Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ސަފްޙާ
  2. މީހުން
  3. އަޙްމަދު އަފްޟަލް އިބްރާހީމް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އަޙްމަދު އަފްޟަލް އިބްރާހީމް


ބަޔޯގްރަފީއަދާކުރާ ޒިންމާ

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ