Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޝާއިޢުކުރުންތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

316 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޝާއިޢުކުރުންތައް


މަސްވެރިކަން    ރިޕޯޓް   
މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ، އުޅަނދު ތަކުގެ ލިސްޓް ( 21 ސެޕްޓެންބަރ 2023 )

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 21 ސެޕްޓެމްބަރު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ދަނޑުވެރިކަން    ރިޕޯޓް   
އަހަރު ރިޕޯރޓް 2022

އަހަރު ރިޕޯޓް 2022 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 19 ސެޕްޓެމްބަރު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މަސްވެރިކަން    ރިޕޯޓް   
އޮއިވާލި ކަނދުފަތިތަކުގެ ޕޮޒިޝަން ލިސްޓް - ( 18 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 )

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 18 ސެޕްޓެމްބަރު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ރިޕޯޓް   
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ރިޕޯޓު (01 ޖަނަވަރީން 2022-30 ޖޫން 2022 އަށް )

މިއީ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް (ޑީ.ޖޭ.ޖޭ ) އަށް 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެގެންނާއި ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމުގެ ސަބަބުން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2023      އިދާރާ: ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް

ރިޕޯޓް   
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ރިޕޯޓު (01 ޖަނަވަރީން 2021-30 ޖޫން 2021 އަށް )

މިއީ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް (ޑީ.ޖޭ.ޖޭ ) އަށް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެގެންނާއި ކުށުގެ ވެއްޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމުގެ ސަބަބުން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 6 ސެޕްޓެމްބަރު 2023      އިދާރާ: ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް

ރިޕޯޓް   
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ރިޕޯޓު 2021

މިއީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް (ޑީ.ޖޭ.ޖޭ) އަށް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެގެންނާއި ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމުގެ ސަބަބުން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 6 ސެޕްޓެމްބަރު 2023      އިދާރާ: ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް

އުސޫލް   
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް

--

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 29 އޯގަސްޓު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އާންމު ލިޔުންތައް   
ކެމިކަލް ވެޕަންސް ޔުނިޓް އުފެއްދުން

ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2022 (ކެމިކަލް ހަތިޔާރު މަނާކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ކެމިކަލް ވެޕަންސް ޔުނިޓް އުފެއްދުން

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 އޯގަސްޓު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

މަސްވެރިކަން    އުސޫލް   
މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތަައް ( ނުރަސްމީ ތަރުޖަމާތައް ) 2020

މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތަައް ޑިސެންބަރ 2020 ނުރަސްމީ ތަރުޖަމާތައް ( އިގެރޭސި ކޮޕީ )

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 3 އޯގަސްޓު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

އާންމު ލިޔުންތައް   
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް ގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 31 ޖުލައި 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް