Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޝާއިޢުކުރުންތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

267 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޝާއިޢުކުރުންތައް


އާންމު މަޢުލޫމާތު   
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒު އަދި ޑީ. ޖޭ. ޖޭގެ ސަރވިސް ޗާޓަރ

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 1 ޑިސެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްސީލް

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްސީލް (ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 30 ނޮވެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްސީލް

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްސީލް (މަސައްކަތު)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 30 ނޮވެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ދަނޑުވެރިކަން    ރިޕޯޓް   
ވިސްލްބްލޯ ކުރާފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓް

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 27 ނޮވެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ މަސައްކަތްތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ މަސައްކަތްތައް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 26 ނޮވެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
ސްޓްރެޓީޖިކް ޕޮލިސިންގ ރިކުއަޔަރމަންޓް

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 25 ނޮވެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

މަސްވެރިކަން    ރިޕޯޓް   
އޮއިވާލި ކަނދުފަތިތަކުގެ ޕޮޒިޝަން ލިސްޓް - ( 23 ނޮވެންބަރ 2021 )

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 23 ނޮވެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

އާންމު ލިޔުންތައް   
މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ޖަވާބު

މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހަޅާ މައަސަލަތަކަށް ދޭ ޖަވާބު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 23 ނޮވެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

މަސްވެރިކަން    ރިޕޯޓް   
މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ، އުޅަނދުތަކުގެ ލިސްޓް ( 18 ނޮވެމްބަރ 2021)

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 23 ނޮވެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ރިޕޯޓް   
ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއިގުޅޭ ރިޕޯޓް ( 01 ޖަނަވަރީ 2021 އިން 30 ޖޫން 2021 އަށް )

ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއިގުޅޭ ރިޕޯޓް ( 01 ޖަނަވަރީ 2021 އިން 30 ޖޫން 2021 އަށް )

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 10 ނޮވެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް