Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. މީހުން
  3. މުޙައްމަދު ނާޞިޙް ރަޝީދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުގެ ނައިބު މުޙައްމަދު ނާޞިޙް ރަޝީދު


ބަޔޯގްރަފީއަދާކުރާ ޒިންމާ