Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޝާއިޢުކުރުންތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

290 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޝާއިޢުކުރުންތައް


އާންމު ލިޔުންތައް   
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ މަޤާމްތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް މާރިޗު 2023

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ މަޤާމްތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް މާރިޗު 2023

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 30 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލުން

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 26 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

މަސްވެރިކަން    ރިޕޯޓް   
އޮއިވާލި ކަނދުފަތިތަކުގެ ޕޮޒިޝަން ލިސްޓް - ( 26 މާރޗް 2023 )

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 26 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މަސްވެރިކަން    ރިޕޯޓް   
މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ، އުޅަނދު ތަކުގެ ލިސްޓް ( 26 މާރޗު 2023 )

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 26 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

އާންމު ލިޔުންތައް   
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ މަޤާމްތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައްފެބުރުވަރީ 2023

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ މަޤާމްތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައްފެބުރުވަރީ 2023

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 28 ފެބްރުއަރީ 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ރިޕޯޓް   
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ރިޕޯޓު 2021

މިއީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް (ޑީ.ޖޭ.ޖޭ) އަށް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެގެންނާއި ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމުގެ ސަބަބުން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 26 ފެބްރުއަރީ 2023      އިދާރާ: ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 23 ފެބްރުއަރީ 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

އާންމު ލިޔުންތައް   
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ މަޤާމްތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ޖަނަވަރީ 2023

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ މަޤާމްތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ޖަނަވަރީ 2023

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 ފެބްރުއަރީ 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
05 އެއަރ ކޮންޑިޝަނަރ ސަޕްލައިކޮށް ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެރެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލިކަމަށް

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 9 ފެބްރުއަރީ 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

މަސްވެރިކަން    އާންމު މަޢުލޫމާތު   
ސްޓޭކްހޯލްޑަރ އެންގޭޖްމަންޓް ޕްލޭން (އެސް.އީ.ޕީ ) ގެ - ދެލިކޮޕީއަށް އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތަށް ހުޅުވާލުން

- ސްޓޭކް ހޯލްޑަރ އެންގޭޖްމަންޓް ޕްލޭން( އެސް.އީ.ޕީ) - -ޑްރާފްޓް –ޙިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް admin@fishagri.gov.mv އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 6 ފެބްރުއަރީ 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ