Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ


ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީއިން އެންމެފަހުން ޝާއިޢުކުރީ

އޭ2 ޝީޓް - އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 28 ފެބްރުއަރީ 2023         ވަޒީފާ   
ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް - އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 16 ފެބްރުއަރީ 2023         ވަޒީފާ   
އޮންލައިންކޮށް އީފާސް ވެރިފައިކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ތައާރަފުކުރުމާއި ގުޅޭ ނޫސްބަޔާން 26 ޖެނުއަރީ 2023         ޚަބަރު   
އެންމެ ފަހުގެ ލިޔެކިޔުންތައް


ޝާއިޢުކުރުންތައް

އަހަރު ރިޕޯޓް 2021 30 މާރިޗު 2022         ރިޕޯޓް    
ސަރވިސް ޗާރޓަރ 6 ޑިސެމްބަރު 2021         އާންމު މަޢުލޫމާތު    
އީފާސް ވެރިފިކޭޝަން ކައުންޓަރތައް 3 އޮކްޓޯބަރު 2021         އާންމު މަޢުލޫމާތު    
ހުރިހާ ޝާއިޢުކުރުންތައް ބަލާލަންސީނިއަރ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

އަޙުމަދު ހަލީމް

އައި.ޓީ މެނޭޖާރ, އީ-ގަވާރމަންޓް ފްރޭމްވޯކް (ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ)


ޙުސައިން ޝިފާޢު

އައި.ޓީ އެގްޒެކެޓިވް، އީ-ގަވަރމެންޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް


ޙުސައިން މުޙައްމަދު

އައި.ޓީ މެނޭޖަރ، އައި.ޓީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ


ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީއިން ކުރާ މަސައްކަތް

އެން.ސީ.އައި.ޓީ އަކީ ސަރުކާރު އިދާރާތަކުގައި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ތަރައްގީކޮށް ކުރިއަރުވާ އަދި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ތައާރްފްކޮށް ބޭނުންކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދޭ މައިއިދާރާއެވެ

އިދާރާގެ އިތުރު ތަފްސީލް ބެއްލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ

އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށްއޮފީސް އެޑްރެސް

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ
64, ކަލާފާނު ހިންގުން
މާލެ, 20064
ދިވެހިރާއްޖެ
ހެލްޕް ޑެސްކް
+(960)334-5050

helpdesk@ncit.gov.mv
ފޯން
+(960)334-4000

secretariat@ncit.gov.mv

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
އާދިއްތަ - ބުރާސްފަތިި 08:00 - 14:00 (މަސައްކަތު ގަޑިތައް)