Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު ލިޔުންތައް ކެމިކަލް ވެޕަންސް ޔުނިޓް އުފެއްދުން

ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2022 (ކެމިކަލް ހަތިޔާރު މަނާކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ކެމިކަލް ވެޕަންސް ޔުނިޓް އުފެއްދުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


މައުލޫމާތު އެޓޭޗްކުރެވިފައި

ލިޔެކިޔުން


dhennevun 2

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 608.69 KB