Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޝާއިޢުކުރުންތައް


10 ޕޯސްޓް


2021 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރުގައި ހިޖުރީ ތާރީޚު ހިމަނަންވީ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު އާންމު މަޢުލޫމާތު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 21 އޮކްޓޯބަރު 2020

ހުކުރު ޚުތުބާ: 23 އޮކްޓޯބަރ 2020 (ކާބޯތަކެތީގެ ނިޢުމަތަށް ޝުކުރުކުރުމާއި، އިސްރާފު ނުކުރުން) ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 21 އޮކްޓޯބަރު 2020

މޯލްޑިވްސް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ސްކްރީނިންގް ޓެކްނޯލޮޖީ ލިސްޓް އާންމު ލިޔުންތައް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 20 އޮކްޓޯބަރު 2020

މިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެފް.އޭ.އޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފޮނުއްވި ސީޓި އުސޫލް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 16 އޮކްޓޯބަރު 2020

ދ.ބަނޑިދޫ މިސްކިތު އިމާމު މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް އާންމު މަޢުލޫމާތު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 14 އޮކްޓޯބަރު 2020

ހުކުރު ޚުތުބާ: 16 އޮކްޓޯބަރ 2020 ( މަަގުމަތީގެ އަދަބުތައް ) ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 14 އޮކްޓޯބަރު 2020

ހއ.އުލިގަމު އިމާމު މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަަކަށް ޕޮއިންޓްލިބުނުގެ ޝީީޓް އާންމު މަޢުލޫމާތު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 12 އޮކްޓޯބަރު 2020

ދަނޑުވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބީލަން ގަތުމަށް އަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ދަނޑުވެރިކަން    އާންމު މަޢުލޫމާތު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 11 އޮކްޓޯބަރު 2020

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އާންމު ލިޔުންތައް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 7 އޮކްޓޯބަރު 2020

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 09 އޮކްޓޯބަރ 2020 ( އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކަމޭހިތުމާއި އަޅައިލުން ) ޚުތުބާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 7 އޮކްޓޯބަރު 2020