Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު މަޢުލޫމާތު 1441 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ތަފާސް ހިސާބް

1441 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ތަފާސް ހިސާބް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ ފަރާތުން


1441 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ތަފާސް ހިސާބް

ލިޔެކިޔުން


ޒަކާތް-ތަފާސް-ހިސާބް (1)

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 218.71 KB