Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ


ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީއިން އެންމެފަހުން ޝާއިޢުކުރީ

އޭ2 ޝީޓް - އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 9 ނޮވެމްބަރު 2022         ވަޒީފާ   
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ - ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް 31 އޮކްޓޯބަރު 2022         ވަޒީފާ   
އޭ2 ޝީޓް - އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 17 އޮކްޓޯބަރު 2022         ވަޒީފާ   
އެންމެ ފަހުގެ ލިޔެކިޔުންތައް


ޝާއިޢުކުރުންތައް

އަހަރު ރިޕޯޓް 2021 30 މާރިޗު 2022         ރިޕޯޓް    
ސަރވިސް ޗާރޓަރ 6 ޑިސެމްބަރު 2021         އާންމު މަޢުލޫމާތު    
އީފާސް ވެރިފިކޭޝަން ކައުންޓަރތައް 3 އޮކްޓޯބަރު 2021         އާންމު މަޢުލޫމާތު    
ހުރިހާ ޝާއިޢުކުރުންތައް ބަލާލަން


ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

އޭ2 ޝީޓް - އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 9 ނޮވެމްބަރު 2022         ވަޒީފާ    
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ - ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް 31 އޮކްޓޯބަރު 2022         ވަޒީފާ    
އޭ2 ޝީޓް - އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 17 އޮކްޓޯބަރު 2022         ވަޒީފާ    
ހުރިހާ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން ބަލާލަން


ސީނިއަރ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

އަޙުމަދު ހަލީމް

އައި.ޓީ މެނޭޖާރ, އީ-ގަވާރމަންޓް ފްރޭމްވޯކް (ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ)


ޙުސައިން ޝިފާޢު

އައި.ޓީ އެގްޒެކެޓިވް، އީ-ގަވަރމެންޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް


ޙުސައިން މުޙައްމަދު

އައި.ޓީ މެނޭޖަރ، އައި.ޓީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ


ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީއިން ކުރާ މަސައްކަތް

އެން.ސީ.އައި.ޓީ އަކީ ސަރުކާރު އިދާރާތަކުގައި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ތަރައްގީކޮށް ކުރިއަރުވާ އަދި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ތައާރްފްކޮށް ބޭނުންކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދޭ މައިއިދާރާއެވެ

އިދާރާގެ އިތުރު ތަފްސީލް ބެއްލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ

އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށްއޮފީސް އެޑްރެސް

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ
64, ކަލާފާނު ހިންގުން
މާލެ, 20064
ދިވެހިރާއްޖެ
ހެލްޕް ޑެސްކް
+(960)334-5050

helpdesk@ncit.gov.mv
ފޯން
+(960)334-4000

secretariat@ncit.gov.mv

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
އާދިއްތަ - ބުރާސްފަތިި 08:00 - 14:00 (މަސައްކަތު ގަޑިތައް)