމާތު   
އެންމެ ފަހުގެ ލިޔެކިޔުންތައްޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ޖަމިޢިއްޔާތަކުގެ ޤާނޫނު (ނަންބަރު: 3/2022) 10 މޭ 2022         ރެގުއުލޭޝަން    
ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު 1 ޖެނުއަރީ 2020         ރެގުއުލޭޝަން    
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ޤާނޫނު 1 ޖެނުއަރީ 2020         ރެގުއުލޭޝަން    
ހުރިހާ ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް ބަލާލަން

ޝާއިޢުކުރުންތައް

އޭ2 ޝީޓް އަދި ސްކްރީނިންގ ޝިޓް (ސީނިއަރ އެޑްމިން އޮފިސަރ /އެމް.އެން.އައި.އެސް) 25 ސެޕްޓެމްބަރު 2022         އާންމު މަޢުލޫމާތު    
އޭ2 ޝީޓް އަދި ސްކްރީނިންގ ޝިޓް ( މަސައްކަތު / އެމް.އެން.އައި.އެސް) 25 ސެޕްޓެމްބަރު 2022         އާންމު މަޢުލޫމާތު    
އޭ2 ޝީޓް (ކޮންސަލްޓަންޓް / މެނިފެސްޓޯ) 25 ސެޕްޓެމްބަރު 2022         އާންމު މަޢުލޫމާތު    
ހުރިހާ ޝާއިޢުކުރުންތައް ބަލާލަން


މިނިސްޓަރ


އަޙްމަދު މަޙްލޫފް

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓު


ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

މުޙައްމަދު އަޛުމީލު

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުގެ ނައިބު


ޢަބްދުﷲ އަނީސް

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުގެ ނައިބު


މުޙައްމަދު ނާޞިޙް ރަޝީދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް


އަޙްމަދު ސަލީމް

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް


ހުސައިން އިސްމާޢީލް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް


އަޙްމަދު ފުއާދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުގެ ނައިބު


މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްއިން ކުރާ މަސައްކަތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ވުޖޫދަށް އައިސްފައިވަނީ 17 ނޮވެމްބަރު 2018 ގައެވެ. ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުމާއި، ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމާއި، މުޖުތަމަޢުގެ ބާރުވެރިކަން އިތުރުކުރުމާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅައި، ހިންގާނީ މި މިނިސްޓްރީއިންނެވެ.

އިދާރާގެ އިތުރު ތަފްސީލް ބެއްލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ

އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށްއޮފީސް އެޑްރެސް

ވެލާނާގެ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
އާދިއްތަ - ބުރާސްފަތިި 08:00 - 14:00 (އޮފީސް ގަޑިތައް)

ޓެލެފޯން
+960 3347300

info@youth.gov.mv