Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޝާއިޢުކުރުންތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

382 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޝާއިޢުކުރުންތައް


އާންމު ލިޔުންތައް   
ހުއްދަ ނުނަގާ އެތެރެކުރެވޭ ކެމިކަލްތަކުގެ ލިސްޓް

މިއީ ރާއްޖެއަށް ހުއްދަ ނުނަގާ އެތެރެކުރެވޭނެ ކެމިކަލްތަކުގެ ލިސްޓެކެވެ. މި ލިސްޓަކީ އުނިއިތުރުކޮށް އަދާހަމަކުރެވޭ ލިސްޓެކެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 12 މޭ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚުތުބާ   
ހުކުރު ޚުޠުބާ:14 މެއި 2021 ( ހެޔޮޢަމަލު ކުރުންމަތީ ދެމިހުރުމުގެ މުހިންމުކަން )

ހުކުރު ޚުޠުބާ:14 މެއި 2021 ( ހެޔޮޢަމަލު ކުރުންމަތީ ދެމިހުރުމުގެ މުހިންމުކަން )

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 12 މޭ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
1442 ވަނަ އަހަރުގެ ޝައްވާލުމަހުގެ ހަނދާބެހޭ ބަޔާން

1442 ވަނަ އަހަރުގެ ޝައްވާލުމަހުގެ ހަނދާބެހޭ ބަޔާން

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 11 މޭ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ޚުތުބާ   
ފިޠުރު ޢީދު ޚުޠުބާ:13 މެއި 2021 ( ފިޠުރު ޢީދު ދުވަސް )

ފިޠުރު ޢީދު ޚުޠުބާ:13 މެއި 2021 ( ފިޠުރު ޢީދު ދުވަސް )

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 11 މޭ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
ލ.އިސްދޫ އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝިޓް

ލ.އިސްދޫ އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝިޓް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 10 މޭ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
ބ.ކެންދޫ އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

ބ.ކެންދޫ އިމާމް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 10 މޭ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ IUL) 142-A4/142/2021/29 ) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ IUL) 142-A4/142/2021/29 ) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 6 މޭ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ޚުތުބާ   
ޚުތުބާ: 07 މެއި 2021 ( ރަމަޟާން މަހުގެ ރޯދައާއި ފިޠުރު ޒަކާތް )

ޚުތުބާ: 07 މެއި 2021 ( ރަމަޟާން މަހުގެ ރޯދައާއި ފިޠުރު ޒަކާތް )

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 5 މޭ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

އާންމު މަޢުލޫމާތު   
ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ނޫސްމަޖައްލާތައް

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 4 މޭ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ދަނޑުވެރިކަން    އުސޫލް   
ނެޝަނަލް ފިޝަރީޒް އެގްރިކަލްޗަރ ޕޮލިސީ - 2019-2029

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 3 މޭ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ