Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު މަޢުލޫމާތު 1441 ވަނަ އަހަރުގެ ޒަކާތާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވަންވީ ފޯނު ނަމްބަރުތައް

1441 ވަނަ އަހަރުގެ ޒަކާތާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވަންވީ ފޯނު ނަމްބަރުތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ ފަރާތުން


1441 ވަނަ އަހަރުގެ ޒަކާތާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވަންވީ ފޯނު ނަމްބަރުތައް

ލިޔެކިޔުން


zakat-numbers (1)

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 141.65 KB