Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އުސޫލް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް

.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


.

ލިޔެކިޔުން


އަހަރީ ރިޕޯރޓް 2021

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 6.04 MB