Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. މީހުން
  3. ޢަލީ އަސްގަރު

ޑިރެކްޓަރ ޢަލީ އަސްގަރު


ބަޔޯގްރަފީ

ޢަލީ އަސްގަރަކީ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް (އެވްސެކޮމް)ގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އެވެ.


އަދާކުރާ ޒިންމާ