Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްމުހިންމު އުސްއަލިތައް

17 ޖުލައި 2022 - ޚަބަރު އޭޝިއާގެ ބޮޑީ ބިލްޑިން މުބާރާތް ރައީސް ޞާލިޙް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި
އޭޝިއާގެ ބޮޑީ ބިލްޑިން މުބާރާތް ރައީސް ޞާލިޙް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި
4 ޖުލައި 2022 - ޚަބަރު އެފްއޭއެމް 16 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލް މެޗު މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައިފި
އެފްއޭއެމް 16 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލް މެޗު މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައިފި
4 ޖުލައި 2022 - ޚަބަރު 25 ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަކަށް ބޭނުންވާ ޑްރެގް ބްރަޝް މެޝިން ހަވާލުކޮށްފި
25 ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަކަށް ބޭނުންވާ ޑްރެގް ބްރަޝް މެޝިން ހަވާލުކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްއިން އެންމެފަހުން ޝާއިޢުކުރީ

ސްކްރީނިންގ ޝީޓް & އޭ2 ޝީޓް (އިންޓަރން) 9 އޯގަސްޓު 2022         އާންމު މަޢުލޫމާތު   
ސްކްރީނިންގ ޝީޓް & އޭ2 ޝީޓް (އިންޓަރން) 31 ޖުލައި 2022         އާންމު މަޢުލޫމާތު   
އޭޝިއާގެ ބޮޑީ ބިލްޑިން މުބާރާތް ރައީސް ޞާލިޙް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި 17 ޖުލައި 2022         ޚަބަރު   
އެންމެ ފަހުގެ ލިޔެކިޔުންތައްޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް

ޖަމިޢިއްޔާތަކުގެ ޤާނޫނު (ނަންބަރު: 3/2022) 10 މޭ 2022         ރެގުއުލޭޝަން    
ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު 1 ޖެނުއަރީ 2020         ރެގުއުލޭޝަން    
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ޤާނޫނު 1 ޖެނުއަރީ 2020         ރެގުއުލޭޝަން    
ހުރިހާ ޤާނޫނާއި އިރުޝާދުތައް ބަލާލަން

ޝާއިޢުކުރުންތައް

ސްކްރީނިންގ ޝީޓް & އޭ2 ޝީޓް (އިންޓަރން) 9 އޯގަސްޓު 2022         އާންމު މަޢުލޫމާތު    
ސްކްރީނިންގ ޝީޓް & އޭ2 ޝީޓް (އިންޓަރން) 31 ޖުލައި 2022         އާންމު މަޢުލޫމާތު    
އޭ2 ޝީޓް އަދި ސްކްރީނިންގ ޝިޓް (ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން / އައިޓީ) 5 ޖުލައި 2022         އާންމު މަޢުލޫމާތު    
ހުރިހާ ޝާއިޢުކުރުންތައް ބަލާލަން


މިނިސްޓަރ


އަޙްމަދު މަޙްލޫފް

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓު


ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

މުޙައްމަދު އަޛުމީލު

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުގެ ނައިބު


ޢަބްދުﷲ އަނީސް

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުގެ ނައިބު


މުޙައްމަދު ނާޞިޙް ރަޝީދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް


އަޙްމަދު ސަލީމް

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް


ހުސައިން އިސްމާޢީލް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް


އަޙްމަދު ފުއާދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުގެ ނައިބު


މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްއިން ކުރާ މަސައްކަތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ވުޖޫދަށް އައިސްފައިވަނީ 17 ނޮވެމްބަރު 2018 ގައެވެ. ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުމާއި، ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމާއި، މުޖުތަމަޢުގެ ބާރުވެރިކަން އިތުރުކުރުމާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅައި، ހިންގާނީ މި މިނިސްޓްރީއިންނެވެ.

އިދާރާގެ އިތުރު ތަފްސީލް ބެއްލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ

އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށްއޮފީސް އެޑްރެސް

ވެލާނާގެ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
އާދިއްތަ - ބުރާސްފަތިި 08:00 - 14:00 (އޮފީސް ގަޑިތައް)

ޓެލެފޯން
+960 3347300

info@youth.gov.mv