Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޝާއިޢުކުރުންތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

283 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޝާއިޢުކުރުންތައް


އާންމު މަޢުލޫމާތު   
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްސީލް

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްސީލް (ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރ)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 15 ޖުލައި 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ޚުތުބާ   
ހުކުރު ޚުތުބާ: 30 ޖުލައި 2021 ( ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގައި މައިންބަފައިންގެ ދައުރު )

ހުކުރު ޚުތުބާ: 30 ޖުލައި 2021 ( ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގައި މައިންބަފައިންގެ ދައުރު )

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 15 ޖުލައި 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ޚުތުބާ   
16 ޖުލައި 2021 ން 30 ޖުލައި 2021 ގެ ނިޔަލަށް ޚުޠުބާތައް ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް

16 ޖުލައި 2021 ން 30 ޖުލައި 2021 ގެ ނިޔަލަށް ޚުޠުބާތައް ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 14 ޖުލައި 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ޚުތުބާ   
ހުކުރު ޚުތުބާ: 23 ޖުލައި 2021 (ހަޤީޤީ ބާއްޖަވެރިކަން )

ހުކުރު ޚުތުބާ: 23 ޖުލައި 2021 (ހަޤީޤީ ބާއްޖަވެރިކަން )

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 14 ޖުލައި 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ޚުތުބާ   
ޢީދު ޚުޠުބާ: 20 ޖުލައި 2021 (އަޟްޙާ ޢީދުގެ އިޙްތިފާލު)

ޢީދު ޚުޠުބާ: 20 ޖުލައި 2021 (އަޟްޙާ ޢީދުގެ އިޙްތިފާލު)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 14 ޖުލައި 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ޚުތުބާ   
ހުކުރު ޚުތުބާ: 16 ޖުލައި 2021 (ޚުޠުބަތުލްވަދާޢުގެ ހިޔަލުގައި)

ހުކުރު ޚުތުބާ: 16 ޖުލައި 2021 (ޚުޠުބަތުލްވަދާޢުގެ ހިޔަލުގައި)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 14 ޖުލައި 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ވައިގެ ދަތުރުތަކުގައި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭކާޑު ބޭނުންކުރުމާއި ގުޅޭ

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 14 ޖުލައި 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އާންމު ލިޔުންތައް   
ސެކިއުރިޓީ ޒޯންގައި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތައް

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 14 ޖުލައި 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ IUL)142-A4/142/2021/43) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ IUL)142-A4/142/2021/43) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 13 ޖުލައި 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

މަސްވެރިކަން    ރިޕޯޓް   
މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ، އުޅަނދުތަކުގެ ލިސްޓް ( 24 ޖޫން 2021 )

މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ، އުޅަނދުތަކުގެ ލިސްޓް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 13 ޖުލައި 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ