Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޝާއިޢުކުރުންތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

274 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޝާއިޢުކުރުންތައް


އާންމު މަޢުލޫމާތު   
މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓްވެސް، އެތެެރޭގެ އުދުހުންތަކުގައި، ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތާއި ގުޅޭ

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 ނޮވެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުން

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 20 ނޮވެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
މި މިނިސްޓްރީއަށް ސައިކަލެއް ހޯދުން

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 20 ނޮވެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
ވޯޓްލުމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ މީޑިއާ ތަކުގެ ލިސްޓު

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 16 ނޮވެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

މަސްވެރިކަން    ރިޕޯޓް   
އޮއިވާލި ކަނދުފަތިތަކުގެ ޕޮޒިޝަން ލިސްޓް - ( 15 ނޮވެންބަރ 2022 )

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 15 ނޮވެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
މި މިނިސްޓްރީއަށް ސައިކަލެއް ހޯދުން

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 26 އޮކްޓޯބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ދަނޑުވެރިކަން    ރިޕޯޓް   
ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހާއި ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހާއި ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 24 އޮކްޓޯބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 24 އޮކްޓޯބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ސްޓޭޖުގެ ބެކްޑްރޮޕް އަދި ސައުންޑާއި ލައިޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރޮކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 24 އޮކްޓޯބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ކޭޓަރިންގ ހަމަޖައްސައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 24 އޮކްޓޯބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް