Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޝާއިޢުކުރުންތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

311 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޝާއިޢުކުރުންތައް


އާންމު މަޢުލޫމާތު   
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްސީލް

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްސީލް (ވޮޗަރ)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 14 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްސީލް

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްސީލް (ސީނިއަރ އެޑްމިން އޮފިސަރ)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 14 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ޚުތުބާ   
ހުކުރު ޚުތުބާ:15 ޖަނަވަރީ 2021 (ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތްތައް )

ހުކުރު ޚުތުބާ:15 ޖަނަވަރީ 2021 (ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތްތައް )

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 13 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ދޫކުރާ ގްރާންޓް ޕްރޮގްރާމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ގައިޑްލައިން

މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ދޫކުރާ ގްރާންޓް ޕްރޮގްރާމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ގައިޑްލައިން ތިރީގައި އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 13 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
އެން.ޖީ.އޯ ކެޕޭ ސިޓީ ބިލްޑިންގ ވޯކްޝޮޕް ހޯސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ވޯކްޝޮޕް ހޯސްޓް ކުރަން ބޭނުންވާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 13 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

މަސްވެރިކަން    ރިޕޯޓް   
އޮއިވާލި ކަނދުފަތިތަކުގެ ޕޮޒިޝަން ލިސްޓް - ( 10 ޖެނުއަރީ 2020 )

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 13 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ނޫސްމަޖައްލާތައް

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 7 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ޚުތުބާ   
ހުކުރު ޚުތުބާ: 08 ޖަނަވަރީ 2020 (އުނގެނުމަށް ސަމާލުކަން ދޭށެވެ!)

ހުކުރު ޚުތުބާ: 08 ޖަނަވަރީ 2020 (އުނގެނުމަށް ސަމާލުކަން ދޭށެވެ!)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 6 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
ނޭޝަނަލް ޔޫތު ވޮލަންޓިއަރ ޕްރޮގްރާމްގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް

ނޭޝަނަލް ޔޫތު ވޮލަންޓިއަރ ޕްރޮގްރާމްގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 3 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ޚުތުބާ   
ހުކުރު ޚުތުބާ: 1 ޖެނުއަރީ 2021 (މަރު ހަނދާން ކުރުން)

ހުކުރު ޚުތުބާ: 1 ޖެނުއަރީ 2021 (މަރު ހަނދާން ކުރުން)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 30 ޑިސެމްބަރު 2020      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް