Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޝާއިޢުކުރުންތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

386 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޝާއިޢުކުރުންތައް


އާންމު މަޢުލޫމާތު   
މިއަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދާ ޓެލެތޯންގައި ހިމެނޭ ތަމްސީލުތަކުގެ ސްކްރިޕްޓް ލިޔެދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްއެދި

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 24 ޖޫން 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
މިއަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދާ ޓެލެތޯންގައި ހިމެނޭ ސަގާފީ ކުޅިވަރު އައިޓަމް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްއެދި

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 24 ޖޫން 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
މިއަހަރުގެ މިނިވަން ދުވާހާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޓެލެތޯން އާއިގުޅޭ

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 24 ޖޫން 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

އާންމު ލިޔުންތައް   
ސެކިއުރިޓީ ޒޯންގައި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތައް

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 24 ޖޫން 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚުތުބާ   
ހުކުރު ޚުތުބާ :25 ޖޫން 2021 ( ބުއްދީގެ ނިޢުމަތް)

ހުކުރު ޚުތުބާ :25 ޖޫން 2021 ( ބުއްދީގެ ނިޢުމަތް)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 23 ޖޫން 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ވައިގެ ދަތުރުތަކުގައި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭކާޑު ބޭނުންކުރުމާއި ގުޅޭ

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 ޖޫން 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

މަސްވެރިކަން    ރިޕޯޓް   
މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ، އުޅަނދުތަކުގެ ލިސްޓް ( 17 ޖޫން 2021 )

މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ، އުޅަނދުތަކުގެ ލިސްޓް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 21 ޖޫން 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

އާންމު ލިޔުންތައް   
ހުއްދަ ނުނަގާ އެތެރެކުރެވޭ ކެމިކަލްތަކުގެ ލިސްޓް

މިއީ ރާއްޖެއަށް ހުއްދަ ނުނަގާ އެތެރެކުރެވޭނެ ކެމިކަލްތަކުގެ ލިސްޓެކެވެ. މި ލިސްޓަކީ އުނިއިތުރުކޮށް އަދާހަމަކުރެވޭ ލިސްޓެކެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 17 ޖޫން 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
ލ.މާވަށު އިމާމު މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

ލ.މާވަށު އިމާމު މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 16 ޖޫން 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ޚުތުބާ   
ހުކުރު ޚުޠުބާ: 18 ޖޫން 2021 ( ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރުމާއި މުންކަރާތް ނަހީކުރުން )

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 18 ޖޫން 2021 ( ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރުމާއި މުންކަރާތް ނަހީކުރުން )

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 16 ޖޫން 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް