Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު ލިޔުންތައް ކާދު ތައްޔާރު ކުރުން (ލީފްލެޓް)

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށުގެ ބިންތަކަކީ ކާނާގެ ގޮތުން ނިކަމެތި، ރަނގަޅަށް ފެންހިފަހައްޓައިނުދޭ ގަސްހައްދަން އެކަށީގެން ވާ ވަރަށްވުރެ ދެރަ ބިން ބިމެވެ. މިކަހަލަ ބިން ތަކުގައި ގަސް ހެއްދޭނީ ފަސްގަނޑަށް ކާނާ ފޯރުކޮށްދީ ފަސްގަނޑު މުއްސަނދި ކޮށްގެންނެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ފަސޭހައިން މިކަން ކުރެވިދާނެ އެއްގޮތަކީ ކާދު ތައްޔާރު ކުރުމެވެ. ނުވަތަ ތައްޔާރީ ކާދު ގަނެ ފަސްގަނޑާ އެއްކުރުމެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ގެ ފަރާތުން


ލިޔެކިޔުން