Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

 ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީ
އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށްރިސެޕްޝަން

ރިސެޕްޝަން
3026600

info@tvet.gov.mvކޯޕަރޭޓް ސާރވިސް ސެކްޝަން

ކޯޕަރޭޓް ސާރވިސް
3026611

info@tvet.gov.mvސްޓޭންޑަޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެންޑް ސްޓެޓިސްޓިކަލް ސެކްޝަން

ސްޓޭންޑަރޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
3026606

info@tvet.gov.mvކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް ސެކްޝަން

ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް ސެކްޝަން
3026605

info@tvet.gov.mv