Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު ލިޔުންތައް ސެކިއުރިޓީ ޒޯންގައި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތައް

.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


ޗާރޓު އެޓޭޗްކުރެވިފައި

ލިޔެކިޔުން