Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. މީހުން
  3. އަޙްމަދު އިބްރާހީމް

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުގެ ނައިބު އަޙްމަދު އިބްރާހީމް


ބަޔޯގްރަފީއަދާކުރާ ޒިންމާ