Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. މީހުން
  3. ޙުސައިން ނަޒީފް

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޙުސައިން ނަޒީފް


ބަޔޯގްރަފީއަދާކުރާ ޒިންމާ

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ނަޒީފަކީ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އެވެ.