Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު ލިޔުންތައް މަދަނީ ވައިގެބަނދަރު ތަކުގެ ޕްލޭނިންގ ރިކުއަރމަންޓް އާއި ގުޅޭ ސަރކިއުލަރ 2021

.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


.

ލިޔެކިޔުން


ސާކިއުލަރ

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 463.56 KB