Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. މީހުން
  3. މުޙައްމަދު ނާޞިޙް ރަޝީދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް މުޙައްމަދު ނާޞިޙް ރަޝީދު


ބަޔޯގްރަފީއަދާކުރާ ޒިންމާ