Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޝާއިޢުކުރުންތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

338 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޝާއިޢުކުރުންތައް


މަސްވެރިކަން    ރިޕޯޓް   
މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ، އުޅަނދު ތަކުގެ ލިސްޓް ( 22 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 )

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ނޫސް މަޖައްލާތައް

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
މި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުން ގެންދާ ނޭޝަނަލް ރީއިންޓަރގްރޭޝަން ސެންޓަރަށް ބޭނުންވާބައެއް ތަކެތި ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާގުޅޭ

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 6 ސެޕްޓެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
އޭ2 ޝީޓް އަދި ސްކްރީނިންގ ޝިޓް ( އިންޓަރން/ އެޗް.އާރު)

ސްކްރީނިންގ ޝީޓް & އޭ2 ޝީޓް (ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ) އިއުލާން ނަންބަރ: (IUL)141-HR/141/2022/241

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 6 ސެޕްޓެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
ކާންދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މި މިނިސްޓްރީއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ކާންދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
ސްކްރީނިންގ ޝީޓް & އޭ2 ޝީޓް (ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ)

ސްކްރީނިންގ ޝީޓް & އޭ2 ޝީޓް (ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ) އިއުލާން ނަންބަރ: (IUL)141-HR/141/2022/231

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

މަސްވެރިކަން    ރިޕޯޓް   
އޮއިވާލި ކަނދުފަތިތަކުގެ ޕޮޒިޝަން ލިސްޓް - (31 އޮގަސްޓް 2022 )

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 31 އޯގަސްޓު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުޅުވާލި އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުން

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 25 އޯގަސްޓު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
މިނިސްޓްރީގެ ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފަން އެދޭ ފޯމް

މިނިސްޓްރީގެ ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފަން އެދޭ ފޯމް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 24 އޯގަސްޓު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 އޯގަސްޓު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް