Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު މަޢުލޫމާތު 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލް އަދި ޑެސްކް ކަލަންޑަރ ޕްރިންޓް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)142-A1/142/2020/56 (23 އޯގަސްޓް 2020) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހަޅުއްވައި، ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ގޮތުގެ އިވޭލުއޭޝަން ޝީޓް

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލް އަދި ޑެސްކް ކަލަންޑަރ ޕްރިންޓް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)142-A1/142/2020/56 (23 އޯގަސްޓް 2020) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހަޅުއްވައި، ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ގޮތުގެ އިވޭލުއޭޝަން ޝީޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ ފަރާތުން


2021 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލް އަދި ޑެސްކް ކަލަންޑަރ ޕްރިންޓް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)142-A1/142/2020/56 (23 އޯގަސްޓް 2020) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހަޅުއްވައި، ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ގޮތުގެ އިވޭލުއޭޝަން ޝީޓް

މި ބިޑް ގެ އިވެލުއޭޝަންއާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ، 21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 ކުރީން އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

ލިޔެކިޔުން


Wall and Destop calendar 2020 bid Evaluation

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 239.80 KB