Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އުސޫލް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް

--

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން


އަހަރީ ރިޕޯރޓް 2022 (ޕާރޓް 1)

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 2.34 MB

އަހަރީ ރިޕޯރޓް 2022 (ޕާރޓް 2)

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 3.31 MB