Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު މަޢުލޫމާތު ނަން ފޮތް

ނަން ފޮތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިދާރާ


ނަން ފޮތް

ލިޔެކިޔުން


ނަންފޮތް (ފިރިހެން)

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 754.93 KBނަންފޮތް (އަންހެން)

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 442.85 KB