Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ


ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީއިން އެންމެފަހުން ޝާއިޢުކުރީ

ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް - އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 6 ޑިސެމްބަރު 2023         ވަޒީފާ   
ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް - ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ 6 ޑިސެމްބަރު 2023         ވަޒީފާ   
އޭ2 ޝީޓް - ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ 19 ސެޕްޓެމްބަރު 2023         ވަޒީފާ   
އެންމެ ފަހުގެ ލިޔެކިޔުންތައް


ޝާއިޢުކުރުންތައް

އަހަރު ރިޕޯޓް 2021 30 މާރިޗު 2022         ރިޕޯޓް    
ސަރވިސް ޗާރޓަރ 6 ޑިސެމްބަރު 2021         އާންމު މަޢުލޫމާތު    
އީފާސް ވެރިފިކޭޝަން ކައުންޓަރތައް 3 އޮކްޓޯބަރު 2021         އާންމު މަޢުލޫމާތު    
ހުރިހާ ޝާއިޢުކުރުންތައް ބަލާލަންސީނިއަރ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

ޙުސައިން މުޙައްމަދު

އައި.ޓީ މެނޭޖަރ، އައި.ޓީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ


ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީއިން ކުރާ މަސައްކަތް

އެން.ސީ.އައި.ޓީ އަކީ ސަރުކާރު އިދާރާތަކުގައި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ތަރައްގީކޮށް ކުރިއަރުވާ އަދި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ތައާރްފްކޮށް ބޭނުންކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދޭ މައިއިދާރާއެވެ

އިދާރާގެ އިތުރު ތަފްސީލް ބެއްލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ

އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށްއޮފީސް އެޑްރެސް

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ
64, ކަލާފާނު ހިންގުން
މާލެ, 20064
ދިވެހިރާއްޖެ
ހެލްޕް ޑެސްކް
+(960)334-5050

helpdesk@ncit.gov.mv
ފޯން
+(960)334-4000

secretariat@ncit.gov.mv

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
އާދިއްތަ - ބުރާސްފަތިި 08:00 - 14:00 (މަސައްކަތު ގަޑިތައް)