Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ


ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީއިން އެންމެފަހުން ޝާއިޢުކުރީ

ސީނިއަރ ސޮފްޓްވެއަރ އިންޖިނިއަރ - ގަވަރމަންޓް ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ 26 އޮކްޓޯބަރު 2021         ވަޒީފާ   
ސީނިއަރ ސޮފްޓްވެއަރ އިންޖިނިއަރ - ގަވަރމަންޓް ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ 26 އޮކްޓޯބަރު 2021         ވަޒީފާ   
ސީނިއަރ ސޮފްޓްވެއަރ އިންޖިނިއަރ - ގަވަރމަންޓް ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ 11 އޮކްޓޯބަރު 2021         ވަޒީފާ   
އެންމެ ފަހުގެ ލިޔެކިޔުންތައް

ޚަބަރާއި ޢާންމު ލިޔުންތައް

އެސިސްޓެންޓް ހެލްޕްޑެސްކް އޮފިސަރ، އައި.ޓީ 24 ނޮވެމްބަރު 2020         ޚަބަރު   
ޗެކްޕޮއިންޓް ރިނިއުވަލް މައުލޫމާތު ޝީޓް 6 އޮކްޓޯބަރު 2020         ޚަބަރު    އީގަވަރމެންޓް    
ޖެމްސް ޔޫޒަރ އެކައުންޓް އަދި އެކްސެސް ރައިޓްސް ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް 23 އޮކްޓޯބަރު 2019         ޚަބަރު    އީގަވަރމެންޓް    
ހުރިހާ ޚަބަރާއި ޢާންމު ލިޔުންތައް ބަލާލަން

ޝާއިޢުކުރުންތައް

އީފާސް ވެރިފިކޭޝަން ކައުންޓަރތައް 3 އޮކްޓޯބަރު 2021         އާންމު މަޢުލޫމާތު    
ގަވް. އެމްވީ މެސެޖު - އަތްމަތީ ފޮތް 20 ސެޕްޓެމްބަރު 2021         އާންމު މަޢުލޫމާތު    
އީފާސް ގައި ރަޖިސްޓްރީ ވާނެ ގޮތް 15 ސެޕްޓެމްބަރު 2021         އާންމު މަޢުލޫމާތު    
ހުރިހާ ޝާއިޢުކުރުންތައް ބަލާލަންސީނިއަރ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

އަޙުމަދު ހަލީމް

އައި.ޓީ މެނޭޖާރ, އީ-ގަވާރމަންޓް ފްރޭމްވޯކް (ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ)


ޙުސައިން ޝިފާޢު

އައި.ޓީ އެގްޒެކެޓިވް، އީ-ގަވަރމެންޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް


އާރިޒާ ރަޝީދު

އައި.ޓީ އެގްޒެކެޓިވް، އީ-ގަވަރމެންޓް އޮޕަރޭޝަންސް


ޙުސައިން މުޙައްމަދު

އައި.ޓީ މެނޭޖަރ، އައި.ޓީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ


ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީއިން ކުރާ މަސައްކަތް

އެން.ސީ.އައި.ޓީ އަކީ ސަރުކާރު އިދާރާތަކުގައި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ތަރައްގީކޮށް ކުރިއަރުވާ އަދި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ތައާރްފްކޮށް ބޭނުންކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދޭ މައިއިދާރާއެވެ

އިދާރާގެ އިތުރު ތަފްސީލް ބެއްލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ

އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށްއޮފީސް އެޑްރެސް

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ
64, ކަލާފާނު ހިންގުން
މާލެ, 20064
ދިވެހިރާއްޖެ
ހެލްޕް ޑެސްކް
+(960)334-5050

helpdesk@ncit.gov.mv
ފޯން
+(960)334-4000

secretariat@ncit.gov.mv

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް
އާދިއްތަ - ބުރާސްފަތިި 08:00 - 14:00 (މަސައްކަތު ގަޑިތައް)