Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ރިޕޯޓް އަހަރު ރިޕޯޓް 2020

-

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން


އަހަރު ރިޕޯޓް 2020

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 5.85 MB