Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޝާއިޢުކުރުންތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

334 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޝާއިޢުކުރުންތައް


އާންމު މަޢުލޫމާތު   
ޒަކާތު ޢާމިލުންގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

ޒަކާތު ޢާމިލުންގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 28 ފެބްރުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
އެޗް.އާރު ޑިރެކްޓަރގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

އެޗް.އާރު ޑިރެކްޓަރގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 28 ފެބްރުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ރިޕޯޓް   
މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ، އުޅަނދުތަކުގެ ލިސްޓް ( 24 ފެބުރުވަރި 2020 )

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 25 ފެބްރުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޚުތުބާ   
ޚުތުބާ: 26 ފެބުރުވަރީ 2021 ( ﷲ ގެ ތަނަވަސް ރަޙުމަތްފުޅު )

ޚުތުބާ: 26 ފެބުރުވަރީ 2021 ( ﷲ ގެ ތަނަވަސް ރަޙުމަތްފުޅު )

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 24 ފެބްރުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

މަސްވެރިކަން    ރިޕޯޓް   
އޮއިވާލި ކަނދުފަތިތަކުގެ ޕޮޒިޝަން ލިސްޓް ( 26 ޖެނުއަރީ 2020 )

އޮއިވާލި ކަނދުފަތިތަކުގެ ޕޮޒިޝަން ލިސްޓް ( 26 ޖެނުއަރީ 2020 )

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 24 ފެބްރުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

އުސޫލް   
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ޑެސްކްޓޮޕް އަދި މޮބައިލް ކޮމްޕަިއުޓިންގ ހާރޑްވެއަރ

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ޑެސްކްޓޮޕް އަދި މޮބައިލް ކޮމްޕިއުޓިންގ ހާރޑްވެއަރ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 24 ފެބްރުއަރީ 2021      އިދާރާ: ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ

އާންމު ލިޔުންތައް   
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ އޯގަނައިޒޭޝަން ޗާރޓު

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 18 ފެބްރުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚުތުބާ   
ހުކުރު ޚުޠުބާ:19 ފެބުރުވަރީ 2021 (ތިމާއާއި އަނެކުންގެ މަޞްލަޙަތައް ރައްކާތެރިވުން )

ހުކުރު ޚުޠުބާ:19 ފެބުރުވަރީ 2021 (ތިމާއާއި އަނެކުންގެ މަޞްލަޙަތައް ރައްކާތެރިވުން )

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 17 ފެބްރުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
ފޯމް: ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ފޯމު ( އަތޮޅު ތެރެއަށް )

ފޯމް: ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ފޯމު ( އަތޮޅު ތެރޭގެ ސަރަޙައްދަށް )

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 16 ފެބްރުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ރިޕޯޓް   
ސޭފަރ އިންޓަނެޓު ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ބާއްވާ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތުގެ ގަވާއިދު

ކުރެހުމުގެ މުބާރާތުގެ ގަވާއިދު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 15 ފެބްރުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ