Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. މީހުން
  3. މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން


ބަޔޯގްރަފީ

ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ލަންޑަންގައި ބަޔޮމެޑިކަލް ސައިންސް ރިސާޗްގެ ދާއިރާއިންނާ، މޮލެކިއުލާ ބަޔޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން، މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން ވަނީ މަތީ ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ. އެމަނިކުފާނަކީ ކުޅަދާނަ ވާހަކަދެއްކުންތެރިއެކެވެ. ސިޔާސީގޮތުން މަޤްބޫލް ޝަޚްޞިއްޔަތެކެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ އިމްޕްލިމޭޝަން ޑިޕާޓްމެންޓް ވަނީ ހިންގަވާފައެވެ. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަމާ، ޒުވާނުންނާ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަންވެސް ކުރެއްވިއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހާތަނަށް ހުންނެވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮޅުމަޑުލު، ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުކަމުގައެވެ.


އަދާކުރާ ޒިންމާ

.