Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. މީހުން
  3. އަޙްމަދު އަފްޟަލް އިބްރާހީމް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އަޙްމަދު އަފްޟަލް އިބްރާހީމް


ބަޔޯގްރަފީއަދާކުރާ ޒިންމާ

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ