Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ


ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީއިން އެންމެފަހުން ޝާއިޢުކުރީ

ޑިރެކްޓަރ، ފައިނޭންސް IUL)164-HR/1/2021/16) 19 އޭޕްރީލު 2021         ވަޒީފާ   
އޭ2 ޝީޓް - އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ 15 އޭޕްރީލު 2021         ވަޒީފާ   
ސިންގަލް ސައިން އޮން ސަރވިސް "އީ-ފާސް"، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ދިވެހި ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަތުމާއި ބެހޭ 1 އޭޕްރީލު 2021         އާންމު މަޢުލޫމާތު   
އެންމެ ފަހުގެ ލިޔެކިޔުންތައް

ޚަބަރާއި ޢާންމު ލިޔުންތައް

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު 6 ޖެނުއަރީ 2021         ޚަބަރު   
އެސިސްޓެންޓް ހެލްޕްޑެސްކް އޮފިސަރ، އައި.ޓީ 24 ނޮވެމްބަރު 2020         ޚަބަރު   
ޗެކްޕޮއިންޓް ރިނިއުވަލް މައުލޫމާތު ޝީޓް 6 އޮކްޓޯބަރު 2020         ޚަބަރު    އީގަވަރމެންޓް    
ހުރިހާ ޚަބަރާއި ޢާންމު ލިޔުންތައް ބަލާލަން


ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ޑިރެކްޓަރ، ފައިނޭންސް IUL)164-HR/1/2021/16) 19 އޭޕްރީލު 2021         ވަޒީފާ    
އޭ2 ޝީޓް - އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ 15 އޭޕްރީލު 2021         ވަޒީފާ    
ޑިރެކްޓަރ، ފައިނޭންސް IUL)164-HR/1/2021/7) 11 ފެބްރުއަރީ 2021         ވަޒީފާ    
ހުރިހާ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން ބަލާލަން


ސީނިއަރ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

އަޙުމަދު ހަލީމް

އައި.ޓީ މެނޭޖާރ, އީ-ގަވާރމަންޓް ފްރޭމްވޯކް (ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ)


ޙުސައިން ޝިފާޢު

އައި.ޓީ އެގްޒެކެޓިވް، އީ-ގަވަރމެންޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް


އާރިޒާ ރަޝީދު

އައި.ޓީ އެގްޒެކެޓިވް، އީ-ގަވަރމެންޓް އޮޕަރޭޝަންސް


ޙުސައިން މުޙައްމަދު

އައި.ޓީ މެނޭޖަރ، އައި.ޓީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ


ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީއިން ކުރާ މަސައްކަތް

އެން.ސީ.އައި.ޓީ އަކީ ސަރުކާރު އިދާރާތަކުގައި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ތަރައްގީކޮށް ކުރިއަރުވާ އަދި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ތައާރްފްކޮށް ބޭނުންކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދޭ މައިއިދާރާއެވެ

އިދާރާގެ އިތުރު ތަފްސީލް ބެއްލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ

އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށްއޮފީސް އެޑްރެސް

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ
64, ކަލާފާނު ހިންގުން
މާލެ, 20064
ދިވެހިރާއްޖެ
ހެލްޕް ޑެސްކް
+(960)334-5050

helpdesk@ncit.gov.mv
ފޯން
+(960)334-4000

secretariat@ncit.gov.mv

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
އާދިއްތަ - ބުރާސްފަތިި 08:00 - 14:00 (މަސައްކަތު ގަޑިތައް)